Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2014

EU lägger fram sin arbetsmiljöstrategi för 2014–2020

För att bättre skydda EU:s över 217 miljoner arbetstagare från olyckor och sjukdomar i arbetet lägger EU-kommissionen i dag fram en ny arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 där man beskriver viktiga utmaningar, strategiska mål och åtgärder för att komma till rätta med problemen. Strategin ska hjälpa EU att fortsätta att förbättra arbetsvillkoren både i och utanför EU, i linje med Europa 2020-strategin.

– I dag förnyar kommissionen sitt åtagande om att ständigt förbättra arbetsvillkoren, säger EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering László Andor. Människor ska kunna gå till jobbet utan att riskera sin hälsa och säkerhet. Men varje år råkar över 3 miljoner personer i EU ut för en allvarlig olycka på arbetsplatsen, varav 4 000 med dödlig utgång.

– Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar finns i alla branscher och yrken, oavsett om man jobbar på kontor, kör lastbil eller jobbar i en gruva eller på ett bygge. Det orsakar inte bara personligt lidande utan också höga kostnader för företagen och samhället i stort. Den nya strategin ska bidra till bättre kvalitet på jobben och nöjdare arbetstagare. Den ska också stärka företagens konkurrenskraft och produktivitet, särskilt småföretagens, och sänka kostnaderna för de sociala trygghetssystemen.

Arbetsmiljöstrategin beskriver tre stora utmaningar:

Se till att arbetsmiljöreglerna följs bättre, särskilt genom att hjälpa mikro- och småföretagen att införa effektiva riskförebyggande insatser.

Bättre förebygga arbetssjukdomar och ta itu med såväl nya som befintliga risker.

Ta hänsyn till att arbetskraften i EU blir allt äldre.

I strategin föreslås olika åtgärder för sju centrala mål:

Stärka de nationella arbetsmiljöstrategierna genom t.ex. policysamordning och idéutbyte.

Ge praktiskt stöd till småföretagen för att hjälpa dem att följa arbetsmiljöreglerna. Det kan gälla tekniskt stöd och praktiska verktyg, t.ex. riskbedömningsverktyget Oira som kan anpassas till olika branscher.

Förbättra EU-ländernas tillsynsarbete, t.ex. genom att utvärdera de nationella yrkesinspektionerna.

Förenkla lagstiftningen för att få bort onödig administration samtidigt som man behåller ett gott skydd för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Hantera det faktum att arbetskraften blir allt äldre, bättre förebygga arbetssjukdomar och hantera både befintliga risker och de nya risker som följer av nya material och tekniker, t.ex. nanomaterial, miljövänlig teknik och bioteknik.

Förbättra insamlingen av statistik för att få bättre underlag och utveckla övervakningsverktyg.

Stärka samordningen med internationella organisationer (t.ex. Internationella arbetsorganisationen ILO, Världshälsoorganisationen WHO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD) för att bidra till att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och förbättra arbetsvillkoren i hela världen.

Strategin beskriver olika instrument som kan användas för att stödja arbetet: arbetsmarknadsdialog, informationskampanjer, genomförande av EU-lagstiftning, samverkan med andra politikområden (t.ex. folkhälsa och utbildning) och EU-bidrag, bl.a. från Europeiska socialfonden och programmet för sysselsättning och social innovation.

Kommissionen ska se över strategin 2016 för att bedöma genomslaget och ta hänsyn till den övergripande utvärdering av EU:s arbetsmiljölagstiftning som kommer i slutet av 2015.

Bakgrund

Insatser för att förebygga risker och skapa bättre arbetsvillkor är bra för både ekonomin och samhället. Det bidrar till färre arbetsolyckor och friskare och nöjdare arbetstagare, och är särskilt viktigt i ekonomiska kristider. Likvärdiga regler i hela EU ger också företagen lika konkurrensvillkor på den inre marknaden och motverkar social dumpning.

Den nya strategin bygger på arbetsmiljöstrategin för 2007–2012, som bl.a. bidrog till att minska antalet arbetsolyckor i EU som innebar mer än tre dagars sjukfrånvaro med 27,9 procent. Den hjälpte EU-länderna att samordna sina insatser och driva en gemensam linje. I dag har 27 EU-länder egna arbetsmiljöstrategier, anpassade efter ländernas förhållanden och prioriterade områden. Utvärderingen av arbetsmiljöstrategin för 2007–2012 bekräftade värdet av en EU-strategi för arbetsmiljöåtgärder och visade att man behöver se över mål, prioriteringar och arbetsmetoder för att anpassa EU-politiken till nya arbetsmönster och risker.

Den nya strategin tar hänsyn till synpunkter från EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter, resultaten av det offentliga samrådet om arbetsmiljö 2013 (IP/13/491) och konferensen om arbetsvillkor den 28 april 2014 som avslutade raden av samråd.

Läs mer

MEMO/14/400

EU:s arbetsmiljöstrategi för 2014–2020

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

För allmänheten: Europa direkt – ring 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla


Side Bar