Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. června 2014

Komise vyzdvihuje význam reforem v oblasti inovací k udržení hospodářského oživení

Evropská komise dnes zdůraznila význam investic a reforem v oblasti výzkumu a inovací pro hospodářské oživení v Evropské unii a předložila návrhy, jejichž prostřednictvím členským státům EU napomůže zajistit maximální účinnost využití jejich rozpočtů ve vztahu k této oblasti v době, kdy se mnohé země stále vypořádávají s omezením veřejných výdajů. Navýšení investic v oblasti výzkumu a inovací je osvědčeným nástrojem růstu. Souběžné zlepšování účinnosti a kvality veřejných výdajů v oblasti výzkumu a inovací je zcela zásadní, má-li si Evropa zachovat své vedoucí postavení v řadě klíčových technologií či znalostních oblastí či takového postavení dosáhnout. Komise přislíbila, že členským státům poskytne svou podporu při prosazování reforem v oblasti výzkumu a inovací, které budou co nejvhodněji uzpůsobené jejich potřebám. Součástí je i podpora příslušných programových opatření, poskytování světově prvotřídních údajů a příkladů osvědčených postupů.

Olli Rehn, místopředseda Evropské komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, v této souvislosti uvedl: „Evropská hospodářská obnova nabírá na rychlosti, zatímco tempo fiskální konsolidace se zpomaluje, což je v souladu s posíleným fiskálním rámcem EU. Rozpočtová omezení nicméně přetrvávají, a proto je více než kdy jindy zapotřebí, aby členské státy své zdroje využívaly inteligentně. Rozpočet EU přispívá k podpoře prorůstových investic v oblasti výzkumu a inovací. Dnešního dne tedy přicházíme s podněty, které napomohou maximalizovat dopad všech vynaložených prostředků.“

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, dále uvedla: „Podpora inovací je široce přijímána jako zásadní pro konkurenceschopnost a lepší kvalitu života, zejména v Evropě, v níž nemůžeme v oblasti nákladů konkurovat. Toto je důrazným upozorněním vládám a podnikům v celé EU. Buď to uděláme dnes, nebo za to v budoucnu draze zaplatíme.“

Sdělení, které bylo dnes zveřejněno, zdůrazňuje tři hlavní oblasti reforem:

  • Zlepšení kvality procesu rozvoje strategie a tvorby politiky, který zahrne výzkumné a inovační činnosti a bude založen na stabilním víceletém rozpočtu, jenž se zaměří na strategii využití zdrojů,

  • zlepšení kvality programů pro výzkum a inovace, včetně nižší administrativní zátěže a lepšího přidělování finančních prostředků z hlediska konkurenceschopnosti,

  • zlepšení kvality veřejných institucí zabývajících se výzkumem a inovacemi, mimo jiné prostřednictvím nových partnerství s průmyslem.

Komise rovněž vyzvala členské státy, aby upřednostnily výzkum a inovace v okamžiku, kdy veřejné orgány opětovně získají prostor pro prorůstové investice. Za stávajícího stavu výdajů veřejného a soukromého sektoru na výzkum a inovace, které těsně překračují 2 % HDP, zůstává EU daleko za svými mezinárodními konkurenty, kterými jsou USA, Japonsko a Jižní Korea, přičemž i Čína se v současnosti velmi těsně přibližuje k tomu, aby EU předběhla (viz graf). Navýšení výdajů na oblast výzkumu a inovací na 3 % HDP je proto i nadále klíčovým cílem EU, ale dnešní sdělení poukazuje i na zásadní význam, který má pro zvýšení hospodářského dopadu investic zvýšení kvality veřejných výdajů v této oblasti. Ve sdělení se rovněž upozorňuje na to, že je nezbytné, aby EU zavedla vhodné rámcové podmínky, kterými by vybídla evropské podniky k dalším inovacím.

Míra veřejných a soukromých investic v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2012 v EU a některých třetích zemích

Souvislosti

Inovace jsou zásadní pro hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků a pro strategii Evropa 2020 mají klíčový význam. Dnešní návrhy vycházejí z návrhů učiněných v rámci konkrétních doporučení pro jednotlivé země 2014, v nichž byla řadě členských států adresována doporučení pro reformu jejich politik v oblasti výzkumu a inovací. Komise dnes rovněž vydala zprávu o stavu Unie inovací, která dokládá pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti 34 přijatých závazků, a zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí.

Rozpočet EU na období 2014–2020 představuje rozhodující posun směrem k výzkumu a inovacím a dalším položkám podporujícím růst. Došlo k 30% reálnému navýšení rozpočtu pro Horizont 2020, což je nový program EU pro výzkum a inovace. Očekává se, že prostřednictvím nových evropských strukturálních a investičních fondů bude do oblasti výzkumu a inovací a malých a středních podniků investováno dalších 83 miliard EUR.

Unie inovací: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontaktní osoby:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar