Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT BG RO

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 6. jūnijā

Zveja: Komisija pastiprina kontroli un pieņem Francijas plānu

Eiropas Komisija šodien nostiprināja apņemšanos uzlabot zvejas kontroli Eiropā. Tā pieņēma rīcības plānu, par kuru panākta vienošanās ar Franciju, lai Francijas zvejas kontroles sistēmu pielāgotu Eiropas standartiem. Plānā izklāstīti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot Francijas zvejas kontroli un tādējādi panākt, ka tā atbilst ES Zivsaimniecības kontroles regulas prasībām1. Regula stājās spēkā 2010. gadā.

Rīcības plānā galvenā uzmanība vērsta uz Francijas nozvejas reģistrācijas sistēmu, lai nodrošinātu, ka valsts kontrolieriem pieejamie dati ir pilnīgi, uzticami un savlaicīgi iesniegti. Ierosināto pasākumu efektivitāti garantēs IT rīku izstrāde un kontroles procedūru racionalizēšana.

Rīcības plānu izstrādāja pēc Eiropas Komisijas veiktas revīzijas, kurā apskatīja Francijas zvejas kontroles sistēmas atbilstību Eiropas regulai. Revīzijas procesā īpaši tika izcelta administratīvā sarežģītība, pilnīgas validācijas un datu kontrolpārbaudes trūkums, kā arī tas, ka nenotiek pietiekama kontroles dokumentu apmaiņa ar citām dalībvalstīm. Kā problēmjautājumu minēja arī nozvejas ziņošanas savlaicīgumu un precizitāti. Zvejnieki paziņo nozvejas datus, lai kontroles iestādes varētu uzraudzīt zvejas kvotas un palīdzēt pārzvejas novēršanā.

Stingra kontrole ceļā uz ilgtspējīgu zveju

Šis rīcības plāns ir jaunākais elements Komisijas strukturētajā pieejā zvejas kontroles trūkumu novēršanai. Komisijas vērienīgie ilgtspējības mērķi var palikt neīstenoti un Eiropas zivju krājumu veselība nākamajās paaudzēs var tikt apdraudēta, ja dalībvalstis neievieš efektīvas kontroles un izpildes sistēmas. Turklāt efektīva kontroles sistēma Eiropas zvejniekiem nodrošina vienlīdzīgas konkurences apstākļus – uz visiem attiecas vieni un tie paši noteikumi.

Rīcības plānus izstrādā, lai risinātu sistēmiskas organizācijas problēmas, bet citus izpildes instrumentus izmanto specifiskāku jautājumu risināšanai. Komisija strādā ar katru dalībvalsti atsevišķi, lai noskaidrotu, kādi pasākumi vajadzīgi, lai panāktu minētos standartus. Rīcības plāni jau ir pieņemti un tiek īstenoti Spānijā, Maltā, Itālijā un Latvijā, un izstrādes procesā ir vēl trīs – Portugālei, Bulgārijai un Rumānijai.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki teica: "Kopīgu noteikumu ievērošana ir ilgtspējīgas zivsaimniecības priekšnoteikums. Bez efektīvas kontroles un atbilstošas izpildes mūsu zivsaimniecības politikas noteikumi paliek tikai uz papīra. Dalībvalstis pašas ir balsojušas par labu šiem noteikumiem, un man prieks, ka mums arvien labāk izdodas panākt, ka visi tos pareizi piemēro."

Pamatinformācija

Zivsaimniecības noteikumus un kontroles sistēmas pieņem ES līmenī, taču tās ievieš un izpilda ES dalībvalstu iestādes un inspektori.

Lai panāktu ES Kopīgās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu, ir izveidota Eiropas kontroles sistēma, kas izstrādāta tā, lai nodrošinātu, ka tiek nozvejots tikai atļautais zivju daudzums, tiek ievākti zvejas iespēju pārvaldībai vajadzīgie dati un noteikumi visā ES uz zvejniekiem tiek attiecināti vienādi.

Sistēma ir izklāstīta ES Kontroles regulā, kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī un ar kuru tika pamatīgi modernizēta ES pieeja zvejas kontrolei. Tajā paredzēti vairāki jauni instrumenti ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm kopīgo noteikumu īstenošanā, tostarp sistēmu revīzijas un rīcības plāni – kā šodien Francijai pieņemtais plāns.

Kopā ar Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas jeb NNN zvejas regulu2, kas vērsta uz nelegālās zvejas apkarošanu, jo īpaši uz ES robežām, un nodrošina importēto zivsaimniecības produktu likumību, Kontroles regula veido spēcīgu un saskanīgu kontroles sistēmu, kas nodrošina vienlīdzīgas konkurences apstākļus ES ūdeņos noķertām zivīm un importētām zivīm.

Papildu informācija

MEMO/14/404

Kontroles regula: PADOMES REGULA (EK) Nr. 1224/2009

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pasts


Side Bar