Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юни 2014 г.

Комисията препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване

Днес Комисията изтъкна значението на инвестициите и реформите в научните изследвания и иновациите за икономическото възстановяване на Европейския съюз и направи предложения с цел подпомагане на страните членки да постигнат максимален ефект от бюджетите си в период, когато много от тях все още са изправени пред ограничения на разходите. Увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации е доказан двигател за растежа, а подобряването на ефективността и качеството на публичните разходи за научни изследвания и иновации също е от голямо значение, ако Европа иска да поддържа или постигне водеща позиция в много области на знанието и в ключови технологии. Комисията обеща да помогне на страните членки в извършването на реформи в областта на научните изследвания и иновациите, които да са съобразени с техните нужди, включително като предоставя политическа подкрепа, данни на световно равнище и примери за добри практики.

Заместник-председателят на Комисията Оли Рен, който отговаря за икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Европейското икономическо възстановяване набира скорост, докато темпото на бюджетна консолидация се забавя в съответствие с подсилената бюджетна рамка на ЕС. Въпреки това ще се запазят някои бюджетни ограничения, поради което е по-важно от всякога страните членки да насочват ресурсите си разумно. Бюджетът на ЕС подпомага стимулиращи растежа инвестиции в научни изследвания и иновации и днес предлагаме идеи за постигане на максимален ефект от всяко похарчено евро.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Стимулирането на иновациите се смята от мнозина за ключ към конкурентоспособност и по-добро качество на живота, особено в Европа, където не можем да се конкурираме по отношение на разходите. Това е сигнал към правителствата и предприятията в ЕС. Или ще поправим това веднага, или ще платим цената по-късно“.

В публикуваното днес съобщение се отбелязват три основни области на реформи:

  • Подобряване на качеството на процеса на разработване на стратегии и създаване на политики, обединяване на дейностите по научни изследвания и иновации, което трябва да бъде подкрепено от стабилен многогодишен бюджет, чрез който стратегически да се насочват ресурсите;

  • Подобряване на качеството на програмите за научни изследвания и иновации, включително чрез намаляване на административната тежест и чрез по-голяма конкуренция при предоставяне на финансиране;

  • Подобряване на качеството на работа на публичните институции, занимаващи се с научни изследвания и иновации, включително чрез нови партньорства с промишлеността.

Комисията също така призова страните членки да дадат предимство на научните изследвания и иновациите на фона на възобновяващите се възможности на публичните органи да правят стимулиращи растежа инвестиции. Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор — малко над 2% от БВП — ЕС изостава значително от конкурентите си САЩ, Япония и Южна Корея, а много скоро може да бъде изпреварен и от Китай (вж. графиката). Затова повишаването на разходите за научни изследвания и иновации до 3% от БВП остава водеща цел за ЕС, но днешното съобщение показва, че подобряването на качеството на публичните разходи в тази област също е изключително важно, за да се повиши икономическият ефект от инвестициите. В съобщението се изтъква също така необходимостта ЕС да създаде нужните рамкови условия за насърчаване на по-нататъшни инвестиции от европейските компании.

Интензитет на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност през 2012 г. в ЕС и някои други страни

Контекст

Иновациите са изключително важни за икономическия растеж и конкурентоспособността на бизнеса. Те заемат централно място в стратегията „Европа 2020“. Днешните предложения следват тези, които бяха направени в тазгодишните специфични за всяка страна препоръки. В тях на редица страни от ЕС бе препоръчано да реформират политиките си в областта на научните изследвания и иновациите. Днес Комисията публикува и доклад за състоянието на Съюза за иновации, показващ напредъка по отношение на 34 поети ангажимента, както и необходимостта от по-нататъшни усилия.

С бюджета на ЕС за 2014-2020 г. се отбелязва категорична промяна по посока на научните изследвания и иновациите и други стимулиращи растежа области, като бюджетът на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е увеличен с 30% в реално изражение. Очаква се в научни изследвания и иновации и в МСП да бъдат инвестирани още 83 млрд. евро чрез новите европейски структурни и инвестиционни фондове.

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

За контакти:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar