Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 11 d.

Siūlomu 2015 m. ES biudžetu numatoma skatinti Europos ekonomikos augimą, nepaisant finansinių suvaržymų

„Praeities palikimo suderinimas su pagalba Europai atsigauti po krizės – ir visa tai su mažesniais ištekliais“, – taip už ES biudžetą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis apibūdino ES 2015 m. biudžeto projektą, kurį šiandien patvirtino Komisija (įsipareigojimų asignavimai – 145,6 mlrd. EUR, mokėjimų asignavimai – 142,1 mlrd. EUR). Didžioji dalis įsipareigojimų asignavimų numatyta būsimiems projektams, kuriais stiprinama Europos ekonomika, o apie 40 % mokėjimų asignavimų susiję su ES 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu finansuojamais projektais. Komisija taip pat siūlo dar 1 % sumažinti savo darbuotojų skaičių. Tai trečias toks sumažinimas per trejus metus.

„ES biudžetas sudaromas iš 28 šalių indėlio, kuriam jos skiria nedidelę savo išteklių dalį, kad būtų užtikrinta kuo didesnė nauda daugiau kaip 500 mln. europiečių, – pridūrė Januszas Lewandowskis. – Tai padeda išvengti nacionalinio lygmens veiksmų dubliavimo ir sustiprina kiekvieną mūsų valstybę narę, nes bendros pastangos duoda geresnių rezultatų negu nesuderinti veiksmai. 2015 m. biudžeto projekto bendra suma lygi 1 % visų valstybių narių bendro BNP. Juo atsižvelgiama į esamus ir būsimus svarbiausius klausimus, tokius kaip Ukrainos krizė arba poreikis didinti ES energetinį saugumą perorientuojant jos nedidelius išteklius.“

Siūlomas 2,1 % įsipareigojimų asignavimų ir 1,4 % mokėjimų asignavimų padidinimas iš esmės yra lygus nuliui dėl numatomo 2015 m. infliacijos lygio.

Įsipareigojimų asignavimai sutelkti į naujas programas (2014–2020 m. DFP); beveik 60 % siūlomos sumos skiriama programoms, kuriomis remiami Europos moksliniai tyrimai ir inovacijos, jaunimas ir įmonės.

Didžioji mokėjimų asignavimų dalis skiriama sritims, kurios skatina Europos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą (+29,5 %, palyginti su 2014 m.), pavyzdžiui, moksliniams tyrimams („Horizontas 2020“), transeuropiniams energetikos, transporto ir IRT tinklams (Europos infrastruktūros tinklų priemonė) arba Jaunimo užimtumo iniciatyvai.

Kitos sritys, kuriose mokėjimų asignavimai padidinti, yra Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (+140 %) ir europiečių sveikatos ir vartotojų apsauga (+20 %).

ES veikimo sąnaudos išlieka stabilios – jos sudaro apie 4,8 % viso biudžeto. Jų padidėjimas (+1,6 %) apytiksliai atitinka numatomą infliacijos lygį, todėl iš tiesų sąnaudos nedidėja. Į biudžeto projektą įtrauktas ir trečias per trejus metus 1 % darbuotojų skaičiaus sumažinimas. Galiausiai Komisija sumažino kitų ES institucijų išlaidas ir personalo poreikius, kad geriau juos suderintų su darbuotojų skaičiaus sumažinimo tikslu – 5 % per 5 metus. Komisija siekė apriboti ir kitas administracines išlaidas.

Tolesni veiksmai

Dėl šiandien Europos Komisijos patvirtinto 2015 m. biudžeto projekto poziciją priims Taryba (valstybės narės). Vėliau tai padarys ir Europos Parlamentas. Po to Taryba ir Parlamentas per 21 dienos taikinimo laikotarpį turės pasiekti kompromisinį susitarimą.

(Lentelės ir diagramos kituose puslapiuose)

Išlaidų dalis

145,6 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimai

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

142,1 mlrd. EUR mokėjimų asignavimai

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2015 M. BIUDŽETO PROJEKTAS

mln. EUR suapvalintais skaičiais (pokytis %, palyginti su 2014 m.)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1. Pažangus ir integracinis augimas:

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Tvarus augimas: gamtos ištekliai

Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginė pagalba

Kaimo plėtra, aplinka ir žuvininkystė

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Saugumas ir pilietybė

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Europos vaidmuo pasaulyje

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administravimas

iš jų Komisijai

iš jų kitoms institucijoms

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Specialios priemonės (neįtraukta į DFP)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Iš viso asignavimų

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

28 ES valstybių narių BNP %

1,04

1,02

Specialios priemonės apima neatidėliotinos pagalbos rezervą, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF). Atitinkamos asignavimų sumos į daugiametę finansinę programą (DFP) neįtrauktos siekiant apskaičiuoti maržas iki asignavimų viršutinių ribų. Tas pats taikytina su lankstumo priemone susijusiems asignavimams.

Daugiau informacijos

ES biudžetui skirta interneto svetainė http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Patrizio Fiorilli, tel. +32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter @ECspokesbudget

Olga Leszczynska-Vargin, tel. +32 2 296 55 20


Side Bar