Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 12 Meitheamh 2014

An AE agus Grúpa BIE ag teacht le chéile chun cabhrú le hinfheistíochtaí suas le €48 billiún a dhéanamh sa taighde agus nuálaíocht

Inniu, sheol an Coimisiún Eorpach agus Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) glúin nua d'ionstraimí airgeadais agus seirbhísí comhairleacha an AE atá ceaptha chun go mbeidh sé níos éasca ar ghnóthais nuálacha maoiniú a fháil. As seo go ceann seacht mbliana, táthar ag súil leis go gcuirfidh na táirgí 'InnovFin – Maoiniú ón AE do lucht nuálaíochta' suas le €24 billiún ar fáil do chuideachtaí beaga, meánmhéide agus móra agus dóibh siúd a chuireann bonneagar taighde chun cinn. Cuirfear sin ar fáil dóibh chun infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht (T&N). Táthar ag súil leis go dtacóidh an maoiniú seo le suas le €48 billiún d'infheistíochtaí deiridh sa taighde agus nuálaíocht.

Bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Cuireann ionstraimí airgeadais bealach nuálaíoch ar fáil dúinn chun infheistíocht a dhéanamh i gcuideachtaí agus i ngníomhaíochtaí spreagtha fáis. Tá an AE taobh thiar dá iomaitheoirí in áiteanna eile ar domhan ó thaobh an méid infheistíochta dhéanann gnólachtaí sa nuálaíocht, mar sin ní mór dúinn spreagadh a thabhairt do na bainc iasachtaí a chur ar fáil agus cabhrú le cuideachtaí a dhéanann go leor taighde an maoiniú sin a fháil. Cabhróidh sé sin linn an sprioc atá ag an AE, 3% den OTI a infheistiú in T&F faoi 2020, a bhaint amach."

Raon de tháirgí saincheaptha, idir ráthaíochtaí d'idirghabhálaithe a bhíonn ag tabhairt iasachtaí do FBManna agus iasachtaí díreacha d'fhiontair, a bheidh i gceist le 'InnovFin – Maoiniú ón AE do lucht nuálaíochta' agus tacóidh siad le cineálacha difriúla tionscadal T&N san AE agus sna tíortha atá bainteach le Fís 2020 (clár nua taighde an AE don tréimhse 2014–20), idir thionscadail bheaga agus mhóra. Leanann InnovFin an tSaoráid Airgeadais Comhroinnte Riosca rathúil, a forbraíodh faoin seachtú creatchlár um thaighde agus forbairt theicneolaíoch (CC7) agus a chabhraigh maoiniú níos mó ná €11 billiún a sholáthar do 114 tionscadal T&N, tionscadail arbh fhiú níos mó ná €30 billiún san iomlán iad.

Cuirfidh an Banc Eorpach Infheistíochta iasachtaí ar fáil do chuideachtaí meánmhéide agus do chuideachtaí is mó ná sin, nó tabharfaidh sé ráthaíochtaí do na bainc a thugann iasachtaí dóibh. Tabharfaidh an Ciste Eorpach Infheistíochta ráthaíochtaí do bhainc a bhíonn ag tabhairt iasachtaí do ghnóthais bheaga agus mheánmhéide agus déanfaidh sé infheistíocht, tráth níos déanaí, i gcistí capitil fiontair a sholáthraíonn scairchaipiteal do ghnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí atá ag fás go tapa.

Rinneadh an seoladh ag comhdháil dhá lá a d'eagraigh Uachtaránacht na Gréige ar an AE, inar pléadh na bealaí chun an maoiniú atá ar fáil don taighde agus nuálaíocht a fheabhsú.

Beidh cistí a chuirfear ar leataobh faoi Fhís 2020 agus a chuirfidh Grúpa BEI ar leataobh chun tacú leis an infheistíocht T&N, a bhfuil riosca níos mó ag gabháil léi agus atá níos deacra measúnú a dhéanamh air ná infheistíochtaí soláimhsithe i ngeall ar an gcineál infheistíochta atá i gceist, beidh na cistí sin taobh thiar de na ráthaíochtaí agus iasachtaí a thabharfaidh InnovFin. Ionstraimí atá bunaithe ar éileamh atá i ngach ceann acu, ní chuirtear aon airgead ar leataobh d'aon earnáil, tír ná réigiún ar leith roimh ré. Déanfaidh sraith d'ionstraimí cothromais arna mbainistiú ag an CEI a chuirfear ar fáil go luath amach anseo comhlánú ar na hionstraimí fiachais sin. San iomlán, beidh €2.7 billiún den bhuiséad isteach is amach le €80 billiún atá ag Fís 2020 ar fáil do na hionstraimí airgeadais sin.

Cúlra tháirgí InnovFin

Is é an aidhm atá le Tionscadail Mhóra InnovFin go mbeidh sé níos éasca maoiniú riosca a fháil do thionscadail T&F de chuid gnóthas móra agus cuideachtaí lárchaipitlithe meánmhéide agus móra; ollscoileanna agus institiúidí taighde; bonneagar T&N (bonneagar cumasúcháin nuálaíochta san áireamh); comhpháirtíochtaí poiblí príobháideacha; agus aonáin nó tionscadail shainchuspóireacha (iad sin a chuireann tionscadáil taispeántais thionsclaíocha úrnua ar scála tráchtála chun cinn san áireamh). Cuirfidh an Banc Eorpach Infheistíochta iasachtaí idir €7.5 milliún agus €300 milliún ar fáil go díreach.

Le Maoiniú um Fás Cuideachtaí Lárchaipitlithe InnovFin, cuirtear iasachtaí sinsearacha agus fo-iasachtaí nó ráthaíochtaí (maoiniú mezzanine agus maoiniú cuasachothromais san áireamh) ar fáil chun go mbeidh sé níos éasca do chuideachtaí lárchaipitlithe nuálaíocha scothmhóra (suas le 3,000 fostaí) go príomha, ach do FBManna agus cuideachtaí lárchaipitlithe beaga freisin, maoiniú a fháil. Cuirfidh an Banc Eorpach Infheistíochta iasachtaí idir €7.5 milliún agus €25 milliún ar fáil go díreach do thairbhithe incháilithe i mBallstáit an AE agus sna Tíortha Comhlachaithe.

Le Ráthaíocht Cuideachtaí Lárchaipitlithe InnovFin, cuirtear ráthaíochtaí nó iasachtaí teagmhasacha idir €7.5 milliún agus €25 milliún ar fáil ar mhaithe le rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú do chuideachtaí lárchaipitlithe nuálaíocha scothmhóra (suas le 3,000 fostaí) go háirithe. Is é an Banc Eorpach Infheistíochta a chuirfidh an tsaoráid seo chun feidhme agus cuirfear ar fáil í trí idirghabhálaithe airgeadais (bainc agus institiúidí airgeadais) i mBallstáit an AE agus sna Tíortha Comhlachaithe. Faoin tsaoráid seo, tabharfaidh an BEI ráthaíocht d'idirghabhálaithe airgeadais i gcoinne céatadán dá gcaillteanais fhéideartha, agus déanfaidh sé frithráthaíochtaí a thairiscint do na hinstitiúidí faoi ráthaíocht freisin.

Le Ráthaíocht FBM InnovFin, cuirtear ráthaíochtaí agus frithráthaíochtaí ar mhaoiniú fiachais idir €25,000 agus €7.5 milliún ar fáil, chun go mbeidh sé níos éasca d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do chuideachtaí lárchaipitlithe beaga (suas le 499 fostaí) nuálaíocha iasachtaí a fháil. Is é an Ciste Eorpach Infheistíochta a chuirfidh an tsaoráid seo chun feidhme agus déanfar é a sholáthar trí idirghabhálaithe airgeadais (bainc agus institiúidí airgeadais) i mBallstáit an AE agus sna Tíortha Comhlachaithe ar bhonn céimnithe. Faoin tsaoráid seo, tabharfaidh an CEI ráthaíocht d'idirghabhálaithe airgeadais i gcoinne céatadán de na caillteanais arna dtabhú acu ar an maoiniú riosca atá cumhdaithe faoin tsaoráid.

Le Seirbhísí Comhairleacha InnovFin, a chuirfidh an BEI ar fáil trí úsáid a bhaint as suas le €28 milliún ó bhuiséad Fhís 2020, tá sé i gceist an 'iontaofacht ó thaobh brabúis de' a bhaineann le tionscadail mhóra a bhfuil infheistíochtaí móra fadtéarmacha de dhíth orthu a fheabhsú, agus iad a ullmhú i gcomhair infheistíochta freisin. Chomh maith leis sin, tabharfar comhairle a bheidh dírithe ar conas na coinníollacha a bhaineann le rochtain ar mhaoiniú riosca i gcomhair T&N a fheabhsú. Iad siúd a chuireann chun cinn tionscadail mhóra T&N a chomhlíonann Dúshláin Shochaíocha Fhís 2020, sin iad na príomhchliaint a bhfuiltear ag súil leo. Táthar ag súil leis go gcuirfidh na seirbhísí comhairleacha borradh faoi fhorbairt tionscadal ar isteach is amach le €20 billiún a luach infheistíochta.

Tuilleadh eolais:

Fís 2020

Tairseach Rochtain ar Mhaoiniú an AE

An Banc Eorpach Infheistíochta

An Ciste Eorpach Infheistíochta

Teagmhálaithe eile preasa:

BEI: Helen Kavvadia, Teil.: +352 4379 84486

CEI: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Teagmhálaithe:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar