Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juni 2014

Kommissionen pekar på innovationsreformer för att understödja den ekonomiska återhämtningen

Europeiska kommissionen framhåller vikten av investeringar i forskning och innovation och reformer på forsknings- och innovationsområdet för den ekonomiska återhämtningen i Europeiska unionen, och lägger idag fram förslag för att hjälpa EU:s medlemsstater att ge sina forsknings- och innovationsbudgetar största möjliga genomslagskraft vid en tidpunkt då flera länder fortfarande kämpar med utgiftsbegränsningar. Ökade investeringar i forskning och innovation är en erkänd drivkraft för tillväxt, samtidigt som en förbättrad effektivitet och kvalitet i offentliga utgifterna för forskning och innovation också är avgörande för att Europa ska kunna behålla eller nå en ledande ställning inom många kunskaps- och nyckelteknikområden. Kommissionen har lovat att stödja medlemsstaterna att fullfölja reformer på forsknings- och innovationsområdet bäst anpassade till deras behov, inklusive genom att tillhandahålla policystöd, indata av världsklass och exempel på bästa praxis.

Olli Rehn, vice ordförande i Europeiska kommissionen, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron ger följande kommentar: ”Den ekonomiska återhämtningen i Europa tar fart samtidigt som takten i konsolideringen av de offentliga finanserna dämpas, i linje med EU:s förstärkta finanspolitiska ram. Budgetbegränsningar kommer likväl att kvarstå varför det blir viktigare än någonsin för medlemsstaterna att rikta in sina resurser på ett smart sätt. EU:s budget medverkar till att driva fram tillväxtfrämjande investeringar i forskning och innovation och i dag lägger vi fram idéer för att hjälpa till att maximera effekterna av varje spenderad euro. ”

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, säger: "att främja innovation anses allmänt utgöra nyckeln till konkurrenskraft och bättre livskvalitet, särskilt i Europa, där vi kan inte konkurrera med lägre kostnader. Detta är en väckarklocka för regeringar och företag i hela EU. Antingen gör vi rätt nu eller så får vi betala priset för att inte ha gjort det under åratal framöver. ”

Det meddelande som offentliggörs i dag lyfter fram tre centrala reformområden:

  • Förbättra kvaliteten i strategiutvecklingen och beslutsprocessen, sammanföra både forsknings- och innovationsverksamhet med stöd av en stabil flerårig budget med en strategisk resursinriktning.

  • Förbättra forsknings- och innovationsprogrammens kvalitet, inklusive genom minskade administrativa bördor och mer konkurrensutsatt resursallokering.

  • Höja kvaliteten på offentliga forsknings- och innovationsinstitut, bland annat genom nya partnerskap med näringslivet.

Kommissionen har också uppmanat medlemsstaterna att prioritera forskning och innovation i takt med att offentliga myndigheter återfår utrymme för tillväxtfrämjande investeringar. Med nuvarande nivå på satsningarna på forskning och innovation i både offentlig och privat sektor på drygt 2 % av BNP ligger EU långt efter internationella konkurrenter som USA, Japan och Sydkorea, med Kina som nu också är mycket nära att gå om EU (se diagram). Att öka forsknings- och innovationsutgifterna till 3 % av BNP är därför ett centralt mål för EU, samtidigt som dagens meddelande visar att det också är nödvändigt att förbättra kvaliteten på de offentliga utgifterna inom för att öka investeringarnas ekonomiska genomslag. Meddelandet visar också på att EU måste skapa de rätta ramvillkoren för att uppmuntra europeiska företag att satsa ytterligare på innovation.

Offentlig och privat FoU-nivå 2012 i EU och vissa tredjeländer

Bakgrund

Innovation är avgörande för den ekonomiska tillväxten och företagens konkurrenskraft och är ett centralt inslag i Europa 2020-strategin. Dagens förslag i linje med 2014 års landsspecifika rekommendationer, där ett antal medlemsstater gavs rekommendationer om att reformera sina forsknings- och innovationspolitik. Kommissionen offentliggör idag också en rapport om läget för Innovationsunionen som visar på framsteg när det gäller att fullgöra de 34 åtaganden som gjorts och understryker behovet av ytterligare insatser.

EU:s budget för 2014 – 20 innebär ett avgörande skifte med ökad tonvikt på forskning och innovation och andra tillväxtfrämjande utgiftsposter, med en ökning på 30 % i reala termer av budgeten för Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation. Ytterligare 83 miljarder euro väntas att investeras i forskning och innovation liksom i stöd till små och medelstora företag genom de nya europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+ 32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+ 32 2 299 58 24)

Michael Jennings (tfn +32 2 296 33 88), Twitter: @ ecspokesscience

Monika Wcislo (tfn +32 2 295 56 04)


Side Bar