Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 10 d.

Ekonomikos atsigavimui palaikyti Komisija ragina imtis inovacijų srities reformų

Europos Komisija šiandien atkreipė dėmesį į investicijų ir reformų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje svarbą ekonomikos atsigavimui Europos Sąjungoje ir pateikė pasiūlymų, kad padėtų ES valstybėms narėms kuo efektyviau panaudoti biudžeto lėšas tokiomis aplinkybėmis, kai daugelio jų finansinės galimybės vis dar ribotos. Įrodyta, kad didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas skatina augimą, bet, siekiant išlaikyti arba užsitikrinti lyderystę daugelyje žinių bei pagrindinių technologijų sričių, ne mažiau svarbu gerinti moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą ir kokybę. Komisija įsipareigojo padėti valstybėms narėms vykdyti jų poreikius labiausiai atitinkančias mokslinių tyrimų ir inovacijų srities reformas: ji teiks strateginę paramą, pasaulinio lygio duomenis ir gerosios patirties pavyzdžius.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą, Olli Rehnas sakė: „Europos ekonomikos atsigavimas įsibėgėja, o fiskalinio konsolidavimo tempas sugriežtinus ES fiskalinę sistemą lėtėja. Vis dėlto biudžetiniai suvaržymai neišnyks, todėl valstybėms narėms dar svarbiau protingai paskirstyti savo išteklius. ES biudžetas padeda investicijas, kuriomis skatinamas augimas, nukreipti į mokslinius tyrimus bei inovacijas, ir šiandien teikiame pasiūlymus, kad kiekvienas euras būtų išleidžiamas kuo naudingiau.“

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Plačiai pripažįstama, kad inovacijų skatinimas ypač svarbus gerinant konkurencingumą ir gyvenimo kokybę, visų pirma Europoje, kur negalime konkuruoti pagal sąnaudas. Tai turėtų priversti atsibusti visos ES vyriausybes ir įmones. Jei nesiimsime veiksmų dabar, už neveiklumą turėsime sumokėti ateityje.“

Šiandien skelbiamame komunikate akcentuojamos trys pagrindinės sritys, kuriose reikėtų reformų:

  • strategijų kūrimo ir politikos formavimo proceso, per kurį susiejama ir mokslinių tyrimų, ir inovacijų veikla ir kuriam paremti skiriamas stabilus daugiametis strategiškai skiriamų išteklių biudžetas, kokybės gerinimas;

  • mokslinių tyrimų ir inovacijų programų kokybės gerinimas, be kita ko, mažinant administracinę naštą ir konkurencingiau skirstant finansavimą;

  • moksliniais tyrimais ir inovacijomis užsiimančių viešųjų įstaigų veiklos kokybės gerinimas, be kita ko, užmezgant naujus partnerystės ryšius su įmonėmis.

Komisija taip pat paragino valstybes nares, valdžios institucijoms atgaunant galimybes vykdyti investicijas, kuriomis skatinamas augimas, prioritetą skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Šiuo metu išlaidos moksliniams tyrimams ir inovacijoms viešajame ir privačiajame sektoriuose sudaro tik šiek tiek daugiau negu 2 % BVP. Pagal šį rodiklį ES gerokai atsilieka nuo pasaulinių konkurentų – JAV, Japonijos ir Pietų Korėjos, o ir Kinijai labai nedaug trūksta, kad aplenktų ES (žr. diagramą). Todėl ES vis dar labai svarbu padidinti šios srities išlaidas iki 3 % BVP, bet šiandien skelbiamas komunikatas rodo, kad siekiant padidinti investicijų ekonominį poveikį ne mažiau svarbu kokybiškiau naudoti tam skiriamas viešąsias lėšas. Be to, komunikate atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES reikia sudaryti tinkamas bendrąsias sąlygas, kurios skatintų Europos įmones diegti daugiau inovacijų.

ES ir kai kurių trečiųjų šalių viešojo ir privačiojo sektorių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros intensyvumas 2012 m.

Pagrindiniai faktai

Inovacijos nepaprastai svarbios, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir verslo konkurencingumą, jos yra vienas iš pagrindinių ES strategijos „Europa 2020“ elementų. Šiandien teikiami pasiūlymai atitinka 2014 m. konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose kai kurioms valstybėms narėms rekomenduota reformuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką. Be to, šiandien Komisija paskelbė Inovacijų sąjungos būklės ataskaitą, kurioje matyti 34 įsipareigojimų įgyvendinimo pažanga ir nurodoma, kur reikia papildomų pastangų.

2014–2020 m. ES biudžetas rodo ryžtingą žingsnį link mokslinių tyrimų bei inovacijų ir kitų augimą skatinančių veiksnių: naujai ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ skirtas biudžetas realiais skaičiais išaugo 30 proc. Be to, per naujus Europos struktūrinius ir investicinius fondus į mokslinius tyrimus bei inovacijas ir mažąsias bei vidutines įmones numatoma investuoti dar 83 mlrd. EUR.

Iniciatyva „Inovacijų Sąjunga“, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Programa „Horizontas 2020“, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Asmenys ryšiams:

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar