Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. června 2014

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu

„Propojení dědictví minulosti s pomocí, aby Evropa i s omezenějšími prostředky překonala krizi.“ Takto charakterizuje komisař Janusz Lewandowski návrh rozpočtu EU na rok 2015, který dnes přijala Komise (závazky: 145,6 miliardy eur, platby: 142,1 miliardy eur). Většina závazků se týká budoucích projektů, které Evropu ekonomicky posílí, zatímco přibližně 40 % plateb se stále vztahuje na projekty financované EU ve finančním období 2007–2013. Komise rovněž navrhuje další 1% snížení počtu svých pracovníků – již třetí takové snížení za poslední tři roky.

„Rozpočet EU spojuje malou část prostředků 28 zemí tak, aby to bylo co k největšímu prospěchu více než 500 milionů Evropanů,“ dodává Janusz Lewandowski. „Rozpočet pomáhá zamezit duplicitě úsilí na vnitrostátní úrovni a členské státy jsou díky němu silnější, protože společné úsilí přináší lepší výsledky než jednotlivé akce. Návrh rozpočtu na rok 2015 představuje 1 % celkového HND všech členských států a při jeho plnění a novém zaměření jeho omezených zdrojů budou zohledněny současné i budoucí významné záležitosti, jako je např. ukrajinská krize nebo nutnost posílit energetickou bezpečnost EU.“

Navrhované zvýšení závazků o 2,1 % a plateb o 1,4 % se prakticky ztrácí v odhadované míře inflace na rok 2015.

Prostředky na závazky se zaměřují na nové programy (víceletý finanční rámec 2014–2020) a téměř 60 % navrhované částky je určeno na programy podporující výzkum, inovace, mládež a podnikání v Evropě.

Největší podíl prostředků na platby (+29,5 % ve srovnání s rokem 2014) půjde do takových oblastí, které podpoří hospodářský růst a zaměstnanost, jako je výzkum (Horizont 2020), transevropské sítě v energetice, dopravě a informačních a komunikačních technologiích (Nástroj pro propojení Evropy) nebo iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Další oblasti, které zaznamenají navýšení plateb, jsou Azylový, migrační a integrační fond (+140 %) a ochrana zdraví Evropanů a spotřebitele (+20 %).

Náklady na fungování EU zůstávají nadále stabilní na přibližně 4,8 % z celkového rozpočtu. Jejich nárůst (+1,6 %) je přibližně stejný jako očekávaná míra inflace, a proto se v reálném vyjádření nejedná o zvýšení. Do návrhu rozpočtu bylo rovněž zařazeno třetí snížení počtu zaměstnanců o 1 % během tří let. V neposlední řadě Komise snížila výdaje a požadavky týkající se zaměstnanců dalších orgánů EU, aby lépe odpovídaly cíli, jímž je snížit v období 5 let počet zaměstnanců o 5 %, a aby se omezily další administrativní náklady.

Další kroky

Po dnešním přijetí návrhu rozpočtu na rok 2015 Komisí přijme svůj postoj Rada (členské státy) a po ní Evropský parlament. Poté bude následovat 21denní dohodovací období, během nějž se bude hledat kompromisní dohoda mezi Radou a Parlamentem.

(Tabulky a grafy na dalších stránkách)

Rozdělení výdajů

Závazky ve výši 145,6 miliardy eur

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Platby ve výši 142,1 miliardy eur

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

v milionech eur, zaokrouhleno (Δ 2014 v %)

Závazky

Platby

1. Inteligentní růst podporující začlenění:

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (–5,0)

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

Výdaje související s trhem a přímá podpora

Rozvoj venkova, životní prostředí a rybolov

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (–0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Bezpečnost a občanství

2 130,7 (–1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globální Evropa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administrativa

z toho Komise

z toho ostatní orgány

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Zvláštní nástroje (mimo víceletý finanční rámec)

515,4 (+13,0)

225,0 (–35,7)

Prostředky celkem

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% HND EU-28

1,04

1,02

Ke zvláštním nástrojům patří „rezerva na pomoc při mimořádných událostech“, „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)“ a „Fond solidarity Evropské unie (FSEU)“. Příslušné prostředky se pro účely výpočtu rozpětí v rámci stropu pro prostředky považují za prostředky, které jsou mimo víceletý finanční rámec. Totéž platí pro prostředky související s nástrojem pružnosti.

Další informace

Internetové stránky ROZPOČTU EU: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132, +32 498958132, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 22965520)


Side Bar