Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. lipnja 2014.

Prava potrošača u digitalnom dobu: više od 507 milijuna građana od danas će iskusiti prednosti

Dobre vijesti stižu za više od 507 milijuna potrošača u Europi: novim zakonom njihova su prava od danas ojačana diljem EU-a. Novom se Direktivom EU-a o pravima potrošača, koja je sada stupila na snagu, jačaju prava potrošača gdje god i kad god kupovali u Europi, bilo na internetu ili u lokalnim trgovinama. Poduzećima će jednako tako koristiti ova nova pravila kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti, što trgovcima omogućuje jeftiniju ponudu njihovih proizvoda i usluga međunarodnim potrošačima. Novim će se pravilima, primjerice, na razini EU-a potrošačima osigurati rok od 14 dana da se predomisle i odustanu od bilo koje kupnje na internetu ili izvan trgovine (kada prodavač posjeti dom potrošača), što je povećanje u odnosu na dosadašnjih minimalnih sedam dana. Novim se pravilima zabranjuje i naplata dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama, kao i unaprijed označena polja na web-mjestima za naplatu dodatnih naknada (primjerice, pri kupnji avionskih karata na internetu). Kako bi se osigurala jednaka primjena tih novih pravila diljem EU-a, odnosno kako bi potrošači imali koristi od njih u svim državama članicama, Europska komisija objavljuje i dokument sa smjernicama za nacionalna nadležna tijela, uključujući dodatni model prikaza osnovnih informacija za potrošače na digitalnim proizvodima.

Europa danas staje na kraj nezakonitim radnjama na štetu potrošača. Svaki potrošač u Europskoj uniji od danas može tražiti svoja prava u skladu s Direktivom o pravima potrošača, što znači sljedeće: nema više unaprijed označenih polja kada kupujete avionsku kartu, nema više dodatnih naknada kada plaćate kreditnom karticom na internetu niti vam trgovci više mogu tvrditi da robu kupljenu na internetu ne možete vratiti,” kazala je Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije i povjerenica EU-a za pravosuđe.  „Povjerenje potrošača najbolji je mogući čimbenik na jedinstvenom tržištu EU-a”. Najjeftiniji paket poticaja koji Europa može provesti sastoji se u tome da ojača povjerenje potrošača tako da im omogući vodeću ulogu. Europska komisija sada će strogo provjeravati pridržavaju li se države članice prethodno dogovorenih pravila, odnosno provode li ta pravila ispravno te pružaju li potrošačima prava koja oni zaslužuju.”

Povjerenik Mimica je izjavio: “Ovo je dobra vijest za potrošače u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji. Ne samo da su prava potrošača ojačana; svaki građanin EU ima jednaku zaštitu, bez obzira gdje i kako kupovao.“

Novom se Direktivom o pravima potrošača usklađuju nacionalna pravila o zaštiti potrošača u nekoliko važnih područja, npr. kada je riječ o informacijama koje su potrošačima potrebne prije kupnje roba i usluga te pravu na otkazivanje internetskih kupnji. Bolja usklađenost podrazumijeva da se potrošači sada mogu osloniti na to da će imati ista prava bez obzira na to gdje kupovali unutar EU-a. To ujedno donosi i jednostavnija i predvidljivija pravila za trgovce koji će sada imati više poticaja za proširenje poslovanja preko granica.

Prema novim pravilima EU-a (pogledajte informativni listić o novim pravilima), potrošači iz EU-a sada se mogu osloniti na sljedeće (dodatne informacije potražite u Prilogu):

povećanu transparentnost cijena;

uklanjanje neopravdanih dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama i dežurnim telefonskim linijama;

zabranu unaprijed označenih polja na internetu, primjerice pri kupnji avionskih karata;

produljenje roka za promjenu mišljenja sa sedam na jedinstvenih 14 dana diljem EU-a;

unaprijeđena prava na povrat novca u roku od 14 dana otkako je potrošač odustao od kupnje;

pravila kojima se zabranjuju zamke na internetu, primjerice oglasi za besplatne proizvode ili usluge koji zapravo nisu besplatni (kao što su horoskopi ili recepti);

bolju zaštitu s obzirom na digitalni sadržaj, posebice informacije o tome s kojim softverom i hardverom proizvodi funkcioniraju.

Kontekst

Europska komisija iznijela je prijedlog za novi skup prava potrošača u listopadu 2008. (IP/08/1474).  Konačni sporazum između Europskog parlamenta i Vijeća o Direktivi o pravima potrošača postignut je uz sudjelovanje povjerenice EU-a za pravosuđe Viviane Reding u lipnju 2011., a zakon je službeno donesen 10. listopada 2011. (MEMO/11/675). Vlade su imale dvogodišnji rok – do 13. prosinca 2013. – za provedbu pravila na nacionalnoj razini, a pravila u stvarnosti moraju stupiti na snagu do 13. lipnja 2014.

U ožujku 2014. Europska komisija pokrenula je kampanju o pravima potrošača kako bi građane informirala o njihovim pravima prema zakonu EU-a i pružila im informacije o tome gdje mogu dobiti savjet i pomoć u slučaju pitanja ili problema (MEMO/14/191). Kampanja je posebice usmjerena na potrošače u ovih 8 država: Bugarska, Cipar, Grčka, Italija, Latvija, Poljska, Portugal i Španjolska.

Dodatne informacije:

Videozapis iz kampanje o pravima potrošača

Početna stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Europska Komisija – Direktiva o pravima potrošača:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

Prilog: 10 glavnih promjena u novim pravilima EU-a za zaštitu potrošača

1.) Prijedlogom će se ukloniti skrivene naknade i troškovi na internetu

Potrošače će se zaštititi od „skrivenih troškova” na internetu. Takvi troškovi obuhvaćaju prijevare kojima se korisnike želi navesti da plate za tzv. „besplatne” usluge, poput horoskopa i recepata. Odsada potrošači moraju izričito potvrditi da su razumjeli da takve usluge moraju platiti.

2.) Povećana transparentnost cijena

Trgovci moraju otkriti ukupnu cijenu proizvoda ili usluge te svih dodatnih naknada. Kupci na internetu neće imati obvezu platiti naknade ili druge troškove ako o tome nisu bili na odgovarajući način obaviješteni prije izvršenja narudžbe.

3.) Zabrana unaprijed označenih polja na web-stranicama

Pri kupnji na internetu, na primjer tijekom kupnje avionske karte, mogu biti ponuđene dodatne opcije, poput putnog osiguranja ili najma automobila. Te se dodatne usluge mogu prikazati u obliku takozvanih unaprijed označenih polja. Trenutačno su potrošači često primorani ukloniti oznaku s tih polja kada nisu zainteresirani za navedene dodatne usluge. Novom će se direktivom diljem Europske unije zabraniti unaprijed označena polja.

4.) Rok od 14 dana za predomišljanje u pogledu kupnje

Rok u kojemu potrošači mogu odustati od kupoprodajnog ugovora povećan je na 14 kalendarskih dana (u usporedbi s dosadašnjih sedam dana, kako je utvrđeno postojećim zakonodavstvom EU-a). To znači da potrošači, ako se predomisle, mogu vratiti robu iz bilo kojeg razloga.

  1. Raspolažu i dodatnom zaštitom u slučaju nedostatka informacija: ako prodavač nije jasno informirao kupca o pravu na odustajanje, rok za povrat produljit će se na godinu dana.

  2. Potrošači će isto tako biti zaštićeni i imati pravo na odustajanje u pogledu traženih posjeta, poput slučajeva kada se trgovac unaprijed obratio potrošaču i nagovorio ga da pristane na posjet. K tome, više neće biti potrebno razlikovati tražene od netraženih posjeta. Time će se spriječiti zaobilaženje pravila.

  3. Pravo na odustajanje obuhvaća i elektroničke dražbe, poput onih na platformi eBay, iako se roba kupljena na dražbi može vratiti samo kada je kupljena od profesionalnog prodavača.

  4. Rok za odustajanje počinje teći od trenutka kada potrošač preuzme robu, a ne kako je dosada slučaj, od trenutka sklapanja ugovora. Propisi će se primjenjivati na prodaju putem interneta, telefona ili pošte i na prodaju izvan prodavaonica, na primjer pred vratima potrošača, na ulici, na zabavi Tupperwarea ili prilikom izleta koji je organizirao trgovac.

5.) Unaprijeđena prava na povrat

Potrošačima u roku od 14 dana od odustajanja od kupnje trgovci moraju vratiti uplaćeni iznos, što podrazumijeva i trošak dostave. Općenito će trgovac snositi rizik svakog oštećenja robe pri prijevozu do trenutka kada potrošač preuzme robu.

6.) Uvođenje obrasca za odustajanje koji će se upotrebljavati u cijelom EU-u

Potrošačima će se dostaviti obrazac za odustajanje koji mogu, ali ne moraju, upotrijebiti ako se predomisle i žele odustati od ugovora sklopljenog na daljinu ili pred vratima. Time će se pojednostavniti i ubrzati postupak odustajanja neovisno o mjestu u EU-u gdje je ugovor sklopljen.

7.) Uklanjanje dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama i dežurnim telefonskim linijama

Trgovci neće moći potrošačima naplatiti više za plaćanje kreditnom karticom (ili drugim sredstvom plaćanja) od iznosa stvarnog troška korištenja tim sredstvima plaćanja za trgovca. Trgovci koji raspolažu dežurnim telefonskim linijama, putem kojih potrošači mogu dobiti informacije o ugovoru, za telefonske pozive neće moći naplaćivati više od osnovne telefonske tarife.

8.) Jasnije informacije o tome tko plaća povrat robe

Ako trgovci žele da potrošači nakon što se predomisle snose trošak povrata robe, oni o tome moraju unaprijed jasno informirati potrošače, u suprotnom povrat moraju platiti sami. Trgovci moraju prije kupnje jasno navesti barem procjenu najvišeg iznosa troška povrata glomazne robe kupljene putem interneta ili poštom, primjerice kauča, kako bi potrošači pri odabiru prodavača mogli donijeti informiranu odluku.

9.) Bolja zaštita potrošača u pogledu digitalnih proizvoda

I informacije o digitalnim sadržajima morat će biti jasnije te obuhvaćati, među ostalim, kompatibilnost s hardverom i softverom i eventualne mjere tehničke zaštite, poput onih o ograničavanju prava potrošača u pogledu umnožavanja sadržaja.

Potrošači će imati pravo odustati od kupnje digitalnih sadržaja, poput preuzimanja glazbe ili videozapisa, ali samo do trenutka započinjanja stvarnog postupka preuzimanja.

10.) Zajedničkim pravilima poduzetnicima će se omogućiti lakše trgovanje diljem Europe

Ona obuhvaćaju:

  1. jedinstveni skup temeljnih pravila za ugovore na daljinu (prodaja putem interneta, telefona ili pošte) i ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija (prodaja izvan poslovnih prostorija poduzeća, poput prodaje na ulici ili pred vratima) u Europskoj uniji, kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti i smanjuju transakcijski troškovi za međunarodne trgovce, posebno u pogledu prodaje putem interneta;

  2. standardne obrasce kojima će se pojednostavniti rad poduzeća, a riječ je o obrascima kojima će im se omogućiti da zadovolje zahtjeve za informacije o pravu na odustajanje;

posebna pravila koja će se primjenjivati na mala poduzeća i obrtnike, poput vodoinstalatera; neće postojati pravo na odustajanje u slučaju hitnih popravaka i radova održavanja; države članice isto tako mogu odlučiti izuzeti iz određenih zahtjeva za informacije trgovce od kojih su potrošači zatražili da obave popravak i radove održavanja u njihovu domu u vrijednosti manjoj od 200 EUR.


Side Bar