Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. junija 2014

Zdravje in varnost pri delu: strateški okvir določa cilje EU za obdobje 2014–2020

Za boljšo zaščito več kot 217 milijonov delavcev v EU pred z delom povezanimi nesrečami in boleznimi je Evropska komisija danes predstavila nov strateški okvir za zdravje in varnost pri delu za obdobje 20142020. V okviru so opredeljeni ključni izzivi in strateški cilji na področju zdravja in varnosti pri delu ter predstavljeni ključni ukrepi in opredeljeni instrumenti za njihovo obravnavo. Njegov cilj je zagotoviti, da ima EU še naprej vodilno vlogo pri spodbujanju visokih standardov glede delovnih pogojev v Evropi in preostalem svetu, v skladu s strategijo Evropa 2020.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Danes smo obnovili zavezo Komisije, da si bo prizadevala za stalno izboljševanje delovnih pogojev v EU. Ljudje imajo pravico delati, ne da bi bili na delovnem mestu izpostavljeni zdravstvenim ali varnostnim tveganjem. Kljub temu so več kot 3 milijoni delavcev v EU vsako leto žrtve hudih nesreč pri delu, 4 000 pa se jih smrtno ponesreči. Z delom povezane nesreče in bolezni so prisotne v vseh sektorjih in poklicih, ne glede na to, ali ljudje sedijo za delovno mizo, vozijo tovornjak ali delajo v rudniku ali na gradbišču. Ne povzročijo le osebnega trpljenja, temveč tudi visoke stroške podjetjem in družbi kot celoti. Ta novi strateški okvir naj bi prispeval k boljši kakovosti delovnih mest in večjemu zadovoljstvu pri delu, hkrati pa izboljšal konkurenčnost in produktivnost evropskih podjetij, zlasti malih, in zmanjšal stroške za sisteme socialne varnosti.“

V strateškem okviru so opredeljeni trije glavni izzivi glede zdravja in varnosti pri delu:

izboljšati izvajanje obstoječih pravil v zvezi z zdravjem in varnostjo, zlasti s krepitvijo zmogljivosti mikro in malih podjetij, da vzpostavijo učinkovite in uspešne strategije za preprečevanje tveganj;

izboljšati preprečevanje z delom povezanih bolezni z obravnavanjem novih in nastajajočih tveganj, ne da bi pri tem zanemarili obstoječa tveganja;

upoštevati staranje delovne sile EU.

V strateškem okviru je predlagano, da se ti izzivi obravnavajo z vrsto ukrepov za uresničevanje sedmih ključnih strateških ciljev:

nadaljnja utrditev nacionalnih strategij za zdravje in varnost, na primer s koordinacijo politik in vzajemnim učenjem;

praktična podpora za mala in mikro podjetja, ki omogoča boljšo uskladitev s pravili o zdravju in varnosti. Podjetja bi imela na voljo tehnično podporo in praktična orodja, kot je na primer spletno interaktivno orodje za oceno tveganja (OiRA – spletna platforma, ki zagotavlja sektorska orodja za oceno tveganja);

izboljšanje izvrševanja s strani držav članic, na primer z ocenjevanjem učinkovitosti nacionalnih inšpektoratov za delo;

poenostavitev obstoječe zakonodaje, v kolikor je to potrebno za odpravo nepotrebnih upravnih bremen, pri tem pa ohranjanje visoke ravni varovanja zdravja in varnosti delavcev;

obravnavanje starajoče se evropske delovne sile in izboljšanje preprečevanja z delom povezanih bolezni, da bi odpravili obstoječe in nove nevarnosti, kot so nanomateriali, zelene tehnologije in biotehnologije;

izboljšanje zbiranja statističnih podatkov za pridobitev boljših dokazov in razvoj orodij za spremljanje;

okrepitev usklajevanja z mednarodnimi organizacijami, kot so Mednarodna organizacija dela (ILO), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ter z drugimi partnerji, da bi se prispevalo k zmanjšanju nesreč pri delu in poklicnih bolezni ter izboljšanju delovnih pogojev po vsem svetu.

Strateški okvir opredeljuje instrumente za izvajanje teh ukrepov: socialni dialog, ozaveščanje, izvrševanje zakonodaje EU, sinergije z drugimi področji politike (npr. javno zdravje, izobraževanje) ter sredstva EU (npr. Evropski socialni sklad (ESS) in program EU za zaposlovanje in socialne inovacije), ki so na voljo za pospeševanje izvajanja pravil o zdravju in varnosti.

Okvir bo pregledan leta 2016, da bi preučili njegovo izvajanje in upoštevali rezultate tekoče celovite ocene zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu, ki bodo na voljo do konca leta 2015.

Ozadje

Naložbe v kulturo preprečevanja tveganj in spodbujanje boljših pogojev na delovnem mestu omogočajo zlasti v kontekstu gospodarske krize gospodarske in družbene koristi, kot so manj z delom povezanih nezgod, boljše počutje zaposlenih in zadovoljstvo pri delu. Podobna pravila po vsej EU prav tako ustvarjajo enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja na enotnem trgu, hkrati pa pomagajo preprečevati socialni damping.

Novi strateški okvir temelji na strategiji EU za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2007–2012, ki je zlasti prispevala k 27,9-odstotnemu zmanjšanju števila nesreč pri delu v EU, ki so povzročile več kot tridnevno odsotnost. Ta strategija je zagotovila skupen okvir za koordinacijo in skupno usmeritev. Zdaj ima 27 držav članic svoje nacionalne strategije za varnost in zdravje pri delu, ki so prilagojene nacionalnim razmeram in ključnim prednostnim področjem. Rezultati ocene strategije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2007–2012 so potrdili pomen strateškega okvira EU za ukrepanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Poudarili so tudi potrebo po pregledu ciljev, prednostnih nalog in načinov dela za prilagoditev okvira politike EU spreminjajočim se vzorcem dela ter novim in nastajajočim tveganjem.

Okvir upošteva stališča, ki so jih izrazile druge institucije EU ter predstavniki organizacij zaposlenih in delodajalcev, rezultate javnega posvetovanja, ki je bilo organizirano leta 2013 za pridobitev mnenj o trenutnih in prihodnjih izzivih na področju zdravja in varnosti pri delu (IP/13/491), ter mnenja, izražena na konferenci o delovnih pogojih, s katero se je 28. aprila 2014 zaključil krog posvetovanj.

Več informacij

Glej MEMO/14/400

Strateški okvir za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2014–2020

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali elektronski pošti


Side Bar