Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL LV MT RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2014 г.

Рибарство: Комисията засилва контрола с приемането на план за Франция

Днес Европейската комисия потвърди ангажимента си за подобряване на контрола на рибарството в Европа. Тя прие план за действие, договорен с Франция, за адаптиране на френската система за контрол на рибарството към европейските стандарти. В плана се определят редица мерки за подобряване на френския контрол на рибарството, за да се гарантира, че той отговаря на изискванията на регламента на ЕС за контрол на рибарството1, влязъл в сила през 2010 г.

Планът за действие е насочен към френската система за регистрация на улова, за да се гарантира, че данните, които са на разположение на националните контролни органи са пълни, надеждни и навременни. Чрез разработване на компютърни приложения и рационализиране на процедурите за контрол ще се осигури ефективността на предложените мерки.

Планът за действие бе изготвен след одит на Европейската комисия, разглеждащ доколко френската система за контрол съответства на европейския регламент. В одита бяха подчертани административната сложност, липсата на пълно валидиране и кръстосана проверка на данните и недостатъчният обмен на контролни документи с други държави членки. Друг изтъкнат проблем бе своевременността и точността на докладването за улова. Рибарите докладват за своя улов, за да могат надзорните органи да следят риболовните квоти и да помагат за предотвратяване на прекомерния улов.

Строги проверки за устойчиво рибарство

Този план за действие е част от структуриран подход на Комисията за коригиране на пропуските при контролирането на риболова. Без ефективни системи на контрол и правоприлагане в държавите членки има риск Комисията да не постигне амбициозните си цели за устойчивост и да се влоши състоянието на европейските рибни запаси в бъдеще. Ефективната система за контрол гарантира също така равнопоставеност на всички рибари в Европа.

Плановете за действие са насочени към преодоляване на системни организационни проблеми, а за справяне с отделни проблеми се използват други мерки. Комисията работи поотделно с всяка държава от ЕС, за да определи какви стъпки трябва да се предприемат за постигане на европейските стандарти. Вече са приети и въведени планове за действие за Испания, Малта, Италия и Латвия, а три други са в процес на подготовка — за Португалия, България и Румъния.

Комисарят по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: „За устойчиво рибарство е абсолютно необходимо да се зачитат съвместно договорените правила. Без ефективен контрол и правоприлагане нашата политика в областта на рибарството остава само на хартия. Държавите членки сами гласуваха правилата и съм щастлива, че се приближаваме към правилното им прилагане от всички.“

Контекст

Правилата и контролните системи в областта на рибарството се приемат на равнище ЕС, но се прилагат и изпълняват от органи и инспектори в държавите от ЕС.

За прилагане на общата политика на ЕС в областта на рибарството съществува европейска система за контрол, чрез която се гарантира, че не се надхвърлят разрешените количества за улов, че се събират необходимите данни за управление на възможностите за риболов и че правилата се прилагат по един и същ начин за всички рибари в ЕС.

Системата е изложена в регламента на ЕС за контрол на рибарството, който влезе в сила на 1 януари 2010 г и модернизира из основи подхода на ЕС в тази област. В регламента се предвиждат редица нови инструменти за подпомагане на държавите членки при прилагането на договорените правила, включително одит на системи и планове за действие като плана, представен днес за Франция.

Заедно с регламента на ЕС за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов2 — насочен към гарантиране на законността на внасяните рибни продукти и към борбата с незаконния риболов, по-специално при влизане в ЕС — с регламента за контрол на рибарството се образува здрава и последователна система за контрол, която осигурява равнопоставеност по отношение на рибата, улавяна във водите на ЕС, и вносната риба.

За повече информация:

MEMO/14/404

Регламент за контрол: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar