Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. kesäkuuta 2014

T&I-investointeihin jopa 48 miljardia euroa EU:n ja EIP-ryhmän yhdistettyä voimansa

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä (EIP) käynnistivät tänään uusia EU:n rahoitusvälineitä ja neuvontapalveluja, jotka auttavat innovatiivisia yrityksiä saamaan rahoitusta helpommin. Näillä InnovFin-tuotteilla, joilla järjestetään EU:n rahoitusta innovoijille (InnovFin – EU Finance for Innovators), odotetaan seuraavien seitsemän vuoden aikana saatavan käyttöön yli 24 miljardia euroa pienten, keskisuurten ja suurten yritysten ja tutkimusinfrastruktuurihankkeiden vetäjien tutkimus- ja innovointitoiminnan rahoittamiseen. Tällä rahoituksella on määrä tukea lopullisia tutkimukseen ja innovointeihin tehtäviä investointeja jopa 48 miljardilla eurolla.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan rahoitusvälineet ovat innovatiivinen tapa investoida kasvua edistäviin yrityksiin ja toimiin. ”EU on yritysten innovointiin tekemien investointien alalla jäljessä kilpailijoitaan, joten meidän on kannustettava pankkeja antamaan lainaa näille hankkeille ja autettava tutkimusintensiivisiä yrityksiä saamaan tätä rahoitusta. Tämä auttaa meitä pääsemään tavoitteeseemme investoida vuoteen 2020 mennessä kolme prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimus- ja kehittämistoimintaan”, komissaari totesi.

InnovFin muodostuu erilaisista räätälöidyistä tuotteista – alkaen pk-yrityksille lainaaville rahoituksen välittäjille annettavista takauksista aina suoriin lainoihin yrityksille. Sillä autetaan tukemaan kaikenkokoisia tutkimus- ja innovointihankkeita EU:ssa ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan (EU:n uusi tutkimusohjelma vuosiksi 2014–2020) assosioituneissa maissa. InnovFin perustuu toimivaksi osoittautuneeseen riskinjakorahoitusvälineeseen, joka kehitettiin EU:n seitsemännessä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmassa. Tällä välineellä autettiin tarjoamaan yli 11 miljardia euroa rahoitusta 114:lle tutkimukseen ja innovointeihin liittyvälle hankkeelle, joiden arvo oli yli 30 miljardia euroa.

Euroopan investointipankki myöntää lainoja keskisuurille ja suurille yrityksille tai takauksia niille lainaaville pankeille. Euroopan investointirahasto tarjoaa takauksia pieniä ja keskisuuria yrityksiä luotottaville pankeille ja investoi myöhemmin riskipääomarahastoihin, jotka tarjoavat uusille ja nopeasti kasvaville yrityksille pääomarahoitusta.

Toiminta käynnistettiin EU:n puheenjohtajavaltio Kreikan järjestämässä kaksipäiväisessä konferenssissa, jossa keskusteltiin keinoista parantaa tutkimuksen ja innovoinnin rahoituksensaantia.

InnovFinin takauksia ja lainoja tuetaan varoilla, jotka on Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja EIP-ryhmän toimesta tarkoitus kanavoida tutkimukseen ja innovointeihin tehtäviin investointeihin, jotka ovat luonteeltaan riskialttiimpia ja hankalammin arvioitavissa kuin aineelliset investoinnit. Ne ovat kaikki kysyntälähtöisiä välineitä, joihin ei liity etukäteen eri alojen, maiden tai alueiden välillä tapahtunutta määrärahojen jakoa. Näitä velkainstrumentteja täydennetään lähitulevaisuudessa erinäisillä Euroopan investointirahaston hallinnoimilla oman pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä. Yhteensä noin 2,7 miljardia euroa Horisontti 2020 -puiteohjelman lähes 80 miljardin euron budjetista käytetään näiden rahoitusvälineiden tukemiseen.

Taustatietoja InnovFin-tuotteista

InnovFin – Suuret hankkeet: välineellä pyritään parantamaan sellaisten tutkimus- ja innovointihankkeiden riskirahoituksen saantia, jotka ovat lähtöisin suurista yrityksistä ja keskisuurista ja suurista Mid-cap-yrityksistä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, tutkimus- ja innovointi-infrastruktuureista (mukaan luettuina innovoinnin mahdollistavat infrastruktuurit), julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista sekä erillisyhtiöistä tai ‑hankkeista (mukaan luettuina ne, jotka edistävät ensimmäistä kertaa toteutettavia kaupallisen mittakaavan teollisia esittelyhankkeita). Euroopan investointipankki järjestää niille suoraan 7,5–300 miljoonan euron suuruisia lainoja.

InnovFin – Mid-cap-kasvurahoitus: välineellä tarjotaan etuoikeutettuja lainoja ja toissijaisia lainoja tai takauksia (mukaan luettuna välirahoitus ja oman pääoman luonteinen rahoitus), jotta voidaan parantaa lähinnä innovatiivisten suurten Mid-cap-yritysten (jopa 3 000 työntekijää) mutta myös pk-yritysten ja pienten Mid-cap-yritysten rahoituksen saantia. Euroopan investointipankki järjestää suoraan 7,5–25 miljoonan euron suuruiset lainat vaatimukset täyttäville edunsaajille EU:n jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa.

InnovFin – Mid-cap-yritysten takaukset: välineestä tarjotaan takauksia tai 7,5–25 miljoonan euron suuruisia ehdollisia lainoja, jotta voidaan parantaa erityisesti innovatiivisten suurten Mid-cap-yritysten (jopa 3 000 työntekijää) rahoituksen saantia. Euroopan investointipankki panee tämän välineen täytäntöön, ja se järjestetään rahoituksen välittäjien eli pankkien ja rahoituslaitosten kautta EU:n jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa. EIP takaa tällä välineellä rahoituksen välittäjille osan niiden mahdollisista tappioista, ja lisäksi se tarjoaa vastatakauksia laitosten takaamiseksi.

InnovFin – Pk-yritysten takaukset: välineestä tarjotaan 25 000 euron–7,5 miljoonan euron suuruista velkarahoitusta koskevia takauksia ja vastatakauksia, jotta voidaan parantaa innovatiivisten pienten ja keskisuurten yritysten ja pienten Mid-cap-yritysten (enintään 499 työntekijää) lainarahoituksen saantia. Euroopan investointirahasto panee tämän välineen täytäntöön, ja se otetaan käyttöön rahoituksen välittäjien eli pankkien ja rahoituslaitosten kautta EU:n jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa. EIR takaa tällä välineellä rahoituksen välittäjille osan niiden tappioista, jotka ovat aiheutuneet välineen kattamasta velkarahoituksesta.

InnovFin – Neuvontapalvelut: EIP tarjoaa palveluja Horisontti 2020 -ohjelman budjetista käytettävissä olevien enintään 28 miljoonan euron turvin. Tavoitteena on parantaa sellaisten suurien hankkeiden, jotka edellyttävät merkittäviä pitkän aikavälin investointeja, luottokelpoisuutta ja investointivalmiutta. Lisäksi neuvotaan, miten voidaan parantaa tutkimuksen ja innovoinnin edellytyksiä saada riskirahoitusta. Tärkeimmäksi kohderyhmäksi on kaavailtu sellaisten suurten tutkimus- ja innovointihankkeiden vetäjät, jotka täyttävät Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvät yhteiskunnalliset haasteet. Neuvontapalveluilla odotetaan voitavan nopeuttaa investointiarvoltaan noin 20 miljardin euron suuruisten hankkeiden kehittämistä.

Lisätietoja:

Horisontti 2020

EU-rahoituksen saantia koskeva portaali

Euroopan investointipankki

Euroopan investointirahasto

Muut yhteyshenkilöt tiedotusvälineitä varten:

EIP: Helen Kavvadia, puh.: +352 4379 84486

EIR: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar