Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. jūnijā

Lai panāktu ekonomikas noturīgu atlabšanu, Komisija pievēršas reformām inovācijas jomā

Šodien Eiropas Komisija uzsvēra, cik liela nozīme Eiropas Savienības ekonomikas atlabšanā ir ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā, un nāca klajā ar priekšlikumiem, kas ES dalībvalstīm palīdzēs panākt ieguldīto budžeta līdzekļu maksimālu atdevi pašlaik, kad daudzām valstīm joprojām ir jātaupa līdzekļi. Ir vispārzināms, ka, palielinot investīcijas pētniecībā un inovācijā, tiek stimulēta izaugsme. Lai Eiropa sasniegtu un paturētu līderpozīcijas daudzās zināšanu un svarīgu tehnoloģiju nozarēs, ir ļoti būtiski uzlabot šādu valsts investīciju efektivitāti un kvalitāti. Komisija ir apsolījusi dalībvalstīm atbalstīt to vajadzībām vislabāk piemērotu pētniecības un inovācijas reformu īstenošanu, tostarp arī sniegt politikas atbalstu, pasaules līmeņa datus un paraugprakses piemērus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un ekonomikas, monetāro un eiro lietu komisārs Olli Rēns sacīja: “Eiropas ekonomika atgūstas aizvien straujāk, savukārt fiskālās konsolidācijas temps kļūst lēnāks. Tas atbilst nostiprinātajam ES fiskālajam regulējumam. Tomēr budžeta ierobežojumi saglabāsies, tāpēc ir vēl svarīgāk nekā jebkad agrāk, lai dalībvalstis savus resursus izmantotu pārdomāti. No ES budžeta mēs palīdzam stimulēt izaugsmi veicinošas investīcijas pētniecībā un inovācijā, un šodien nākam klajā ar idejām, kā no katra iztērētā eiro gūt maksimālu labumu.”

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: “Visi zina, ka inovācijas atbalstīšana ir ceļš uz konkurētspēju un labāku dzīves kvalitāti, jo īpaši Eiropā, kas nevar citus pasaules reģionus izkonkurēt ar zemām izmaksām. Tas ir modinātājzvans valdībām un uzņēmumiem visā ES. Vai nu mēs trūkumus novērsīsim tagad, vai arī mums būs par to jāsamaksā nākotnē.”

Šodien publicētajā Komisijas paziņojumā izceltas trīs jomas, kurās nepieciešama reforma:

  • jāuzlabo stratēģiju izstrādes un politikas veidošanas procesa kvalitāte, koncentrējot vienuviet pētniecību un inovāciju, un tam jānodrošina stabils daudzgadu budžets, kurā stratēģiski sadalīti resursi;

  • jāuzlabo pētniecības un inovācijas programmu kvalitāte, piemēram, samazinot administratīvo slogu un finansējumu piešķirot konkurētspējīgākā veidā;

  • jāpanāk, ka valsts iestādes nodarbojas ar pētniecību un inovāciju kvalitatīvāk. Viena no metodēm ir jaunas partnerības ar uzņēmumiem.

Komisija arī aicināja dalībvalstis pētniecību un inovāciju uzskatīt par vienu no prioritātēm, jo valsts iestādēm atkal ir vairāk līdzekļu izaugsmi veicinošiem ieguldījumiem. Pašlaik tēriņi pētniecībai un inovācijai publiskajā un privātajā sektorā kopā tikai mazliet pārsniedz 2 % IKP, un ar šādu rādītāju ES krietni atpaliek no konkurentiem starptautiskajā arēnā, piemēram, ASV, Japānas un Dienvidkorejas. Arī Ķīna nu ir gandrīz panākusi ES (sk. grafiku). Tāpēc pētniecībai un inovācijai paredzēto investīciju palielināšana līdz 3 % no IKP joprojām ir svarīgs ES mērķis. Šodien publicētajā Komisijas paziņojumā norādīts, ka būtiski ir arī uzlabot šajā jomā ieguldīto valsts līdzekļu tērēšanas kvalitāti, lai investīcijām būtu lielāka ietekme uz ekonomiku. Paziņojumā arī atzīts, ka Eiropas Savienībai ir jārada piemēroti pamatnosacījumi, kas rosinātu Eiropas uzņēmumus aktīvāk pievērsties inovācijai.

Publiskā un privātā sektora ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 2012. gadā ES un dažās ārpussavienības valstīs

Konteksts

Inovācijai ir ļoti liela nozīme ekonomiskās izaugsmes un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā, un tā ir stratēģijas “Eiropa 2020” kodols. Šodien publicētie priekšlikumi atbilst konkrētām valstīm adresētajiem 2014. gada ieteikumiem, kuros vairākas dalībvalstis tika aicinātas reformēt savu pētniecības un inovācijas politiku. Komisija šodien publicējusi “Inovācijas savienības” attīstības novērtējuma ziņojumu, kurā novērtēts, kā veicas ar 34 izvirzīto mērķu sasniegšanu, un uzsvērta nepieciešamība darīt vairāk.

ES budžetam 2014.–2020. gadam piemīt tendence pastiprinātu uzmanību pievērst pētniecībai un izaugsmei un citiem izaugsmi veicinošiem faktoriem. Piemēram, par 30 % pieaudzis finansējums jaunajai ES pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020”. Gaidāms, ka vēl 83 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā un MVU ieguldīs jaunie Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

Pamatiniciatīva “Inovācijas savienība”: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Programma “Apvārsnis 2020”: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontaktpersonas:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviteris: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar