Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júna 2014

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2015 zameraný na podporu hospodárskeho rastu v Európe napriek finančným obmedzeniam

Kombinácia dedičstva minulosti a pomoci Európe prekonať krízu, a to s obmedzenejšími zdrojmi.“ Takto Janusz Lewandowski, komisár EÚ pre rozpočet, charakterizuje návrh rozpočtu EÚ na rok 2015, ktorý dnes prijala Komisia (záväzky: 145,6 mld. EUR; platby: 142,1 mld. EUR). Väčšina záväzkov je určená na budúce projekty, ktoré hospodársky posilnia Európu, zatiaľ čo 40 % platieb naďalej pokrýva projekty financované EÚ z finančného obdobia 2007 – 2013. Komisia takisto navrhuje ďalšie zníženie počtu zamestnancov o 1 %. Ide o tretie takéto zníženie za posledné tri roky.

Rozpočet EÚ spája malú časť zdrojov 28 krajín v čo najväčší prospech viac než 500 miliónov Európanov“, dodáva Janusz Lewandowski. „Pomáha zamedziť duplicite úsilia na vnútroštátnej úrovni a posilňuje každý členský štát, keďže spojené úsilie prináša lepšie výsledky než opatrenia na úrovni jednotlivých členských štátov. Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavuje 1 % HND všetkých členských štátov a zahŕňa dôležité súčasné a budúce otázky, ako je napr. kríza na Ukrajine alebo potreba posilniť energetickú bezpečnosť EÚ prostredníctvom nového zamerania svojich obmedzených zdrojov.“

Navrhované zvýšenie záväzkov o 2,1 % a platieb o 1,4 % je prakticky absorbované odhadovanou mierou inflácie na rok 2015.

Viazané rozpočtové prostriedky sú zamerané na nové programy (VFR na roky 2014 – 2020) a takmer 60 % navrhovanej sumy je určených na programy, ktoré podporujú výskum a inováciu, mladých ľudí a podniky v Európe.

Najväčší podiel platobných rozpočtových prostriedkov je určený pre oblasti, ktoré podporujú európsky hospodársky rast a zamestnanosť (+29,5% v porovnaní s rokom 2014), ako je napr. výskum (program Horizont 2020), transeurópske siete v oblasti energetiky, dopravy a IKT (Nástroj na prepájanie Európy) alebo iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Iné oblasti, ktorých sa týka zvýšenie platieb, sú Fond pre azyl, migráciu a integráciu (+140 %) a ochrana zdravia a spotrebiteľov v Európe (+20 %).

Náklady na fungovanie EÚ zostávajú stabilné na úrovni okolo 4,8 % celkového rozpočtu. Ich zvýšenie (+1,6 %) je približne ako očakávaná miera inflácie, a preto sa v reálnom vyjadrení nezvyšujú. Návrh rozpočtu takisto zahŕňa tretie zníženie počtu zamestnancov o 1 % za posledné tri roky. Komisia znížila výdavky a požiadavky týkajúce sa zamestnancov iných inštitúcií EÚ, aby ich tak lepšie zosúladila so snahou dosiahnuť cieľ 5 % zníženia počtu zamestnancov počas piatich rokov a uplatnila obmedzenia na iné administratívne náklady.

Ďalšie kroky

Po dnešnom prijatí návrhu rozpočtu na rok 2015 Komisiou prijme svoju pozíciu Rada (členské štáty) a po nej Európsky parlament. Potom nasleduje 21-dňové zmierovacie obdobie, aby Rada a Parlament našli kompromisnú dohodu.

(Tabuľky a grafy na nasledujúcich stranách)

Podiel výdavkov

Záväzky 145,6 mld. EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Platby 142,1 mld. EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

v mil. EUR zaokrúhlené údaje (Δ 2014 v %)

Záväzky

Platby

1. Inteligentný a inkluzívny rast

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje

Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

Rozvoj vidieka, životné prostredie a rybárstvo

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Bezpečnosť a občianstvo

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globálna Európa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administratíva

Z toho Komisia

Z toho iné inštitúcie

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Osobitné nástroje (mimo VFR)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Rozpočtové prostriedky spolu

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% HND EÚ-28

1,04

1,02

Medzi osobitné nástroje patria rezerva na núdzovú pomoc (AER), Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ). Príslušné rozpočtové prostriedky sa na účely výpočtu rezerv v rámci stropov rozpočtových prostriedkov považujú za prostriedky, ktoré sú mimo VFR. To isté platí pre rozpočtové prostriedky týkajúce sa nástroja flexibility.

Ďalšie informácie

Webová stránka rozpočtu EÚ: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132, +32 498 958 132, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 5520)


Side Bar