Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. juuni 2014

EL ja EIP grupp investeerivad ühiselt kuni 48 miljardit eurot teadusesse ja innovatsiooni

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp panevad täna aluse ELi uue põlvkonna rahastamisvahenditele ja nõuandeteenustele, mille eesmärk on teha rahastamine innovaatilistele ettevõtjatele paremini kättesaadavaks. Innovaatoritele suunatud ELi rahastamisalgatuse InnovFin (InnovFin – EU Finance for Innovators) alla kuuluvate toodete kaudu tehakse järgmise seitsme aasta jooksul kättesaadavaks üle 24 miljardi euro, mille abil väikesed, keskmise suurusega ja suured ettevõtjad ning teadusuuringute taristu edendajad saavad oma teadusuuringuid ja innovatsiooni rahastada. Selle rahastamise abil kavatsetakse toetada lõplikke teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid kuni 48 miljardi euro ulatuses.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Rahastamisvahendite abil saame me investeerida majanduskasvu soodustavatesse ettevõtetesse ja tegevustesse uuenduslikul viisil. Innovatsiooni suunatud ärialaste investeeringute poolest jääb ELi oma ülemaailmsetest konkurentidest maha. Meie eesmärk on investeerida 2020. aastaks teadustegevusse ja innovatsiooni 3 % SKPst. Et seda saavutada, peame julgustama panku andma sellelaadsetele projektidele laenu ja aitama teadusmahukatel ettevõtetel leida rahastamisele juurdepääs.”

Innovaatoritele suunatud ELi rahastamisalgatus Innovfin hõlmab mitmesuguseid sihtotstarbelisi tooteid alates tagatistest vahendajatele, kes annavad laenu VKEdele, kuni ettevõtjatele antavate otselaenudeni. Need tooted aitavad toetada nii suuri kui ka väikesi teadus- ja innovatsiooniprojekte ELis ja riikides, mis on ühinenud programmiga „Horisont 2020” (ELi uus teadusuuringute raamprogramm aastateks 2014–20). InnovFin põhineb seitsmenda teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammiga välja arendatud riskijagamisrahastu edul. Kõnealuse rahastu kaudu on eraldatud üle 11 miljardi euro, et rahastada 114 teadus- ja innovatsiooniprojekti väärtusega üle 30 miljardi euro.

Euroopa Investeerimispank hakkab andma laenu keskmise suurusega ja suurtele ettevõtjatele või tagatisi osutatud ettevõtjatele laenu andvatele pankadele. Euroopa Investeerimisfond hakkab andma tagatisi pankadele, kes annavad laenu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning investeerib hilisemas järgus riskikapitalifondidesse, mis teenindavad nii alustavaid ettevõtjaid kui ka kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

ELi eesistujariik Kreeka korraldas algatuse tähistamiseks kahepäevase konverentsi, et arutada, kuidas tagada rahastamisele, teadusuuringutele ja innovatsioonile parem juurdepääs.

InnovFini tagatisi ja laene toetatakse programmi „Horisont 2020” raames ja Euroopa Investeerimispanga grupi poolt seatud vahenditest, mille eesmärk on toetada selliseid teadusesse ja innovatsiooni tehtavaid investeeringuid, mida on varalistest investeeringutest riskantsem ja keerulisem hinnata. Tegemist on nõudlusel põhinevate vahenditega, mida ei jaotata eelnevalt sektorite, riikide ja piirkondade vahel. Neid võlainstrumente täiendatakse lähitulevikus omakapitaliinstrumentidega, mida haldab Euroopa Investeerimisfond. Raamprogrammi „Horisont 2020” peaaegu 80 miljardi euro suurusest eelarvest eraldatakse kõnealustele rahastamisvahenditele kokku ligikaudu 2,7 miljardit eurot.

Innovfin toodete taust

InnovFin – Ulatuslikud projektid. Toote eesmärk on parandada suurte ja keskmise suurusega ettevõtjate ning suuremate keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate teadus- ja innovatsiooniprojektide juurdepääsu riskiinvesteeringutele; edendada teadusuuringute ja innovatsiooni taristuid (sealhulgas innovatsiooni võimaldavad taristud) ning eriotstarbelisi vahendeid või projekte (sealhulgas sellised projekte, mille abil edendatakse esimesi omalaadseid turustusjärgus tööstuslikke tutvustusprojekte). 7,5 miljonist eurost kuni 300 miljoni euroni ulatuvate summade puhul annab Euroopa Investeerimispank laene otse.

InnovFin –Keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate rahastamine. Tootega pakutakse kõrgema nõudeõigusega järguga laene, allutatud laene või tagatisi (sealhulgas vahefinantseerimist ja kvaasikapitaliinstrumente) et parem juurdepääs rahastamisele oleks eelkõige suurematel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel (kuni 3 000 töötajat), kuid ka VKEdel ja väikestel keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatel. Alates 7,5 miljonist kuni 25 miljoni euro suurusi laene annab Euroopa Investeerimispank otse toetusesaajatele ELi liikmesriikides ja assotsieerunud riikides.

InnovFin – Keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate tagatis. Toode hõlmab tagatisi või laenukahjumeid alates 7,5 miljonit eurost kuni 25 miljoni euroni või üle selle, et eelkõige suurematel keskmise kapitaliseeritusega ettevõtjatel (kuni 3 000 töötajat) oleks innovatsiooni rahastamisele parem juurdepääs. Seda tagatissüsteemi haldab Euroopa Investeerimispank ning tagatisi pakuvad finantsvahendajad, st pangad ja finantseerimisasutused ELi liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. Kõnealuse tagatissüsteemi raames annab Euroopa Investeerimispank finantsvahendajatele tagatise nende võimaliku kahju ühele osale ning see on ühtlasi vastutagatiseks tagatisasutustele.

InnovFin – VKEde tagatis. Tootega antakse tagatised ja edasigarantiid 25 000 ja 7,5 miljoni euro vahemikku jäävate laenude rahastamiseks, et parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (kuni 499 töötajat) juurdepääsu innovatsiooni rahastamiseks mõeldud laenudele. Seda tagatissüsteemi haldab Euroopa Investeerimisfond ning tagatisi pakuvad finantsvahendajad, st pangad ja finantseerimisasutused ELi liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. Selle tagatissüsteemiga annab Euroopa Investeerimisfond finantsvahendajatele tagatise süsteemiga hõlmatud võla rahastamisest tuleneva võimaliku kahju ühele osale.

InnovFin – Nõuandeteenused. Teenuseid pakub Euroopa Investeerimispank kuni 28 miljoni euro ulatuses programmi „Horisont 2020” eelarvest ning teenuse eesmärk on tõhustada märkimisväärseid ja pikaajalisi investeeringuid vajavate ulatuslike projektide sobivust panga toetuse saamiseks ning investeerimisvalmidust. Nõu antakse ühtlasi teemal, kuidas parandada juurdepääsu teadustegevuse ja innovatsiooni riski finantseerimisele. Klientideks oodatakse peamiselt selliste ulatuslike teadus- ja innovatsiooniprojektide edendajad, mis vastavad ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisele programmi „Horisont 2020” raames. Nõuandeteenused peaksid kiirendama selliste projektide arengut, mille investeeringuväärtus on ligikaudu 20 miljardit eurot.

Täiendav teave

Horisont 2020

Portaal ELi rahastamisele juurdepääsuks

Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimisfond

Teised kontaktisikud ajakirjanike jaoks:

EIP: Helen Kavvadia, Tel: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar