Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. júna 2014

Komisia poukazuje na inovačné reformy zamerané na udržanie oživenia hospodárstva

Európska komisia dnes zdôraznila dôležitosť investícií do výskumu a inovácií a reforiem zameraných na oživenie hospodárstva v Európskej únii a predložila návrhy, ktoré majú členským štátom EÚ pomôcť maximalizovať vplyv ich rozpočtov v období, keď mnohé krajiny stále čelia obmedzovaniu výdavkov. Zvyšovanie investícií do výskumu a inovácií je nepochybne hnacou silou rastu. Takisto aj zlepšovanie efektivity a kvality verejných výdavkov na výskum a inovácie je mimoriadne dôležité, ak si má Európa udržať alebo má dosiahnuť vedúce postavenie v mnohých oblastiach týkajúcich sa poznatkov a kľúčových technológií. Komisia prisľúbila poskytnúť členským štátom podporu pri uskutočňovaní reforiem v oblasti výskumu a inovácií, ktorá bude najviac zodpovedať ich potrebám, a to vrátane podpory politiky a poskytovania prvotriednych údajov a príkladov osvedčených postupov.

Olli Rehn, podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a euro, vyhlásil: „Európske oživenie hospodárstva naberá rýchlosť, zatiaľ čo tempo fiškálnej konsolidácie sa spomaľuje, čo je v súlade s cieľom EÚ spočívajúcim v posilnení fiškálneho rámca. Rozpočtové obmedzenia však pretrvávajú, a preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby členské štáty zamerali svoje zdroje inteligentným spôsobom. Rozpočet EÚ pomáha posúvať investície podporujúce rast do výskumu a inovácií a dnes ponúkame nápady, ako dosiahnuť maximálny vplyv každého vynaloženého eura.“

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Podpora inovácií je vo všeobecnosti uznávaná ako kľúčová z hľadiska konkurencieschopnosti a lepšej kvality života, najmä v Európe, ktorá nemôže konkurovať na základe nákladov. Táto výzva je akýmsi budíčkom pre vlády a podniky v celej EÚ. Buď prijmeme náležité opatrenia hneď teraz alebo budeme znášať následky v nasledujúcich rokoch.“

V oznámení, ktoré bolo dnes zverejnené, sa poukazuje na tri kľúčové oblasti reformy:

  • Zlepšenie kvality procesu rozvoja stratégií a procesu tvorby politiky, ktorý spája činnosti v oblasti výskumu a inovácií a ktorý by bol podporený stabilným viacročným rozpočtom, ktorý sa zameriava na zdroje;

  • Zlepšenie kvality programov v oblasti výskumu a inovácií, a to aj prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a konkurenčnejšieho prideľovania finančných prostriedkov;

  • Zlepšenie kvality verejných inštitúcií vykonávajúcich výskum a inovácie, aj prostredníctvom nového partnerstva s priemyslom.

Komisia takisto vyzvala členské štáty, aby si stanovili výskum a inovácie ako prioritu, keďže verejné orgány si znovu vytvorili rezervy pre investície podporujúce rast. Pri súčasných výdavkoch v oblasti výskumu a inovácií vo verejnom i súkromnom sektore v hodnote niečo vyše 2 % HDP zaostáva EÚ za medzinárodnými konkurentmi, ako sú Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea, pričom aj Čína v súčasnosti pomaly predbieha EÚ (pozri graf). Zvýšenie výdavkov na výskum a inovácie na 3 % HDP preto zostáva kľúčovým cieľom EÚ, avšak z dnešného oznámenia vyplýva, že zlepšenie kvality verejných výdavkov v tejto oblasti je tiež nevyhnutné na to, aby sme zvýšili hospodársky vplyv investícií. Oznámením sa takisto poukazuje na to, že EÚ potrebuje zaviesť vhodné rámcové podmienky na podnietenie európskych spoločností, aby viac inovovali.

Intenzita verejných a súkromných investícií do výskumu a rozvoja v roku 2012 v EÚ a v niektorých tretích krajinách

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Súvislosti

Inovácie majú kľúčový význam pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020. Dnešné návrhy nadväzujú na odporúčania pre jednotlivé krajiny z roku 2014, v ktorých viacero členských štátov dostalo odporúčania na reformu svojich výskumných a inovačných politík. Komisia dnes vydala aj správu o stave iniciatívy Inovácia v Únii, v ktorej sa dokazuje pokrok na základe 34 prijatých záväzkov a zdôrazňuje sa, že je potrebné ďalšie úsilie.

Rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 predstavuje rozhodný posun smerom k výskumu a inováciám a iným položkám podporujúcim rast vzhľadom na reálne zvýšenie o 30 % v rámci rozpočtu pre program Horizont 2020, nový program EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Ďalších 83 miliárd EUR sa má investovať do výskumu a inovácií ako aj do MSP prostredníctvom nových európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontaktné osoby:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar