Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. junij 2014

Predlog proračuna EU za leto 2015 podpira evropsko gospodarsko rast kljub finančnim omejitvam

„Združevanje zapuščine preteklosti s prizadevanji, da bi Evropa okrevala po krizi, in to z manj sredstvi“. S temi besedami je evropski komisar za proračun Janusz Lewandowski opisal predlog proračuna EU za leto 2015, ki ga je danes sprejela Komisija (obveznosti: 145,6 milijarde evrov; plačila: 142,1 milijarde evrov). Večji del obveznosti je namenjen prihodnjim projektom, ki gospodarsko krepijo Evropo, približno 40 % plačil pa se izplačuje projektom, ki jih financira EU še iz finančnega obdobja 2007–2013. Komisija predlaga tudi dodatno 1-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, kar je tretje tovrstno zmanjšanje v treh letih.

„28 držav članic v proračunu EU združuje majhen del svojih sredstev za skupno dobro več kot 500 milijonov Evropejcev“, je dodal Janusz Lewandowski. „Skupni proračun nam omogoča, da se izognemo podvojevanju prizadevanj na nacionalni ravni in okrepimo posamezne države članice. Skupna prizadevanja namreč dajejo boljše rezultate kot razdrobljeno ukrepanje. Predlog proračuna za leto 2015 znaša 1 % skupnega BND vseh držav članic ter s prerazporeditvijo omejenih sredstev uspe upoštevati sedanja in prihodnja pereča vprašanja, kot sta ukrajinska kriza ali potreba po okrepitvi energetske varnosti EU.

Predlagani povečanji obveznosti za 2,1 % in plačil za 1,4 % povsem absorbira stopnja inflacije, predvidena za leto 2015.

Odobritve za prevzem obveznosti se osredotočajo na nove programe (večletni finančni okvir 2014–2020). Skoraj 60 % predlaganega zneska je namenjenega programom, ki podpirajo evropske raziskave in inovacije, mlade in podjetja.

Levji delež odobritev plačil je namenjen področjem, ki spodbujajo evropsko gospodarsko rast in ustvarjajo nova delovna mesta (+ 29,5 % v primerjavi z letom 2014), kot so raziskave (pobuda Obzorje 2020), vseevropska energetska, prometna in telekomunikacijska omrežja (instrument za povezovanje Evrope) ali pobuda za zaposlovanje mladih.

Plačila so se povečala tudi za sklad za azil, migracije in vključevanje (+ 140 %) ter varovanje zdravja Evropejcev in varstvo potrošnikov (+ 20 %).

Stroški delovanja EU še vedno znašajo približno 4,8 % celotnega proračuna. Povišanje teh stroškov (+ 1,6 %) je podobno pričakovani stopnji inflacije, zato se stroški realno gledano ne višajo. Predlog proračuna vključuje tudi tretje zmanjšanje števila zaposlenih za 1 % v treh letih. Komisija je med drugim tudi omejila odhodke drugih institucij EU in njihove zahteve po zaposlovanju, da bi se tako približali cilju zmanjšanja osebja za 5 % v petih letih, ter uvedla omejitve za druge upravne stroške.

Kako naprej?

Potem ko je Komisija danes sprejela predlog proračuna za leto 2015, bo svoje stališče glede predloga najprej sprejel Svet (države članice), nato pa še Evropski parlament. Temu bo sledilo 21-dnevno spravno obdobje, v katerem bosta Svet in Parlament poskušala doseči kompromisni dogovor.

(razpredelnice in grafikoni na naslednjih straneh)

Delež porabe

Obveznosti v višini 145,6 milijarde EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Plačila v višini 142,1 milijarde EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2015

zaokrožen na mio. EUR (sprememba glede na leto 2014 v %)

obveznosti

plačila

1. Pametna in vključujoča rast:

konkurenčnost za rast in delovna mesta

ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Trajnostna rast: naravni viri

odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči

razvoj podeželja, okolje in ribištvo

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Varnost in državljanstvo

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Evropa v svetu

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Uprava

od tega za pokojnine in evropske šole

od tega za Komisijo

od tega za druge institucije

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Posebni instrumenti (zunaj večletnega finančnega okvira)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Odobritve skupaj

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% BND EU-28

1,04

1,02

Posebni instrumenti so rezerva za nujno pomoč, evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in solidarnostni sklad Evropske unije. Pri izračunu razlik do zgornjih mej za odobritve se te odobritve izločijo iz večletnega finančnega okvira. Isto velja za odobritve, povezane z instrumentom prilagodljivosti.

Več informacij

Spletna stran o proračunu EU http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakta:

Patrizio Fiorilli (+32 229581 32, +32 498958132, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 22965520)


Side Bar