Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juni 2014

EU-ontwerpbegroting 2015: economische groei in Europa ondersteunen ondanks krappere financiën

"De erfenis van het verleden aanpakken en tegelijkertijd Europa helpen om te herstellen van de crisis, en dat met minder middelen." Zo omschreef EU-commissaris voor begrotingszaken Janusz Lewandowski de vandaag door de Commissie vastgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2015 (vastleggingen: 145,6 miljard EUR; betalingen: 142,1 miljard EUR). De meerderheid van de vastleggingen betreft toekomstige projecten om Europa economisch sterker te maken, terwijl 40% van de betalingen nog dient om door de EU gefinancierde projecten van de periode 2007-2013 te dekken. Tevens stelt de Commissie voor de derde keer in drie jaar een personeelsinkrimping met 1% voor.

"De EU-begroting, dat zijn 28 lidstaten die een klein deel van hun middelen bundelen voor acties waar ruim 500 miljoen Europeanen hun voordeel mee doen", aldus nog Janusz Lewandowski. "Zij helpt duplicering van inspanningen door de afzonderlijke lidstaten te voorkomen en maakt elk van hen sterker: de verenigde inspanningen leveren betere resultaten op dan een gefragmenteerd optreden. De ontwerpbegroting bedraagt 1% van het bni van alle lidstaten samen en daarmee worden alle grote actuele en toekomstige kwesties, zoals de crisis in Oekraïne en het versterken van de energiezekerheid van de EU, aangepakt door middel van een heroriëntatie van de schaarse middelen."

De voorgestelde verhogingen van de vastleggingen met 2,1% en de betalingen met 1,4% worden zo goed als volledig uitgevlakt door de voor 2015 verwachte inflatie.

De vastleggingskredieten worden geconcentreerd op de nieuwe programma's van het MFK 2014-2020; ongeveer 60% van het voorgestelde bedrag gaat naar programma's ter ondersteuning van onderzoek en innovatie, jongeren en bedrijven.

Het leeuwendeel van de betalingskredieten is bestemd voor sectoren die de economische groei en de werkgelegenheid in Europa stimuleren (+29,5% ten opzichte van 2014), zoals onderzoek (Horizon 2020), trans-Europese netwerken voor energie, vervoer en ICT (Connecting Europe Facility) of het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Andere sectoren waar de betalingskredieten stijgen, zijn het asiel-, migratie- en integratiefonds (+140%) en gezondheids- en consumentenbescherming (+20%).

De werkingskosten van de EU blijven stabiel op circa 4,8% van de totale begroting. De stijging (+1,6%) is ongeveer gelijk aan de verwachte inflatie, waardoor deze post in reële termen niet toeneemt. De ontwerpbegroting voorziet voorts in de derde personeelsinkrimping met 1% in drie jaar. Tot slot heeft de Commissie ook de aangevraagde uitgaven- en personeelsbudgetten van de andere EU-instellingen gekort om ze beter in overeenstemming te brengen met de doelstelling van 5% minder personeel over een periode van vijf jaar en terughoudendheid inzake administratieve uitgaven.

Hoe gaat het nu verder?

De vandaag door de Commissie goedgekeurde ontwerpbegroting 2015 gaat nu naar de Raad (de lidstaten), die zijn positie zal bepalen, en vervolgens naar het Europees Parlement. Daarna volgt een bemiddelingsperiode van 21 dagen waarin de Raad en het Parlement een akkoord trachten te bereiken.

(Tabellen en grafieken op de hierna volgende bladzijden)

Aandelen in de uitgaven

Vastleggingen 145,6 miljard EUR

Betalingen 142,1 miljard EUR

ONTWERPBEGROTING 2015

in miljoen EUR, afgeronde cijfers (Δ 2014 in %)

Vastleggingen

Betalingen

1. Slimme en inclusieve groei

Concurrentievermogen voor groei en banen

Economische, sociale en territoriale samenhang

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen:

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

Plattelandsontwikkeling, milieu en visserij:

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Veiligheid en burgerschap

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Europa als wereldspeler

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administratie

waarvan Commissie

waarvan andere instellingen

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Bijzondere instrumenten (buiten het MFK)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Totaal kredieten

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% van EU-28-bni

1,04

1,02

Bijzondere instrumenten zijn de reserve voor noodhulp (EAR), het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF). De overeenkomstige kredieten worden voor de berekening van de beschikbare marge onder het plafond voor kredieten buiten het MFK gelaten. Hetzelfde geldt voor de kredieten voor het flexibiliteitsinstrument.

Meer informatie

Website van de EU-begroting http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar