Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuni 2014

Rahalistest piirangutest hoolimata edendatakse ELi 2015. aasta eelarveprojektiga Euroopa majanduskasvu

„Varem võetud kohustustest kinnipidamine ja Euroopal kriisist toibuda aitamine hoolimata napimatest ressurssidest” – nii kirjeldab ELi eelarvevolinik Janusz Lewandowski täna komisjonis vastu võetud ELi 2015. aasta eelarveprojekti, mille kulukohustused moodustavad 145,6 miljardit ja maksed 142,1 miljardit eurot. Põhiosa kulukohustustest suunatakse tulevastele projektidele, et tugevdada Euroopa majandust. Seevastu ligikaudu 40 % maksetest on mõeldud veel 2007.–2013. aastal ELi eelarvest rahastamisele kuulunud projektide katmiseks. Samuti teeb komisjon ettepaneku vähendada veel 1 % võrra oma personali, mis oleks kolmas kord kolme aasta jooksul.

„ELi eelarve tähendab, et 28 liikmesriiki ühendavad väikese osa oma vahenditest, et luua rohkem kui 500 miljoni eurooplase jaoks maksimaalset kasu,” lisas Janusz Lewandowski. ELi eelarve võimaldab vältida kattuvat tegevust riiklikul tasandil ja tugevdab iga liikmesriiki, kuna ühised jõupingutused annavad killustatud tegevusest paremaid tulemusi. 2015. aasta eelarveprojekti maht on 1 % kõigi liikmesriikide kombineeritud kogurahvatulust. Selles võetakse arvesse nii praeguseid kui ka tulevasi keskseid küsimusi, näiteks Ukraina kriis ja vajadus tugevdada ELi energiajulgeolekut ELi piiratud ressursside ümbersuunamise abil.

Kulukohustuste assigneeringute 2,1 % ja maksete assigneeringute 1,4 % kavandatava suurenemise neelab alla 2015. aastaks prognoositav inflatsioonimäär.

Kulukohustuste assigneeringute puhul keskendutakse mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) uutele programmidele. Ligikaudu 60 % kavandatavast summast on suunatud programmidele, millega toetatakse Euroopa teadustegevust ja innovatsiooni ning ettevõtjate ja noorte tegevust.

Lõviosa maksete assigneeringutest suunatakse valdkondadele, mis edendavad Euroopa majanduskasvu ja tööhõivet (+29,5 % võrreldes 2014. aastaga), näiteks teadustegevus (programm „Horisont 2020”), üleeuroopalised energia-, transpordi- ning IKT võrgud (Euroopa ühendamise rahastu) või noorte tööhõive algatus.

Maksete assigneeringuid on suurendatud ka järgmistes valdkondades: varjupaigaküsimused, migratsioon ja integratsioon (+140 %) ning eurooplaste tervise ja tarbijakaitse (+20 %).

ELi toimimiskulud jäävad stabiilseks (ligikaudu 4,8 % kogueelarvest). Nende kulude suurenemine (+1,6 %) on oodatava inflatsioonimäära piires ja seega need reaalväärtuses ei kasva. 2015. aasta eelarveprojekt on kolmas järjestikune eelarveprojekt, kus vähendatakse personali 1 % võrra. Komisjon on kärpinud teiste ELi institutsioonide kulusid ja taotletud ametikohti, et need oleksid paremini kooskõlas eesmärgiga vähendada personali 5 % võrra viie aasta jooksul. Samuti on komisjon piiranud muid halduskulusid.

Järgmised sammud

Komisjonis täna vastu võetud 2015. aasta eelarveprojekt edastatakse nõukogule (liikmesriigid) ja Euroopa Parlamendile, kes mõlemad võtavad selle kohta vastu oma seisukoha. Sellele järgneb 21 päeva kestev lepitusperiood, et nõukogu ja parlament saavutaksid kompromissi.

(Tabelid ja joonised on esitatud järgmistel lehekülgedel)

Kulutuste osakaal

Kulukohustused 145,6 miljardit eurot

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Maksed 142,1 miljardit eurot

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2015. AASTA EELARVEPROJEKT

miljonites eurodes ja ümardatud (muutus protsentides võrreldes 2014. aastaga)

Kulukohustused

Maksed

1. Arukas ja kaasav majanduskasv:

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

Turuga seotud kulud ja otsetoetused

Maaelu areng, keskkond ja kalandus

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Julgeolek ja kodakondsus

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globaalne Euroopa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Haldus,

millest komisjon

millest muud institutsioonid

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Erivahendid (väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

KOKKU

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% EL 28 kogurahvatulust

1,04

1,02

Erivahendite hulka kuuluvad hädaabireserv, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF). Assigneeringute ülemmäära suhtes jääva varu arvutamisel ei käsitata vastavaid assigneeringuid mitmeaastase finantsraamistiku osana. Sama kehtib paindlikkusinstrumendiga seotud assigneeringute puhul.

Lisateave

ELi eelarve veebisait http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar