Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 11 czerwca 2014 r.

Ochrona pracy: komisarz Andor z zadowoleniem przyjmuje nowe międzynarodowe normy w zakresie ochrony ofiar pracy przymusowej i marynarzy

László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, wyraził zadowolenie z przyjęcia przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) dwóch nowych instrumentów międzynarodowych służących zwalczaniu pracy przymusowej oraz z zatwierdzenia istotnych poprawek do Konwencji MOP o pracy na morzu. Nowe normy przyjęto na dzisiejszej sesji plenarnej 103. międzynarodowej konferencji pracy, odbywającej się w dniach od 28 maja do 12 czerwca 2014 r. w Genewie.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Modernizacja konwencji dotyczącej pracy przymusowej jest ważnym krokiem w kierunku ostatecznego wyeliminowania tego strasznego pogwałcenia praw człowieka. Dzięki tym nowym instrumentom będziemy lepiej przygotowani do zwalczania obecnych form pracy przymusowej. Ponadto poprawki wprowadzone do Konwencji o pracy na morzu pozwolą na podniesienie globalnych standardów i zapewnienie pomocy i wsparcia dla marynarzy i ich rodzin w przypadku pozostawienia lub w przypadku śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności, będących wynikiem obrażeń, choroby lub ryzyka związanych z wykonywaną pracą. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie UE do jak najszybszej ratyfikacji i wdrożenia tych instrumentów”.

Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała: „Z dużym zadowoleniem przyjmuję przyjęcie protokołu oraz zalecenia uzupełniającego konwencję MOP dotyczącą pracy przymusowej. Musimy teraz dopilnować, by normy te były stosowane na całym świecie. Musimy zapobiegać pracy przymusowej i handlowi ludźmi, chronić i wspierać ich ofiary, i musimy to czynić wspólnie”.

Nowy protokół i zalecenie dotyczące pracy przymusowej

Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła nowy protokół i nowe zalecenie w celu uzupełnienia konwencji dotyczącej pracy przymusowej. Instrumenty te przewidują środki umożliwiające zapobieganie pracy przymusowej, w szczególności w kontekście handlu ludźmi. Nakładają one na państwa sygnatariuszy obowiązek skuteczniejszej ochrony ofiar i zapewnienia dostępu do odpowiednich i skutecznych środków naprawczych, takich jak odszkodowania. Umożliwiają również zacieśnienie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania pracy przymusowej lub obowiązkowej. Zgodnie z szacunkami MOP liczba ofiar pracy przymusowej lub obowiązkowej wynosi obecnie 21 milionów, a działalność ta generuje 150 mld dolarów amerykańskich nielegalnych zysków rocznie.

Konwencja dotycząca pracy przymusowej jest ważnym elementem międzynarodowego prawa pracy i została ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich UE. Niemniej jednak powstała ona w 1930 r. i obecnie należy uwzględnić zmiany, jakim uległo zjawisko pracy przymusowej.

W trakcie tegorocznej konferencji przedstawiciele rządów, pracownicy i pracodawcy zastanawiali się, co należy zrobić, by położyć kres pracy przymusowej i dostosować konwencję o pracy przymusowej do nowych warunków. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ponad 200 delegatów omówiło i uzgodniło ponad sto poprawek do projektu protokołu i zalecenia.

Przyjęcie nowych instrumentów ma ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej, nie tylko dlatego, że ich postanowienia odzwierciedlają zasady prawodawstwa i polityki UE, ale również dlatego, że wiele unijnych instrumentów międzynarodowych dotyczy ratyfikacji i skutecznego wdrożenia podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Poprawki do Konwencji MOP o pracy na morzu

Celem poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. jest zapewnienie marynarzom lepszej ochrony przed pozostawieniem oraz zagwarantowanie szybkiego odszkodowania w przypadku śmierci lub niepełnosprawności. Komisja opowiadała się za wprowadzaniem tych nowych postanowień, a Rada Ministrów UE wyraziła dla nich poparcie w dniu 26 maja 2014 r.

Zgodnie z nowymi postanowieniami statki będą musiały posiadać świadectwa lub inne dokumenty poświadczające, że marynarze pracujący na pokładzie objęci są zabezpieczeniem finansowym. Nieprzedstawienie takiego dowodu zabezpieczenia może spowodować zatrzymanie statku w porcie. Poprawki przewidują, że właściciele statków:

mają spełniać przepisy o pomocy finansowej, aby lepiej chronić marynarzy przed konsekwencjami pozostawienia w portach;

mają spełniać szereg dodatkowych wymogów minimalnych dotyczących udzielanego wsparcia finansowego, aby zagwarantować, że marynarze i ich rodziny są chronieni przed finansowymi konsekwencjami choroby, obrażeń lub śmierci wynikłych przy wykonywaniu przez nich pracy.

Według stanu z marca 2014 r. w bazie danych MOP dotyczącej pozostawionych marynarzy odnotowano 159 nierozstrzygniętych przypadków porzuconych statków handlowych, z czego niektóre znajdowały się w tej sytuacji od 2006 r. Wielu pozostawionych marynarzy pozostaje na pokładzie statków bez wynagrodzenia, często przez kilka miesięcy, bez regularnych dostaw żywności, opieki medycznej ani środków na powrót do domu.

W listopadzie 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie uwzględnienia marynarzy w dyrektywach UE dotyczących prawa pracy, który uzupełnia normy Konwencji o pracy na morzu, wdrożone przepisami prawa UE (zob. IP/13/1094).

Dodatkowe informacje

Strona internetowa MOP na temat pracy przymusowej

Strona internetowa komisarza László Andora

Strona UE poświęcona zwalczaniu handlu ludźmi

László Andor na Twitterze

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar