Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juni 2014

Staatssteun: Commissie begint onderzoek naar verrekenprijsregelingen in de vennootschapsbelasting voor Apple (Ierland), Starbucks (Nederland) en Fiat Finance and Trade (Luxemburg)

De Europese Commissie is drie diepgaande onderzoeken begonnen om na te gaan of besluiten van belastingdiensten ten aanzien van de vennootschapsbelasting wel in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Daarbij gaat het om besluiten over Apple in Ierland, over Starbucks in Nederland en over Fiat Finance and Trade in Luxemburg. Nu er een diepgaand onderzoek komt, biedt dat belanghebbenden én de drie betrokken lidstaten de gelegenheid opmerkingen te maken. Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Binnen de huidige context van krappe overheidsbegrotingen is het van groot belang dat grote multinationals hun deel van de belastingen bijdragen. Volgens de EU-staatssteunregels mogen nationale overheden geen maatregelen nemen waardoor bepaalde ondernemingen minder belastingen hoeven te betalen dan het geval was wanneer de fiscale regels van de lidstaat eerlijk en zonder discriminatie werden toegepast."

Algirdas Šemeta, commissaris voor belastingen: "Eerlijke fiscale concurrentie is van cruciaal belang voor de integriteit van de interne markt, voor houdbare begrotingen in de lidstaten en voor een gelijk speelveld tussen bedrijven. Ons sociaaleconomisch model is daarop gebouwd. Dus moeten we alles doen wat we kunnen om het te verdedigen."

De Commissie heeft een aantal fiscale praktijken in diverse lidstaten onderzocht van de EU inzake staatssteun na berichten in de media dat een aantal ondernemingen aanzienlijke belastingkortingen zouden krijgen via zogeheten fiscale rulings van nationale belastingdiensten. Op zich is een fiscale ruling niet problematisch: het gaat om een administratieve brief waarin de belastingdienst een bepaalde onderneming duidelijkheid geeft over de vraag hoe de vennootschapsbelasting zal worden berekend of over het gebruik van bijzondere belastingregels. Met fiscale rulings kan echter ook staatssteun in de zin van de EU-regels gemoeid zijn wanneer deze rulings worden gebruikt om een bepaalde onderneming of een bepaald concern selectieve voordelen te verlenen.

Volgens artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is staatssteun die het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging dreigt te verstoren doordat bepaalde ondernemingen worden begunstigd, in principe onverenigbaar met de EU-interne markt. Selectieve belastingvoordelen kunnen staatssteun inhouden. De Commissie stelt de algemene belastingregelingen in de drie betrokken lidstaten niet ter discussie.

Fiscale rulings worden met name gebruikt om regelingen inzake verrekenprijzen te bevestigen. Met verrekenprijzen (of transfer prices) worden de prijzen bedoeld die voor commerciële transacties tussen verschillende concernonderdelen worden berekend, in het bijzonder de prijzen die een concerndochter moet betalen voor de goederen of diensten die door een andere concerndochter worden geleverd. Verrekenprijzen beïnvloeden de toewijzing van de belastbare winst aan concerndochters die in verschillende landen zijn gevestigd.

Wanneer de belastingdienst aan het accepteren van de methode die een onderneming voorstelt voor de berekening van haar heffingsgrondslag, de eis verbindt dat een dochteronderneming of een vestiging een marktconforme vergoeding betaalt die een weerspiegeling is van normale mededingingsvoorwaarden, is er geen sprake van staatssteun. Is die berekening echter niet op een marktconforme vergoeding gebaseerd, dan zou dit kunnen betekenen dat de onderneming een gunstigere behandeling krijgt dan andere belastingplichtigen volgens de normale belastingregels van de lidstaten kunnen krijgen. In dat geval is er mogelijk sprake van staatssteun.

De Commissie zal nu nagaan of bij deze drie verrekenprijsregelingen die in fiscale rulings zijn bekrachtigd, sprake is van staatssteun voor de betrokken ondernemingen:

  • de individuele rulings van de Ierse belastingdienst over de berekening van de belastbare winst die wordt toegewezen aan de Ierse vestigingen van Apple Sales International en Apple Operations Europe;

  • de individuele rulings van de Nederlandse belastingdienst over de berekening van de heffingsgrondslag voor productieactiviteiten van Starbucks Manufacturing EMEA BV in Nederland;

  • de individuele ruling van de Luxemburgse belastingdienst over de berekening van de heffingsgrondslag in Luxemburg voor financieringsactiviteiten van Fiat Finance and Trade.

De Commissie heeft de berekeningen onderzocht die dienen om in die rulings de heffingsgrondslag te bepalen. Op basis van een voorlopige analyse maakt zij zich zorgen dat hierdoor de belastbare winst kan worden onderschat, zodat de betrokken ondernemingen hiermee een voordeel verleend krijgen doordat zij minder belasting moeten betalen. De Commissie stipt aan dat het bij deze drie rulings alleen gaat om regelingen betreffende de heffingsgrondslag; en niet om een verlaging van het toepasselijke belastingtarief zelf.

Naast deze drie formele onderzoeken zal de Commissie haar ruimere onderzoek voortzetten waarin naar fiscale rulings in meerdere lidstaten wordt gekeken.

Anders dan Nederland en Ierland, heeft Luxemburg de Commissie slechts een beperkt deel van de gevraagde informatie meegedeeld (zie IP/14/309) - onder meer de ruling voor Fiat Finance and Trade - maar niet de volledige informatie waar de Commissie om had gevraagd. Daarom heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid tegen Luxemburg met aanmaningsbrieven.

Achtergrond

De Commissie voert momenteel een onderzoek om na te gaan in hoeverre bepaalde fiscale praktijken in een aantal lidstaten in het kader van agressieve taxplanning van multinationals, voldoen aan de EU-staatssteunregels. Daarmee wil zij een gelijk speelveld garanderen. Een aantal multinationals gebruiken strategieën voor taxplanning om hun totale belastingdruk te verminderen, door technische details van belastingstelsels uit te buiten. Zo slagen zij erin de belasting die zij moeten betalen, aanzienlijk te verminderen. Deze agressieve taxplanning leidt tot grondslagerosie in lidstaten die nu al financieel weinig marge hebben.

Wat meer bepaald fiscale rulings betreft, is uit de eerste onderzoeken gebleken dat er opvallende verschillen tussen de lidstaten zijn in de kwaliteit en de coherentie van het onderzoek door de belastingdiensten. Meer specifiek constateert de Commissie dat Nederland doorgaans werkt met een grondige beoordeling op basis van uitgebreide informatie die de belastingplichtige moet verschaffen. Daarom denkt de Commissie niet op systematische onregelmatigheden te stoten bij fiscale rulings. In dit stadium maakt zij zich wel zorgen dat de fiscale ruling voor Starbucks Manufacturing EMEA BV die onderneming een selectief voordeel oplevert, omdat er twijfel is of deze ruling wel spoort met een marktgebaseerde beoordeling van verrekenprijzen.

Wat Ierland betreft, de Ierse autoriteiten hebben hun volledige medewerking verleend en uitgebreid geantwoord op de vragen van de Commissie. De Commissie constateert dat de afgelopen jaren de regels voor verrekenprijzen wel zijn aangescherpt, maar dat de belastingdienst in het verleden wel een ruime beoordelingsruimte had. De Commissie vreest dat in het geval van Apple van die beoordelingsruimte is gebruikgemaakt om die onderneming een selectief voordeel te verlenen, waardoor haar belastingdruk is gedaald tot onder het niveau dat zij bij een correcte toepassing van de belastingregels had moeten betalen. Wel wijst de Commissie er op dat in Ierland het aantal fiscale rulings met betrekking tot regelingen voor verrekenprijzen beperkt is.

Nu in deze zaken een formeel onderzoek is ingeleid, kunnen lidstaten de Commissie verdere toelichting geven over hun praktijken en kan de Commissie verdere informatie inwinnen bij belanghebbenden.

De niet-vertrouwelijke versie van deze besluiten komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers SA.38373, SA.38374 en SA.38375. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 229 94889)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e-mail


Side Bar