Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juni 2014

Commissie wijst naar innovatiehervormingen voor het doorzetten van economische groei

De Europese Commissie heeft vandaag benadrukt hoe belangrijk investeringen en hervormingen in onderzoek en innovatie (O&I) zijn voor economisch herstel in de Europese Unie, en voorstellen gedaan om de lidstaten te helpen hun begrotingen zo effectief mogelijk te gebruiken, in een tijd dat veel landen nog steeds moeten bezuinigen. Dat meer investeren in O&I een positief effect heeft op groei is bekend, en bovendien zijn betere en efficiëntere overheidsuitgaven op het gebied van O&I ook van cruciaal belang voor als Europa haar leidende positie in verscheidene kennisvelden en belangrijke technologieën wil behouden of die wil behalen. De Commissie heeft toegezegd de lidstaten te steunen bij O&I-hervormingen die het beste aan hun behoeften beantwoorden, en biedt daarbij beleidsondersteuning, gegevens van hoogwaardige kwaliteit en voorbeelden van beste praktijken.

Olli Rehn, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor Economische en monetaire zaken en de euro, heeft het volgende verklaard: "De Europese economie herstelt steeds sneller, en de begrotingsconsolidatie vertraagt, in overeenstemming met het versterkte begrotingskader van de EU. We blijven echter gebonden aan budgettaire beperkingen, en daarom is het belangrijker dan ooit dat de lidstaten hun middelen op verstandige wijze inzetten. De Europese begroting ondersteunt investeringen in ontwikkeling en innovatie voor sterkere groei, en vandaag komen we met nieuwe ideeën om het effect van iedere uitgegeven euro zo groot mogelijk te maken."

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, zei hierover: "Het bevorderen van innovatie wordt algemeen beschouwd als de sleutel tot concurrentievermogen en een betere levenskwaliteit, vooral in Europa, waar we op het gebied van kosten niet kunnen concurreren. Dit is een waarschuwing voor de regeringen en ondernemingen in de hele EU. Als we het nu niet goed doen, betalen we daar nog jarenlang de rekening voor."

In de vandaag gepubliceerde mededeling staan drie cruciale gebieden voor hervorming centraal:

  • een verbetering in het ontwikkelen van strategieën en het beleidsvormingsproces, door ontwikkelings- en innovatieactiviteiten samen te brengen, onderstreept door een stabiele meerjarige begroting die de middelen strategisch verdeelt;

  • een verbetering van de programma's voor O&I, onder andere door de administratieve lasten te verlagen en competitiever te zijn bij de toewijzing van financiering;

  • een verbetering van het onderzoek en de innovatie door overheidsinstellingen, ook middels nieuwe partnerschappen met het bedrijfsleven.

De Commissie heeft de lidstaten ook opgeroepen om O&I als prioriteit aan te merken, nu de autoriteiten weer ruimte hebben voor investeringen om de groei te stimuleren. De huidige uitgaven voor O&I in de publieke en private sector bedragen net iets meer dan 2 % van het bbp, waarmee de EU ruim achterloopt op internationale concurrenten als de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea, en China nog maar net voorblijft (zie grafiek). De EU moet zich dus blijven richten op een verhoging van de uitgaven voor O&I naar 3 % van het bbp, maar uit de mededeling van vandaag blijkt dat het verbeteren van de kwaliteit van overheidsuitgaven op dit gebied ook cruciaal is om de economische impact van investeringen te vergroten. Bovendien blijkt uit de mededeling dat het voor de EU even noodzakelijk is om de juiste randvoorwaarden te scheppen om Europese bedrijven aan te moedigen verder te innoveren.

Publieke en private O&O-intensiteit in 2012 in de EU en in enkele derde landen

Achtergrond

Innovatie is van cruciaal belang voor economische groei en voor het concurrentievermogen van ondernemingen, en vormt dan ook de kern van de Europa 2020-strategie van de EU. De voorstellen van vandaag volgen die van de landenspecifieke aanbevelingen van 2014, waar bij een aantal lidstaten aanbevelingen heeft ontvangen voor hervormingen van hun beleid voor onderzoek en innovatie. Ook heeft de Commissie vandaag een verslag over de stand van zaken rond de Innovatie-Unie gepubliceerd, waarin de vooruitgang van de 34 verplichtingen wordt getoond en de nadruk wordt gelegd op de behoefte aan verdere inspanningen.

In de EU-begroting voor 2014-2020 is een duidelijke omslag zichtbaar naar O&I en andere groeibevorderende maatregelen; zo is de begroting voor Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, reëel met 30 % verhoogd. Daarnaast wordt naar verwachting 83 miljard EUR geïnvesteerd in O&I en in het mkb via de nieuwe Europese structuur- en investeringsfondsen.

Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Contact:

Simon O'Connor (+32 229-67359)

Vandna Kalia (+32 229-95824)

Michael Jennings (+32 229-63388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 229-55604)


Side Bar