Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. kesäkuuta 2014

Komission mukaan innovaatiotoiminnan uudistukset tukevat talouden elpymistä

Euroopan komissio on tänään korostanut tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien ja uudistusten merkitystä talouden elpymiselle Euroopan unionissa ja tehnyt ehdotuksia, joilla autetaan EU:n jäsenvaltioita maksimoimaan talousarviovarojensa vaikutus näinä aikoina, kun monilla mailla on yhä vaikeuksia rahoittaa menonsa. Tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien lisäämisen on osoitettu edistävän kasvua. Lisäksi tutkimukseen ja innovointiin käytettävien julkisten menojen tehokkuuden ja laadun parantaminen on keskeisen tärkeää, mikäli Eurooppa aikoo säilyttää johtavan asemansa monilla tietämyksen ja keskeisten teknologioiden aloilla tai päästä tällaiseen asemaan. Komissio on luvannut tukea jäsenvaltioita niiden tarpeisiin parhaiten sopivien tutkimukseen ja innovointiin liittyvien uudistusten ajamisessa mm. antamalla niiden käyttöön poliittista tukea, maailmanluokan tietoja ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

Euroopan komission varapuheenjohtajan, talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaavan komissaari Olli Rehnin mukaan Euroopan talouden elpyminen on pääsemässä vauhtiin, vaikka julkisen talouden vakauttaminen on hidastumassa EU:n julkisen talouden lujitetun kehyksen mukaisesti. ”Talousarviorajoitukset ovat kuitenkin edelleen olemassa, minkä vuoksi on tärkeämpää kuin koskaan, että jäsenvaltiot kohdentavat varansa järkevästi. EU:n talousarvio auttaa edistämään kasvua lisääviä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin, ja tänään esittelemmekin ideoita, joilla autetaan maksimoimaan jokaisen käytetyn euron vaikutus”, totesi komissaari Rehn.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi, että innovoinnin edistämistä pidetään yleisesti keskeisenä tekijänä kilpailukyvyn ja elämänlaadun parantamisessa erityisesti Euroopassa, jossa ei voida kilpailla kustannuksilla. ”Nyt on tarkoitus herätellä hallitukset ja yritykset koko EU:n alueella. Joko onnistumme nyt tai joudumme maksamaan virheistämme tulevina vuosina”, lisäsi komissaari Geoghegan-Quinn.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään kolme keskeistä uudistusten alaa:

  • parannetaan strategian kehittämisen ja päätöksenteon laatua kokoamalla yhteen niin tutkimus- kuin innovaatiotoimet ja tukeutuen vakaaseen monivuotiseen talousarvioon, jossa keskitytään strategisesti resursseihin;

  • parannetaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien laatua mm. vähentämällä hallinnollista rasitetta ja kohdentamalla rahoitus kilpailukykyisemmällä tavalla;

  • parannetaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa harjoittavien julkisten laitosten laatua mm. luomalla uusia kumppanuuksia teollisuuden kanssa.

Komissio on myös kehottanut jäsenvaltioita asettamaan tutkimuksen ja innovoinnin etusijalle nyt, kun julkiset viranomaiset ovat taas saamassa liikkumavaraa kasvua edistävien investointien toteuttamiseen. Julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatiomenojen ollessa nykyisin hieman yli 2 prosenttia BKT:stä EU on edelleen selvästi jäljessä kansainvälisistä kilpailijoistaan, kuten Yhdysvalloista, Japanista ja Etelä-Koreasta. Myös Kiina on pian ohittamassa EU:n (ks. kaavio). Tutkimus- ja innovointimenojen lisääminen 3 prosenttiin BKT:stä on näin ollen edelleen EU:n keskeisiä tavoitteita, mutta tämänpäiväinen tiedonanto osoittaa, että julkisten menojen laadun parantaminen tällä alalla on olennaisen tärkeää myös investointien taloudellisen vaikutuksen lisäämiseksi. Tiedonannossa korostetaan myös, että EU:n on luotava oikeat edellytykset, joilla kannustetaan eurooppalaisia yrityksiä innovoimaan edelleen.

Julkisen ja yksityisen sektorin t&k-intensiteetti vuonna 2012 EU:ssa ja joissakin unionin ulkopuolisissa maissa

Tausta

Innovointi on keskeistä talouskasvun ja yritysten kilpailukyvyn kannalta, ja se kuuluu olennaisena osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaan. Tänään annetut ehdotukset noudattavat vuonna 2014 annettuja maakohtaisia suosituksia, joiden pohjalta useiden jäsenvaltioiden suositeltiin uudistavan tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaansa. Komissio on tänään julkaissut myös innovaatiounionin tilaa käsittelevän raportin, jonka mukaan 34 esitetyn sitoumuksen täytäntöönpanossa on edistytty mutta jossa korostetaan lisätoimien tarvetta.

EU:n vuosien 2014–2020 talousarviossa näkyy selvä siirtyminen kohti tutkimusta ja innovointia ja muita kasvua lisääviä menoeriä – EU:n uuden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” talousarvio kasvaa reaalisesti 30 prosenttia. Tutkimukseen ja innovointiin ja pk-yrityksiin on lisäksi määrä investoida vielä 83 miljardia euroa uusista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar