Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. junija 2014

Komisija opozarja na pomembnost reform inovacij pri okrevanju gospodarstva

Evropska komisija je danes poudarila pomen naložb v raziskave in inovacije ter reform na tem področju za gospodarsko okrevanje v Evropski uniji. Predstavila je predloge za pomoč državam članicam EU, da bi čim bolj učinkovito uporabile svoje proračune v času, ko se številne države še vedno spoprijemajo z omejitvami porabe. Povečanje naložb v raziskave in inovacije je dokazano gonilo rasti, hkrati pa je izboljšanje učinkovitosti in kakovosti javnih izdatkov za raziskave in inovacije nujno tudi, če želi Evropa ohraniti oziroma prevzeti vodilni položaj na številnih področjih znanja in ključnih tehnologij. Komisija je obljubila podporo državam članicam pri uresničevanju reform na področju raziskav in inovacij, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam, med drugim z zagotavljanjem politične podpore, visoko kakovostnih podatkov in primerov najboljše prakse.

Olli Rehn, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Oživitev evropskega gospodarstva je v razmahu, medtem ko se fiskalna konsolidacija upočasnjuje v skladu z okrepljenim fiskalnim okvirom EU. Vendar pa proračunske omejitve ostajajo, zato je pomembneje kot kdaj koli prej, da države članice pametno usmerjajo svoja sredstva. Proračun EU prispeva k naložbam v raziskave in inovacije, ki spodbujajo rast, zato danes predstavljamo zamisli, kako povečati učinek vsakega porabljenega evra.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Spodbujanje inovacij kot ključnega elementa za zagotavljanje konkurenčnosti in boljše kakovosti življenja je splošno sprejeto, zlasti v Evropi, kjer ne moremo konkurirati na ravni stroškov. To je poziv vladam in podjetjem po vsej EU. Če zdaj ne bomo ravnali previdno, bomo plačevali ceno v prihodnjih letih.“

Danes objavljeno sporočilo poudarja tri ključna področja reform:

  • izboljšanje kakovosti razvoja strategij in procesa oblikovanja politik, tako da se združijo raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter se zagotovi stabilen večletni proračun, ki strateško usmerja sredstva;

  • izboljšanje kakovosti programov za raziskave in inovacije, tudi z zmanjšanjem upravnih bremen in bolj konkurenčnim dodeljevanjem sredstev;

  • izboljšanje kakovosti javnih institucij, ki se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami, tudi s pomočjo novih partnerstev z industrijo.

Komisija je prav tako pozvala države članice, naj dajo prednost raziskavam in inovacijam, saj javni organi ponovno dobivajo možnosti za naložbe, ki spodbujajo rast. S sedanjimi izdatki za raziskave in inovacije v celotnem javnem in zasebnem sektorju v vrednosti nekaj več kot 2 % BDP EU še naprej občutno zaostaja za mednarodnimi konkurenti, kot so Združene države Amerike, Japonska in Južna Koreja, kmalu pa bo EU prehitela tudi Kitajska (glej graf). Povečanje izdatkov za raziskave in inovacije na 3 % BDP torej ostaja ključni cilj EU, vendar današnje sporočilo kaže, da je izboljšanje kakovosti javne porabe na tem področju prav tako bistvenega pomena za povečanje gospodarskega vpliva naložb. Sporočilo prav tako opozarja na potrebo, da mora EU uvesti prave okvirne pogoje, ki bodo evropska podjetja spodbujali k nadaljnjim inovacijam.

Intenzivnost raziskav in razvoja v javnem in zasebnem sektorju v EU in nekaterih tretjih državah leta 2012

Ozadje

Inovativnost je bistvenega pomena za gospodarsko rast in konkurenčnost podjetij ter ima osrednjo vlogo v evropski strategiji Evropa 2020. Današnji predlogi sledijo tistim iz priporočil za posamezno državo za leto 2014, v okviru katerih je več držav članic prejelo priporočila za reforme svojih politik na področju raziskav in inovacij. Komisija je danes izdala tudi poročilo o stanju Unije inovacij, ki opisuje napredek v zvezi s 34 prevzetimi obveznostmi in poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja.

Proračun EU za obdobje 2014–2020 zaznamuje odločilen premik proti raziskavam in inovacijam ter ostalim področjem, ki spodbujajo rast, s 30-odstotnim realnim povečanjem proračuna za program Obzorje 2020 – nov program EU za raziskave in inovacije. Dodatnih 83 milijard evrov naj bi se vložilo v raziskave in inovacije ter mala in srednja podjetja prek novih evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar