Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuni 2014

Komisjon rõhutab, et majanduse elavnemise toetamiseks on vaja innovatsioonireforme

Euroopa Komisjon juhtis täna tähelepanu, et Euroopa Liidu majanduse elavdamiseks on vaja investeerida teadusesse ja innovatsioonitegevusse ning viia läbi reforme. Ta tegi ettepanekuid, kuidas liikmesriigid saaksid suurendada oma eelarve mõju ajal, kui paljud neist peavad ikka veel piirama oma kulutusi. Suuremad investeeringud teadusesse ja innovatsiooni on äraproovitud vahend majanduskasvu suurendamiseks. Samuti on avaliku sektori sellekohaste kulutuste tõhususe ja kvaliteedi suurendamine väga oluline selleks, et Euroopa säilitaks või saavutaks juhtiva koha paljudes teadusvaldkondades ja olulistes tehnoloogiaharudes. Komisjon on lubanud toetada liikmesriike nende vajadustele kõige paremini vastavate teadus- ja innovatsioonireformide läbiviimisel, pakkuda selleks poliitilist tuge, maailmatasemel andmeid ja näiteid heade tavade kohta.

Olli Rehn, Euroopa Komisjoni asepresident majandus-, raha- ja euroküsimustes, ütles: „Euroopa majanduse taastumine üha kiireneb, samas kui eelarve konsolideerimine aeglustub, vastavalt ELi tugevdatud eelarveraamistikule. Eelarvepiirangud ei kao siiski kuhugi ning seepärast on olulisem kui kunagi varem, et liikmesriigid suunaksid oma ressursse arukalt. ELi eelarve aitab edendada majanduskasvu soodustavaid investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning täna esitasime mõtteid, kuidas muuta iga kulutatud euro mõju maksimaalseks.”

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Innovatsiooni edendamist peetakse konkurentsivõime ja parema elukvaliteedi tagamisel võtmeteguriks, eriti Euroopas, kus me ei saa konkureerida kulude vähendamise põhjal. Meie teatis on äratuskell Euroopa Liidu valitsustele ja ettevõtjatele. Me kas teeme selle asja nüüd korda või maksame veel kaua oma tegevusetuse tagajärgede pärast.”

Täna avaldatud teatises tuuakse esile reformi kolm põhivaldkonda:

  • strateegia väljatöötamise ja poliitika kujundamise protsessi kvaliteedi parandamine, teadusuuringute ja innovatsioonitegevuse lähendamine, toetudes stabiilsele mitmeaastasele eelarvele, millega vahendid koondatakse strateegiliselt õigesti;

  • teadus- ja innovatsioonikavade kvaliteedi parandamine, sealhulgas halduskoormuse vähendamise ja vahendite konkurentsipõhisema jaotamisega;

  • teadusuuringute ja innovatsioonitegevusega seotud avaliku sektori asutuste kvaliteedi parandamine, sealhulgas ettevõtjatega uute partnerluste loomise kaudu.

Komisjon kutsub ka liikmesriike üles seadma teadusuuringud ja innovatsiooni prioriteetideks, kui avaliku sektori asutustel tekib jälle võimalusi majanduskasvu toetavate investeeringute tegemiseks. Praeguste avaliku ja erasektori kulutustega teadusele ja innovatsioonile, mis ulatuvad veidi üle 2 % SKPst, jääb Euroopa Liit oluliselt maha oma rahvusvahelistest konkurentidest nagu USA, Jaapan ja Lõuna-Korea; ka Hiina on sellel alal meist mööda minemas (vt joonis). Teadusuuringute ja innovatsiooni kulutuste suurendamine 3 %ni SKPst jääb ELi üheks põhieesmärgiks; kuid komisjoni tänases teatises on näidatud, et parandada on vaja ka riiklike kulutuste kvaliteeti, et investeeringu majanduslik mõju oleks suurem. Komisjon juhib tähelepanu ka vajadusele luua ELis õiged raamtingimused, et Euroopa ettevõtjad oleksid innovatsioonimeelsemad.

Avaliku ja erasektori poolt teadus- ja arendustegevuse finantseerimise intensiivsus 2012. aastal ELis ja mõnes kolmandas riigis

Taustteave

Innovatsioon on majanduskasvu ja ettevõtete konkurentsivõime tagamisel väga tähtsal kohal, samuti on see strateegia „Euroopa 2020” keskne teema. Tänased ettepanekud järgnevad 2014. aasta riigipõhistele soovitustele, millega mitmel liikmesriigil soovitati reformida oma teadus- ja innovatsioonipoliitikat. Komisjon avaldas täna aruande juhtalgatuse „Innovatiivne liitˮ rakendamise olukorrast, milles näitas, kuidas on edenenud 34 võetud kohustuse täitmine, ja osutas, et vaja on täiendavaid jõupingutusi.

ELi eelarves aastateks 2014–20 on tehtud otsustav samm teaduse ja innovatsiooni ning muude majanduskasvu toetavate tegevusharude suurema finantseerimise poole, nimelt on reaalväärtuses 30 % võrra suurendatud ELi uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” eelarvet. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu investeeritakse teadustöösse ja innovatsioonitegevusse ning VKEdesse hinnanguliselt veel 83 miljardit eurot.

Innovatiivne liit: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontaktisikud:

Simon O’Connor (+ 32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+ 32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+ 32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo +32 2 295 56 04


Side Bar