Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 11. jūnijā

ES budžeta projekts 2015. gadam – stimuls Eiropas ekonomikas izaugsmei, neraugoties uz finansiāliem ierobežojumiem

“Pagātnes mantojums tiks apvienots ar centieniem palīdzēt Eiropai atgūties no krīzes, pat ja resursi ir mazāki”. Tā ES budžeta komisārs Janušs Levandovskis raksturoja ES 2015. gada budžeta projektu, kuru šodien pieņēma Komisija (saistības: 145,6 miljardi eiro; maksājumi: 142,1 miljards eiro). Lielākā daļa saistību ir paredzēti turpmākajiem projektiem, kas padarīs Eiropu ekonomiski spēcīgāku, savukārt aptuveni 40 % no maksājumiem segs ES finansētos projektus no 2007. — 2013. gada finanšu perioda. Komisija ierosina arī vēl par 1 % samazināt darbinieku skaitu, kas ir trešais šāda veida samazinājums trīs gadu laikā.

“ES budžetā 28 valstis apvieno nelielu daļu savu resursu, lai dotu maksimālo labumu vairāk nekā 500 miljoniem eiropiešu", papildināja Janušs Levandovskis. Tas palīdz izvairīties no centienu dublēšanās valstu līmenī un stiprināt visas mūsu dalībvalstis, jo kopīgiem centieniem ir labāki rezultāti nekā sadrumstalotai rīcībai. 2015. gada budžeta projektu veido 1 % no visu dalībvalstu kopējā NKI, un tajā mēs spējām ņemt vērā aktuālos un turpmākos izšķirīgos jautājumus, tādus kā Ukrainas krīze vai nepieciešamība stiprināt ES energoapgādes drošību, šai nolūkā pārgrupējot pieticīgos līdzekļus.”

Ierosināto saistību apropriāciju palielinājumu par 2,1 % un maksājumu apropriāciju palielinājumu par 1,4 % faktiski absorbēs 2015. gada prognozētais inflācijas līmenis.

Saistību apropriācijas galvenokārt tiks vērstas uz jaunajām programmām (daudzgadu finanšu shēma 2014. — 2020. gadam), un gandrīz 60 % no ierosinātās summas ir paredzēti programmām, kas atbalsta Eiropas pētniecību un inovāciju, jaunatni un uzņēmējdarbību.

Lielāko daļu maksājumu apropriāciju izmantos jomās, kas veicinās Eiropas ekonomikas izaugsmi un jaunas darbavietas (+ 29,5 % salīdzinājumā ar 2014. gadu), piemēram, pētniecība (pamatprogramma „Apvārsnis 2020”), Eiropas enerģētikas, transporta un IKT tīkli (Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments) vai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva.

Pārējās jomas, kurās ir palielināti maksājumi, ir patvēruma, imigrācijas un integrācijas fonds (+ 140 %) un Eiropas iedzīvotāju veselības aizsardzība un patērētāju aizsardzība (+ 20 %).

ES darbības izmaksu līmenis nav mainījies, tas ir aptuveni 4,8 % no kopējā budžeta. Izmaksu palielinājums (+ 1,6 %) ir aptuveni vienāds ar prognozēto inflācijas līmeni, tāpēc reālā izteiksmē tās nepalielinās. Budžeta projektā ir ņemts vērā arī darbinieku skaita samazinājums par 1 %, kas ir trešais samazinājums trīs gadu laikā. Visbeidzot, Komisija samazinās citu ES iestāžu izdevumus un amata vietu pieprasījumus, lai labāk saskaņotu tos ar mērķi 5 gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 % un piemērotu ierobežojumus citām administratīvajām izmaksām.

Kas notiks tālāk?

Par šodien Komisijā pieņemto 2015. gada budžeta projektu vispirms savu nostāju pieņems Padome (dalībvalstis) un pēc tam Eiropas Parlaments. Tam sekos 21 dienu ilgs samierināšanas periods, lai rastu kompromisu starp Padomi un Parlamentu.

(tabulas un grafiki nākamajās lapās)

Izdevumu sadalījums

Saistības – EUR 145,6 miljardi

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Maksājumi – EUR 142,1 miljardi

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2015. GADA BUDŽETA PROJEKTS

miljonos EUR, noapaļojot skaitļus (Δ 2014 %)

Saistības

Maksājumi

1. Gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie atbalsti

Lauku attīstība, vide un zivsaimniecība

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Drošība un pilsoniskums

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globālā Eiropa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administrācija

t.sk. Komisija

t.sk. citas iestādes

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Īpašie instrumenti (nav ietverti DFS)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Kopā apropriācijas

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% no ES- 28 NKI

1,04

1,02

Īpašie instrumenti ir “Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos”, “Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds” un “Eiropas Savienības Solidaritātes fonds”. Lai aprēķinātu apropriāciju maksimālās robežas rezervi, tiek uzskatīts, ka attiecīgās apropriācijas nav ietvertas DFS. Tas pats attiecas uz apropriācijām, kas saistītas ar elastības instrumentu.

Papildu informācija

ES budžeta tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar