Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. júna 2014

Zdravie a bezpečnosť pri práci: nový strategický rámec EÚ na roky 2014 – 2020

Európska komisia chce zvýšiť ochranu viac než 217 miliónov pracovníkov v EÚ pred pracovnými úrazmi a súvisiacimi ochoreniami. V tejto súvislosti dnes predstavila nový strategický rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020. Identifikuje v ňom kľúčové výzvy a strategické ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predstavuje kľúčové opatrenia a nástroje na riešenie týchto výziev. Cieľom tohto rámca je v súlade so stratégiou Európa 2020 zabezpečiť, aby EÚ aj naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri presadzovaní vysokých noriem v oblasti pracovných podmienok v Európe i na medzinárodnej úrovni.

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Dnes obnovujeme záväzok Komisie neustále zvyšovať kvalitu pracovných podmienok pre ľudí v EÚ. Ľudia majú právo na prácu bez toho, aby na pracovisku museli čeliť bezpečnostným rizikám. Napriek tomu sa každý rok v EÚ viac než 3 milióny pracovníkov pri práci vážne zrania, pričom 4 000 z úrazov na pracovisku je smrteľných. Pracovné úrazy a súvisiace ochorenia sa týkajú všetkých sektorov bez ohľadu na to, či ľudia sedia v kancelárii, šoférujú kamión alebo pracujú v bani či na stavenisku. Spôsobujú nielen osobné utrpenie, ale aj vysoké náklady pre podniky a spoločnosť ako celok. Tento nový strategický rámec by mal prispieť k zlepšeniu kvality pracovných miest a spokojnosti zamestnancov v práci, a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti a produktivity európskych podnikov, najmä malých a stredných podnikov a k zníženiu nákladov na systémy sociálneho zabezpečenia.“

Európska komisia určila v strategickom rámci tri hlavné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

zlepšiť vykonávanie existujúcich ustanovení o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku najmä posilnením kapacity mikropodnikov a malých podnikov pri zavádzaní účinných a efektívnych opatrení na predchádzanie rizikám,

zlepšiť prevenciu ochorení súvisiacich so zamestnaním. V tejto súvislosti odporúča zamerať sa na riešenie nových a vznikajúcich rizík bez toho, aby sa opomenuli existujúce riziká,

zohľadniť starnutie pracovnej sily EÚ.

V záujme riešenia týchto výziev Európska komisia navrhla opatrenia a identifikovala týchto sedem strategických cieľov:

Pokračovať v konsolidácii vnútroštátnych stratégii v oblasti zdravia a bezpečnosti, napríklad prostredníctvom koordinácie politiky a vzájomného učenia sa.

Poskytovať praktickú podporu malým podnikom a mikropodnikom, aby mohli lepšie plniť bezpečnostné a zdravotné predpisy. Súčasťou podpory pre podniky by bola technická pomoc a praktické nástroje, ako napríklad online interaktívny nástroj (OiRA), webová platforma poskytujúca sektorové nástroje na posúdenie rizika.

Zlepšiť presadzovanie právnych predpisov členskými štátmi. Jedným opatrením na splnenie tohto cieľa by mohlo byť hodnotenie účinnosti vnútroštátnych inšpektorátov práce.

Zjednodušiť existujúce právne predpisy tam, kde je to vhodné, s cieľom odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž, pričom sa zachová vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Zaoberať sa starnutím európskej pracovnej sily a zlepšiť prevenciu chorôb súvisiacich so zamestnaním v záujme riešenia existujúcich a nových rizík, ako sú nanomateriály, ekologické technológie a biotechnológie.

Zlepšiť zber štatistických údajov s cieľom získať lepšie dôkazy a rozvíjať nástroje na monitorovanie.

Posilniť koordináciu s medzinárodnými organizáciami [ako je Medzinárodná organizácia práce (ILO), Svetová organizácia zdravia (WHO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)] a partnermi s cieľom znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania a zlepšiť pracovné podmienky na celom svete.

V strategickom rámci sa identifikujú nástroje na implementáciu týchto opatrení, napríklad sociálny dialóg, zvyšovanie povedomia, presadzovanie právnych predpisov EÚ či vytváranie synergií s inými oblasťami politiky (napr. verejným zdravím, vzdelávaním). K dispozícii sú aj fondy EÚ, ako je Európsky sociálny fond (ESF)a program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Komisia rámec preskúma v roku 2016 s cieľom zhodnotiť jeho vykonávanie a zohľadniť výsledky prebiehajúceho komplexného hodnotenia právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú k dispozícii koncom roka 2015.

Súvislosti

Investície do kultúry prevencie rizík a podpory lepších podmienok na pracovisku, najmä v kontexte hospodárskej krízy, ponúkajú ekonomické a sociálne výhody, ako napríklad menej pracovných úrazov, lepšie životné podmienky pre zamestnancov a vyššiu spokojnosť zamestnancov v práci. Podobné pravidlá v celej EÚ umožňujú vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky podniky v rámci jednotného trhu, čím sa zároveň rieši potreba zabrániť sociálnemu dumpingu.

Nový strategický rámec sa zakladá na stratégii EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 2007 – 2012, ktorá bola úspešná najmä v tom, že v EÚ pomohla znížiť počet pracovných úrazov s viac ako 3 dňami absencie o 27,9 %. Ako súčasť tejto stratégie sa vytvoril spoločný rámec pre koordináciu a spoločné smerovanie. V súčasnosti už 27 členských štátov prijalo národnú stratégiu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v ktorej zohľadnili situáciu a kľúčové prioritné oblasti vlastnej krajiny. Výsledky hodnotenia európskej stratégie na roky 2007 – 2012 potvrdili pridanú hodnotu strategického rámca EÚ z hľadiska politických opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdôraznili potrebu preskúmať ciele, priority a pracovné metódy v záujme prispôsobenia rámca politiky EÚ meniacim sa modelom práce a novým a vznikajúcim rizikám.

V strategickom rámci sa zohľadňujú názory inštitúcií EÚ a zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj výsledky verejnej konzultácie z roku 2013, ktorej cieľom bolo získať postrehy týkajúce sa súčasných a budúcich výziev v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (IP/13/491) a názory vyjadrené na konferencii o pracovných podmienkach 28. apríla 2014, ktorou sa uzavrel cyklus konzultácií.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/14/400

Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020

Webová lokalita komisára Andora

Komisár Andor na Twitteri

Prihláste sa k odberu bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar