Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juni 2014

EU's budgetforslag for 2015 sigter på at understøtte den økonomiske vækst i Europa trods finansielle begrænsninger

"Det er en øvelse i at kombinere arven fra fortiden og støtten til genopretningen af Europas økonomi - med færre ressourcer". Sådan beskriver EU's budgetkommissær, Janusz Lewandowski, budgetforslaget for 2015, der er blevet vedtaget af Kommissionen i dag (forpligtelser: 145,6 mia. EUR - betalinger: 142,1 mia. EUR). Størstedelen af forpligtelserne er afsat til fremtidige projekter, der skal gøre Europa stærkere økonomisk, mens ca. 40 % af betalingerne stadig dækker EU-støttede projekter fra finansieringsperioden 2007-2013. Kommissionen foreslår også for tredje år i træk at reducere personalet med yderligere 1 %.

"EU-budgettet er resultatet af, at 28 lande samler en lille del af deres ressourcer i én pulje til større gavn for mere end 500 mio. europæere", tilføjer Janusz Lewandowski. "Det er med til at undgå dobbeltarbejde på nationalt plan og gør hver enkelt af vore medlemsstater stærkere, fordi en fælles indsats giver bedre resultater end fragmenterede tiltag. Budgetforslaget for 2015 beløber sig til 1 % af alle medlemsstaternes samlede BNI og tager højde for større nuværende og fremtidige spørgsmål såsom krisen i Ukraine og behovet for at styrke EU's energisikkerhed ved at omprioritere de knappe ressourcer."

Den forventede inflationsrate for 2015 æder bogstavelig talt den foreslåede forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne på 2,1 % og betalingsbevillingerne på 1,4 %.

Forpligtelsesbevillingerne er rettet mod de nye programmer (i den flerårige finansielle ramme 2014-2020), og heraf er næsten 60 % af det foreslåede beløb afsat til programmer, der støtter forskning og innovation, ungdommen og virksomhederne i Europa.

Hovedparten af betalingsbevillingerne går til områder, der styrker vækst og beskæftigelse i Europa (+29,5 % sammenlignet med 2014), såsom forskning (Horisont 2020), transeuropæiske net inden for energi, transport og IKT (Connecting Europe-faciliteten) og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Derudover forslås der forhøjelser i betalingsbevillingerne på områder såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (+140 %) og fremme af europæernes sundhed og forbrugerbeskyttelse (+20 %).

EU's driftsudgifter ligger stabilt på ca. 4,8 % af det samlede budget, og idet denne nominelle stigning (på +1,6 %) er på niveau med den forventede inflationsrate stiger de ikke i reale termer. Budgetforslaget omfatter desuden for tredje år i træk en reduktion i personaleudgifterne på 1 %. Kommissionen har dog skåret i de øvrige EU-institutioners anmodninger vedrørende personaleudgifter for at tilpasse dem til målet om at reducere personaleudgifterne med 5 % over fem år og begrænse de øvrige administrative udgifter.

Hvad nu?

Efter at Europa-Kommissionen i dag har vedtaget budgetforslaget for 2015, vedtager Rådet (dvs. medlemsstaterne) sin holdning dertil, hvorefter Europa-Parlamentet vedtager sin holdning. Herefter følger en forligsperiode på 21 dage, under hvilken Rådet og Europa-Parlamentet skal nå til enighed om budgettet.

(Grafik og tabeller på næste side)

Andel af udgifterne

Forpligtelser 145,6 mia. EUR

Betalinger 142,1 mia. EUR

BUDGETFORSLAGET 2015

i mio. EUR, i afrundede beløb (ændring i % i forhold 2014)

Forpligtelser

Betalinger

1. Intelligent og inklusiv vækst:

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Økonomisk, social og territorial samhørighed

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Bæredygtig vækst: naturressourcer

Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

Udvikling af landdistrikterne, miljø og fiskeri

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Sikkerhed og medborgerskab

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Et globalt Europa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administration

heraf Kommissionen

heraf de øvrige institutioner

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Særlig instrumenter (uden for den flerårige finansielle ramme)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Bevillinger i alt

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% af BNI for EU-28

1,04

1,02

De Særlige instrumenter omfatter nødhjælpsreserven (EAR), Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF). De hertil svarende bevillinger betragtes som værende uden for den flerårige finansielle ramme med henblik på beregning af margener under lofterne for bevillinger. Det samme gælder for bevillinger vedrørende fleksibilitetsinstrumentet.

Yderligere oplysninger

EU-BUDGETTETS websted: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Henvendelser fra pressen:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar