Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 12. juni 2014

EU og EIB-gruppen går sammen om at støtte F&I‑investeringer på op mod 48 mia. EUR

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-gruppe (EIB-gruppen) lancerede i dag en ny generation af europæiske finansielle instrumenter og rådgivningstjenester, som skal lette innovative virksomheders adgang til finansieringsmuligheder. Over de næste syv år forventes det, at de finansielle instrumenter i "InnovFin – EU-finansiering af innovation" vil stille mere end 24 mia. EUR til rådighed til finansiering af forskning og innovation (F&I) for små, mellemstore og store virksomheder samt for iværksættere af forskningsinfrastrukturprojekter. Denne finansiering forventes at danne grundlag for F&I-investeringer på op mod 48 mia. EUR.

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler: "De finansielle instrumenter muliggør innovative investeringer i vækstfremmende virksomheder og aktiviteter. EU halter bagefter sine internationale konkurrenter, hvad angår erhvervslivets investeringer i innovation, så vi er nødt til at tilskynde bankerne til at yde lån til disse projekter og give forskningsintensive virksomheder nemmere adgang til finansieringsmuligheder. Dette vil hjælpe os til at nå vores EU-mål om at investere 3 % af EU's BNP i F&I inden år 2020."

"InnovFin – EU Finance for Innovators" vil bestå af en række skræddersyede finansielle instrumenter, f.eks. garantier til formidlere som låner til SMV'er, eller direkte lån til virksomheder, der skal bidrage til at støtte både små og store F&I-projekter i EU og i de lande, der er associeret med Horisont 2020-programmet, som er det nye europæiske forskningsprogram for år 2014-2020. InnovFin bygger videre på successen fra finansieringsfaciliteten for risikodeling, som blev oprettet som del af EU's syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7), som bidrog til at sørge for mere end 11 mia. EUR til finansiering af 114 F&I-projekter med en værdi på mere end 30 mia. EUR.

Den Europæiske Investeringsbank vil yde lån til mellemstore og store virksomheder eller stille garantier til banker, som yder lån til disse virksomheder. Den Europæiske Investeringsfond vil stille garantier til banker, som yder lån til små og mellemstore virksomheder, og vil på et senere tidspunkt investere i venturekapitalfonde, som stiller egenkapital til rådighed for nystartede og hurtig voksende virksomheder.

Lanceringen fandt sted på en todages konference, der blev organiseret af det græske EU‑formandskab, med henblik på at drøfte hvordan adgangen til finansiering af forskning og innovation kan forbedres.

Garantier og lån fra InnovFin vil blive understøttet af finansielle midler, som i Horisont 2020 samt af EIB-gruppen er afsat til at støtte F&I-projekter, som af natur indebærer en højere risiko og er sværere at vurdere end materielle investeringer. De er alle finansielle instrumenter, som er drevet af efterspørgsel, og som ikke er forud fordelt på sektorer, lande eller regioner. Disse gældsinstrumenter vil i nær fremtid blive suppleret med en række egenkapitalinstrumenter, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond. I alt vil omkring 2,7 mia. EUR af Horisont 2020's budget på næsten 80 mia. EUR finansiere disse finansielle instrumenter.

Baggrundsinformation om InnovFin's finansielle instrumenter

InnovFin af store projekter har til formål at forbedre adgangen til risikofinansiering af F&I-projekter for store virksomheder og mellemstore og store mid cap-selskaber, universiteter og forskningsinstitutter, F&I-infrastruktur (herunder infrastruktur, som muliggør innovation), offentlig-private partnerskaber samt instrumenter eller projekter med særlige formål (herunder nyskabende industrielle demonstrationsprojekter i kommerciel skala). Lån på mellem 7,5 mio. EUR og 300 mio. EUR bevilges direkte af Den Europæiske Investeringsbank.

InnovFin vækstfinansiering til mid cap-selskaber yder seniorlån og efterstillede lån eller giver garantier (herunder mezzanin- og kvasiegenkapitalinvesteringer) med henblik på at forbedre adgangen til finansiering primært for større innovative mid cap-selskaber (med op til 3 000 ansatte), men også for SMV'er og små mid cap-selskaber. Lån på mellem 7,5 mio. EUR og 25 mio. EUR bevilges direkte af Den Europæiske Investeringsbank til støtteberettigede modtagere i EU-medlemsstater og de associerede lande.

InnovFin garanti til mid cap-selskaber giver garantier eller yder betinget lån på mellem 7,5 mio. EUR og 25 mio. EUR med henblik på navnlig at forbedre adgangen til finansiering for større innovative mid cap-selskaber (med op til 3 000 ansatte). Dette låneinstrument er indført af Den Europæiske Investeringsbank og bevilges gennem finansielle formidlere (banker og finansielle institutioner) i EU-medlemsstater og de associerede lande. Under dette låneinstrument er finansielle formidlere garanteret mod dele af deres eventuelle tab af Den Europæiske Investeringsbank, som ligeledes tilbyder modgarantier til garantiinstitutioner.

InnovFin garanti til SMV'er yder garantier og modgarantier for lånefinansieringer på mellem 25 000 EUR og 7,5 mio. EUR med henblik på at forbedre adgangen til lånefinansiering for små og mellemstore innovative virksomheder og små mid cap-selskaber (med op til 499 ansatte). Dette låneinstrument er indført af Den Europæiske Investeringsfond og bevilges gennem finansielle formidlere (banker og andre finansielle institutioner) i EU-medlemsstater og de associerede lande. Under dette låneinstrument er finansielle formidlere garanteret af Den Europæiske Investeringsfond mod en del af deres tab i forbindelse med lånefinansieringen under dette instrument.

InnovFin rådgivningstjenester tjenesteydelser, som leveres af Den Europæiske Investeringsbank med en bevilling på op til 28 mio. EUR fra Horisont 2020 budgettet og har til formål at forbedre bankfinansieringen og investeringsparatheden af store projekter, som har brug for store, langsigtede investeringer. Ydelserne omfatter også rådgivning med henblik på forbedring af betingelserne for adgang til risikofinansiering for F&I. Hovedmålgruppen forventes at være iværksættere af store F&I-projekter, som imødekommer de samfundsmæssige udfordringer i Horisont 2020-programmet. Rådgivningstjenesterne forventes at fremskynde udviklingen af projekter med en investeringsværdi på omkring 20 mia. EUR.

Yderligere oplysninger:

Horizon 2020

EU Access To Finance portal

European Investment Bank

European Investment Fund

Yderligere pressehenvendelser:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Pressehenvendelser:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar