Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2014

Σχέδιο προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ με επίκεντρο την ανάπτυξη, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς

Το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή (αναλήψεις υποχρεώσεων: 145,6 δισ. ευρώ, πληρωμές: 142,1 δισ. ευρώ) «συνδυάζει την κληρονομιά του παρελθόντος με τη συμβολή, αν και με λιγότερους πόρους, στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση», σύμφωνα με τον επίτροπο Προϋπολογισμού Γιάνους Λεβαντόβσκι. Το μεγαλύτερο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά μελλοντικά σχέδια που θα καταστήσουν οικονομικά ισχυρότερη την Ευρώπη, ενώ το 40% περίπου των πληρωμών αφορά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια της δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013. Επίσης η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω μείωση, κατά 1%, του προσωπικού της, που αποτελεί την τρίτη μείωση μέσα σε τρία χρόνια.

«Τα 28 κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα μικρό μέρος των πόρων τους προς όφελος των περισσότερων από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων, πρόσθεσε ο Επίτροπος Γιάνους Λεβαντόβσκι. Χάρη στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποφεύγονται επικαλύψεις των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο και ενισχύονται τα κράτη μέλη, καθώς ο συνδυασμός των προσπαθειών οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της αποσπασματικής δράσης. Το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ανέρχεται στο 1% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη σημαντικά σημερινά και μελλοντικά ζητήματα, όπως η ουκρανική κρίση ή η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, επανακαθορίζοντας τους στόχους των περιορισμένων ευρωπαϊκών πόρων.»

Η προτεινόμενη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,1% και των πληρωμών κατά 1,4% απορροφάται στην πράξη από το εκτιμώμενο ποσοστό πληθωρισμού για το 2015.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων εστιάζουν στα νέα προγράμματα (ΠΔΠ 2014-2020) και σχεδόν το 60% του προτεινόμενου ποσού διατίθεται για προγράμματα που στηρίζουν τους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της νεολαίας και των επιχειρήσεων.

Η μερίδα του λέοντος των πιστώσεων πληρωμών διατίθεται για τομείς που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την απασχόληση (+29,5% σε σύγκριση με το 2014), όπως η έρευνα (Ορίζοντας 2020), τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ (Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Άλλοι τομείς στους οποίους παρατηρείται αύξηση των πληρωμών είναι το άσυλο, η μετανάστευση και το Ταμείο Ένταξης (+140%) και η προστασία της υγείας και των καταναλωτών (+20%).

Το λειτουργικό κόστος της ΕΕ παραμένει σταθερό, περίπου στο 4,8% του συνολικού προϋπολογισμού. Η αύξησή του (+1,6%) βρίσκεται περίπου στο επίπεδο του αναμενόμενου πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, δεν αυξάνεται σε πραγματικές τιμές. Στο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνεται επίσης η τρίτη μείωση του προσωπικού κατά 1% σε διάστημα τριών ετών. Τέλος, η Επιτροπή μείωσε τις δαπάνες και τις αιτήσεις προσλήψεων προσωπικού των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% την επόμενη πενταετία και εφαρμόζει περιορισμούς και άλλων διοικητικών δαπανών.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκρισή του από την Επιτροπή, το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο (κράτη μέλη) με την έκδοση σχετικής θέσης, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια ακολουθεί περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών εντός της οποίας το Συμβούλιο και του Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβασμό.

(Πίνακες και γραφικές παραστάσεις στις επόμενες σελίδες)

Μερίδιο των δαπανών

Αναλήψεις υποχρεώσεων 145,6 δισ. ευρώ

Πληρωμές 142,1 δισ. ευρώ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά (Δ 2014 σε %)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

66.674,0 (+4,2)

17.447,2 (+5,8)


49.226,8 (+3,6)

67.184,5 (+1,2)

15.582,6 (+29,5)


51.601,9 (-5,0)

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον και αλιεία

59.253,7 (+0,0)

43.903,8 (+0,3)


15.349,9 (-0,9)

56.907,3 (+0,6)

43.897,0 (+0,3)


13.010,3 (+0,2)

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια

2.130,7 (-1,9)

1.881,2 (+12,2)

4. Η Ευρώπη στον κόσμο

8.413,1 (+1,1)

7.327,0 (+7,1)

5. Διοίκηση

Εκ των οποίων Επιτροπή

Εκ των οποίων άλλα θεσμικά όργανα

8.612,2 (+2,0)

3.297,2 (+1,1)

3.595,9 (+2,1)

8.612,4 (+2,0)

3.297,2 (+1,1)

3. 595,9 (+2,1)

Ειδικά μέσα (εκτός του ΠΔΠ)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Σύνολο πιστώσεων

145.599,3 (+2,1)

142.137,3 (+1,4)

% του ΑΕΕ της ΕΕ-28

1,04

1,02

Στα ειδικά μέσα περιλαμβάνονται το «Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ)», το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)» και το «Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)». Οι αντίστοιχες πιστώσεις θεωρούνται εκτός του ΠΔΠ για τον υπολογισμό των περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια των πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις πιστώσεις που αφορούν το μέσο ευελιξίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος του προϋπολογισμού της ΕΕ: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar