Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juni 2014

EU:s budgetförslag för 2015 kommer bidrar till ekonomisk tillväxt i Europa trots ekonomiska begränsningar

– Vi bygger vidare på det som gjorts tidigare och hjälper Europa att återhämta sig från krisen, med allt knappare resurser. Så beskriver EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski EU:s budgetförslag för 2015, som i dag har antagits av kommissionen (åtaganden: 145,6 miljarder euro, betalningar: 142,1 miljarder euro). Merparten av åtagandena gäller framtida projekt som stärker den europeiska ekonomin, medan omkring 40 % av betalningarna fortfarande gäller EU-finansierade projekt från bugetperioden 2007–2013. Kommissionen föreslår samtidigt att kommissionens personal ska minskas med ytterligare 1 %, den tredje sådana minskningen på tre år.

– EU:s budget innebär att 28 länder lägger samman en liten del av sina resurser till största möjliga nytta för mer än 500 miljoner européer, tillägger Janusz Lewandowski. På så sätt kan man undvika dubbelarbete på nationell nivå och göra alla EU-länder starkare, i och med att gemensamma ansträngningar ger bättre resultat än splittrade åtgärder. Budgetförslaget för 2015 uppgår till 1 % av EU-ländernas sammanlagda bruttonationalinkomster. Det tar hänsyn till aktuella och framtida frågor, som Ukrainakrisen och behovet av att trygga EU:s energiförsörjning genom att använda de knappa resurserna till mer riktade åtgärder.

Den föreslagna ökningen av åtagandena med 2,1 % och betalningarna med 1,4 % äts i princip upp av den förväntade inflationen för 2015.

Åtagandebemyndigandena fokuserar på de nya programmen (den fleråriga budgetramen för 2014–2020), och nästan 60 % av de föreslagna anslagen går till program som stöder forskning och innovation, ungdomar och företag i Europa.

Huvuddelen av betalningsbemyndigandena avser sådana områden som förbättrar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa (+29,5 % jämfört med 2014), t.ex. forskning (Horisont 2020), transeuropeiska nät för energi, transport och IKT (Fonden för ett sammanlänkat Europa) och ungdomssysselsättningsinitiativet.

Andra områden där betalningarna ökar är asyl-, migrations- och integrationsfonden (+140 %) och skyddet av folkhälsan och konsumentskyddet (+20 %).

Kostnaderna för EU:s funktion är stabila och utgör omkring 4,8 % av den totala budgeten. Ökningen (+1,6 %) motsvarar den förväntade inflationstakten, vilket innebär att den inte ökar i reala termer. Budgetförslaget omfattar också en enprocentig minskning av personalen på tre år. Kommissionen har även skurit i de utgifter och den personal som begärts av övriga EU-institutioner, för att bättre anpassa dem till personalminskningsmålet på 5 % under 5 år och visa återhållsamhet när det gäller övriga administrativa kostnader.

Vad händer nu?

Efter kommissionens antagande av budgetförslaget för 2015 kommer först rådet (medlemsländerna) och sedan Europaparlamentet att inta sina ståndpunkter om det. Därefter följer en 21 dagar lång förlikningsperiod, då rådet och Europaparlamentet ska enas om en kompromiss.

(Tabeller och diagram på nästa sida)

Andel av utgifterna

Åtaganden 145,6 miljarder euro

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Betalningar 142,1 miljarder euro

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

BUDGETFÖRSLAG 2015

avrundade belopp i miljoner euro (Δ 2014 i %)

Åtaganden

Betalningar

1. Smart tillväxt för alla

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Hållbar tillväxt: naturresurser

Marknadsutgifter och direktstöd

Landsbygdsutveckling, miljö och fiske

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Säkerhet och medborgarskap

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Europa i världen

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administration

Varav kommissionen

Varav andra institutioner

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Särskilda instrument (utanför den fleråriga budgetramen)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Totala anslag

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% av BNI i EU-28

1,04

1,02

Särskilda instrument omfattar reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond. Motsvarande betalningsbemyndiganden räknas som belopp som ligger utanför den fleråriga budgetramen när det gäller beräkningen av marginalen under taket för betalningsbemyndiganden. Detsamma gäller anslagen för flexibilitetsinstrumentet.

Mer information

Webbplats för EU:s BUDGET: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar