Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 10 Meitheamh 2014

Béim curtha ag an gCoimisiún ar athchóirithe nuálaíochta chun téarnamh geilleagrach a chothú

Chuir an Coimisiún Eorpach béim inniu ar an tábhacht a bhaineann le hinfheistíochtaí agus athchóirithe taighde agus nuálaíochta chun téarnamh geilleagrach a chothú san Aontas Eorpach, agus rinne sé moltaí a chabhródh le Ballstáit an AE an tionchar a imrítear lena mbuiséid a mhéadú tráth a bhfuil go leor tíortha fós ag dul i ngleic le srianta caiteachais. Tá sé cruthaithe go gcuireann infheistíocht i dtaighde agus nuálaíocht borradh faoin bhfás, agus tá sé ríthábhachtach freisin éifeachtúlacht agus caighdeán an chaiteachais phoiblí ar thaighde agus nuálaíocht a fheabhsú má tá an Eoraip le bheith ina ceann feadhna i réimsí éagsúla na faisnéise agus na bpríomhtheicneolaíochtaí. Tá tacaíocht geallta ag an gCoimisiún do na Ballstáit chun tabhairt faoi na hathchóirithe taighde agus nuálaíochta is oiriúnaí i dtaca lena gcuid riachtanas, ina measc, tacaíocht bheartais, sonraí den chéad scoth agus samplaí den dea-chleachtas a thabhairt.

Bhí an méid seo le rá ag Olli Rehn, Leas‑Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh atá freagrach as Gnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus an Euro: "Tá borradh ag teacht faoin téarnamh geilleagrach san Eoraip agus tá moilliú ar an gcomhdhlúthú fioscach, i gcomhréir le creat fioscach treisithe an AE. Mar sin féin, ní bheidh deireadh le srianta buiséadacha agus sin é an fáth gur tábhachtaí anois ná riamh go roinnfeadh na Ballstáit a gcuid acmhainní ar bhealach ciallmhar. De thoradh bhuiséad an AE tá borradh ag teacht faoin infheistíocht i dtaighde agus nuálaíocht lena neartaítear fás agus tá moltaí á gcur chun cinn againn inniu a chabhródh tionchar gach euro a chaitear a mhéadú."

Bhí an méid seo le rá ag Máire Geoghegan‑Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: "Glactar leis go forleathan go gcaithfear an nuálaíocht a chothú chun cur le cumas iomaíochta agus caighdeán saoil níos fearr a bhaint amach, go háirithe anseo san Eoraip áit nach féidir linn dul san iomaíocht ó thaobh costas de. Tá sé in am ag rialtais agus gnólachtaí ar fud an AE beart a dhéanamh. Is féidir linn tabhairt faoi i gceart anois nó muid a bheidh thíos leis sna blianta amach romhainn."

Sa Teachtaireacht a foilsíodh inniu leagtar béim ar thrí phríomhréimse athchóirithe:

  • An caighdeán a fheabhsú i dtaca le straitéisí a fhorbairt agus an próiseas cinnteoireachta, faoina dtugtar gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta le chéile, agus buiséad ilbhliantúil seasmhach a bheidh mar chrann taca ina roinnfear achmhainní ar bhealach straitéiseach;

  • Caighdeán na gclár taighde agus nuálaíochta a fheabhsú, trí laghduithe ar ualaí riaracháin agus maoiniú a dháileadh ar bhealach iomaíoch agus nithe eile;

  • Caighdeán na n-institiúidí poiblí a bhíonn i mbun taighde agus nuálaíochta a fheabhsú, trí chomhpháirtíochtaí nua leis an tionscal agus nithe eile.

Tá iarrtha ag an gCoimisiún freisin ar na Ballstáit tús áite a thabhairt do chúrsaí taighde agus nuálaíochta, ós rud é go bhfuil corrlaí ag na húdaráis phoiblí in athuair sa chaoi gur féidir leo infheistíocht a dhéanamh chun fás a neartú. Agus beagán le cois 2 % den olltáirgeacht intíre á chaitheamh san earnáil phoiblí agus phríobháideach ar thaighde agus nuálaíocht faoi láthair, tá an AE i bhfad ar gcúl i gcomparáid le hiomaitheoirí idirnáisiúnta eile ar nós na Stát Aontaithe, na Seapáine agus na Cóiré Theas, agus tá an tSín ar tí teacht suas leis an AE (féach an graf). Dá bhrí sin, tá sé mar phríomhsprioc ag an AE an caiteachas ar thaighde agus nuálaíocht a mhéadú go 3 % den olltáirgeacht intíre, ach léirítear sa Teachtaireacht a foilsíodh inniu gur gá caighdeán an chaiteachais phoiblí sa réimse sin a fheabhsú freisin chun tionchar geilleagrach na hinfheistíochta a mhéadú. Tugtar le fios sa Teachtaireacht freisin nach mór don AE coinníollacha creata cuí a chur i bhfeidhm chun spreagadh a thabhairt do chuideachtaí na hEorpa tuilleadh nuálaíochta a dhéanamh.

A dhéine is a bhí cúrsaí taighde agus nuálaíochta san earnáil phoiblí agus phríobháideach in 2012 san AE agus i roinnt tíortha lasmuigh den AE

Cúlra

Gné lárnach den fhás eacnamaíoch agus den iomaíochas gnó í an nuálaíocht, agus tá sí ag croí na Straitéise Eoraip 2020 de chuid an AE. Cloíonn moltaí an lae inniu le Moltaí 2014 a bhaineann go sonrach le tír faoi leith inar moladh do roinnt Ballstát a mbeartais taighde agus nuálaíochta a athchóiriú. D'eisigh an Coimisiún tuarascáil inniu freisin faoi Staid Aontas na Nuálaíochta ina dtaispeántar an dul chun cinn atá déanta maidir le 34 gealltanas a tugadh agus ina leagtar béim ar an ngá atá le hiarrachtaí breise.

I mBuiséad 2014‑20 an AE tá aistriú cinntitheach i dtreo taighde agus nuálaíochta agus nithe eile chun fás a neartú, agus tá méadú 30 % i dtéarmaí réadacha ar bhuiséad Fís 2020, clár nua an AE um thaighde agus nuálaíocht. Táthar ag súil go ndéanfar EUR 83 billiún breise a infheistiú i gcúrsaí taighde agus nuálaíochta chomh maith le fiontair bheaga agus mheánmhéide trí Chistí Infheistíochta agus Struchtúracha nua na hEorpa.

Aontas na Nuálaíochta: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Fís 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Teagmháil :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar