Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juni 2014

Gezondheid en veiligheid op het werk: EU stelt strategisch kader en doelstellingen voor 2014-2020 vast

Om de meer dan 217 miljoen werknemers in de EU beter te beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziekten, heeft de Europese Commissie vandaag een nieuw Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014–2020 gepresenteerd. Het kader bevat de belangrijkste uitdagingen en strategische doelstellingen in verband met gezondheid en veiligheid op het werk, en stelt de voornaamste maatregelen en instrumenten voor waarmee zij kunnen worden aangepakt. Dit nieuwe kader moet ervoor zorgen dat de EU zowel in Europa als in de rest van de wereld een leidende rol blijft spelen bij de bevordering van strenge normen voor arbeidsomstandigheden, overeenkomstig de Europa 2020-strategie.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor zei hierover: "Vandaag geeft de Commissie opnieuw blijk van haar streven om de arbeidsomstandigheden van de mensen in de EU continu te blijven verbeteren. De mensen hebben het recht om te werken zonder blootgesteld te worden aan gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek. Toch worden in de EU jaarlijks meer dan drie miljoen werknemers het slachtoffer van een ernstig ongeluk op het werk en komen vierduizend werknemers door een arbeidsongeval om het leven. Werkgerelateerde ongevallen en ziekten komen in alle bedrijfstakken en beroepen voor, of de mensen nu achter een bureau zitten, een vrachtauto besturen of in een mijn of op een bouwplaats werken. Zij veroorzaken niet alleen persoonlijk leed, maar brengen ook voor bedrijven en de samenleving als geheel hoge kosten mee. Met dit nieuwe strategische kader willen wij bijdragen aan de verbetering van arbeidskwaliteit en arbeidsvoldoening, aan het concurrentievermogen en de productiviteit van Europese bedrijven – met name kleine ondernemingen – en aan kostenvermindering voor de socialezekerheidsstelsels."

In het strategisch kader worden drie grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk uiteengezet:

betere tenuitvoerlegging van bestaande gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, met name door de capaciteit van kleine en micro-ondernemingen om doeltreffende en efficiënte risicopreventiestrategieën in te stellen, te versterken;

betere preventie van werkgerelateerde ziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij bestaande risico’s uit het oog te verliezen;

rekening houden met de vergrijzing van de beroepsbevolking van de EU.

In het strategisch kader wordt voorgesteld om deze uitdagingen aan te pakken door middel van een reeks maatregelen die zijn gericht op zeven belangrijke strategische doelstellingen:

verdere consolidering van de nationale gezondheids- en veiligheidsstrategieën, bijvoorbeeld via beleidscoördinatie en wederzijds leren;

praktische steun aan kleine en micro-ondernemingen, zodat zij beter aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen. Bedrijven zouden baat hebben bij technische ondersteuning en praktische instrumenten, zoals het Online interactief instrument voor Risicoanalyse (OiiR), een webplatform dat sectorale risicobeoordelingsinstrumenten aanbiedt;

betere handhaving door de lidstaten, bijvoorbeeld door het beoordelen van de prestaties van nationale arbeidsinspecties;

waar passend, vereenvoudiging van bestaande regelgeving om onnodige administratieve lasten weg te nemen, maar met behoud van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en veiligheid van werknemers;

aanpak van de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking en verbetering van de preventie van werkgerelateerde ziekten door aan bestaande en nieuwe risico’s te werken, waaronder nanomaterialen, groene technologie en biotechnologieën;

verbetering van gegevensverzameling om over beter bewijsmateriaal te beschikken, en ontwikkeling van toezichtinstrumenten;

betere coördinatie met internationale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en internationale partners om bij te dragen aan het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten en aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de hele wereld.

Het strategisch kader stelt de volgende instrumenten voor om deze maatregelen uit te voeren: sociale dialoog, bewustmaking, handhaving van EU-regelgeving, synergieën met andere beleidsterreinen (bv. volksgezondheid, onderwijs), en EU-fondsen zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, die kunnen bijdragen aan de tenuitvoerlegging van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Het kader zal in 2016 worden herzien om de balans op te maken van de tenuitvoerlegging ervan en om rekening te houden met de resultaten van de lopende algemene evaluatie van de EU-regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk, die eind 2015 beschikbaar zullen zijn.

Achtergrond

Investeringen in een cultuur van risicopreventie en de bevordering van betere arbeidsomstandigheden leveren met name tegen de achtergrond van de economische crisis economische en maatschappelijke voordelen op, zoals minder werkgerelateerde incidenten en grotere arbeidsvoldoening en welzijn bij werknemers. Vergelijkbare voorschriften in de hele EU zorgen bovendien voor gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de interne markt en dragen tegelijkertijd bij aan de bestrijding van sociale dumping.

Het nieuwe strategisch kader bouwt voort op de Strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012, die er in het bijzonder toe bijdroeg dat het aantal arbeidsongevallen dat tot afwezigheid van meer dan drie dagen leidde, in de EU met 27,9 % verminderde. Deze strategie bood een gemeenschappelijk kader voor coördinatie en gaf een gemeenschappelijke koers aan. Vandaag de dag beschikken 27 lidstaten over een nationale strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk die aan de nationale context en de belangrijkste beleidsprioriteiten is aangepast. De resultaten van de evaluatie van de Strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 bevestigden de waarde van een EU-breed strategisch kader voor beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, en benadrukten het belang van een herziening van de doelstellingen, prioriteiten en werkmethoden, zodat het beleidskader van de EU aan veranderende arbeidspatronen en nieuwe en zich aandienende risico’s kan worden aangepast.

In het kader is rekening gehouden met de zienswijzen van de EU-instellingen en vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties, de resultaten van een openbare raadpleging van 2013 over de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk (IP/13/491) en de standpunten die zijn geuit op de Conferentie over arbeidsomstandigheden van 28 april 2014, waarmee de raadplegingencyclus werd afgesloten.

Meer informatie

Zie MEMO/14/400

Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie:

Contact:

Jonathan Todd (+32 229 94107)

Cécile Dubois (+32 229 51883)

Voor het publiek: u kunt Europe Direct bellen op 00 800 6 7 8 9 10 11 of een e­mail sturen


Side Bar