Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 6. jūnijā

Veselība un drošība darbā: Pamatstratēģija izvirza ES mērķus 2014.–2020. gadam

Lai vairāk nekā 217 miljonus darba ņēmēju Eiropas Savienībā labāk aizsargātu no nelaimes gadījumiem darbavietā un ar darbu saistītām slimībām, Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar jaunu pamatstratēģiju drošībai un veselības aizsardzībai darbā no 2014. līdz 2020. gadam, kas norāda galvenās problēmas un stratēģiskos mērķus attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī iesaka svarīgākos pasākumus un instrumentus šo problēmu risināšanai un mērķu sasniegšanai. Jaunās pamatstratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka ES saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” turpinās uzņemties vadošo lomu augstu standartu veicināšanā attiecībā uz darba apstākļiem gan Eiropā, gan starptautiskā mērogā.

Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors sacīja: “Šodien mēs no jauna apliecinām Komisijas apņemšanos pastāvīgi uzlabot iedzīvotāju darba apstākļus Eiropas Savienībā. Cilvēkiem ir tiesības strādāt, neapdraudot savu veselību vai drošību darba vietā. Tomēr Eiropas Savienībā ik gadu vairāk nekā trīs miljoni darba ņēmēju cieš smagos nelaimes gadījumos darbā, no kuriem 4000 gadījumu ir letāli. Ar darbu saistītie negadījumi un slimības skar visas nozares un profesijas, neatkarīgi no tā, vai cilvēkiem ir darbs pie rakstāmgalda, vai viņi vada kravas automobiļus, strādā raktuvēs vai būvlaukumā. Ar darbu saistītie negadījumi un slimības ne tikai izraisa personīgas ciešanas, bet arī rada augstas izmaksas uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Šīs jaunās pamatstratēģijas mērķis ir palīdzēt uzlabot gan darba kvalitāti, gan apmierinātību ar darbu, vienlaikus vairojot Eiropas uzņēmumu, it īpaši mazo uzņēmumu, konkurētspēju un ražīgumu un samazinot sociālā nodrošinājuma sistēmu izmaksas.”

Pamatstratēģija izvirza trīs galvenos uzdevumus drošībai un veselības aizsardzībai darbā:

uzlabot pašreizējo drošības un veselības aizsardzības noteikumu īstenošanu, it īpaši veicinot mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu spēju īstenot lietderīgas un efektīvas riska novēršanas stratēģijas,

uzlabot ar darbu saistītu slimību profilaksi, pievēršot uzmanību jauniem un potenciāliem riskiem, vienlaikus neaizmirstot pastāvošos riskus,

ņemt vērā ES darbaspēka novecošanu.

Pamatstratēģija piedāvā risināt šos uzdevumus, īstenojot vairākus pasākumus, kas izriet no septiņiem galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem:

turpināt konsolidēt valstu stratēģijas drošības un veselības aizsardzības jomā, izmantojot, piemēram, politikas saskaņošanu un savstarpēju pieredzes apmaiņu;

sniegt praktisku atbalstu maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, lai palīdzētu tiem labāk ievērot drošības un veselības aizsardzības noteikumus. Uzņēmumi varētu gūt labumu no tehniskās palīdzības un tādiem praktiskiem instrumentiem, kā, piemēram, Tiešsaistes interaktīvais riska novērtēšanas līdzeklis (OiRA) — interneta platforma, kas sniedz nozares riska novērtēšanas instrumentus;

uzlabot šo noteikumu izpildi dalībvalstīs, piemēram, vērtējot valstu darba inspekciju veiktspēju;

vajadzības gadījumā vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību;

pievērsties Eiropas darbaspēka novecošanai un uzlabot ar darbu saistīto slimību profilaksi, lai novērstu pašreizējos un jaunos riskus, kas saistīti ar, piemēram, nanomateriāliem, zaļajām tehnoloģijām un biotehnoloģijām;

uzlabot statistikas datu vākšanu, lai gūtu labākus pierādījumus un izstrādātu uzraudzības instrumentus;

pastiprināt koordināciju ar starptautiskajām organizācijām (piemēram, Starptautisko darba organizāciju (ILO), Pasaules veselības organizāciju (PVO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un partneriem, lai palīdzētu mazināt nelaimes gadījumus darbavietā un arodslimības, kā arī uzlabot darba apstākļus visā pasaulē.

Pamatstratēģija nosaka instrumentus šo pasākumu īstenošanai: sociālais dialogs, informētības veicināšana, ES tiesību aktu izpildes nodrošināšana, sinerģija ar citām politikas jomām (piem., sabiedrības veselība, izglītība) un pieejamie ES fondi, piemēram, Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), ar kuriem atbalstīt drošības un veselības aizsardzības noteikumu īstenošanu.

Šī pamatstratēģija tiks pārskatīta 2016. gadā, lai novērtētu tās īstenošanu un ņemtu vērā 2015. gada beigās pieejamos rezultātus, kas tiks iegūti pēc pašreiz veicamā vispusīgā novērtējuma par ES tiesību aktiem profesionālās veselības aizsardzības un drošības jomā.

Pamatinformācija

Riska novēršanas kultūras atbalstīšana un darba apstākļu uzlabošana, it īpaši ekonomikas krīzes apstākļos, sniedz ekonomiskās un sociālās priekšrocības, piemēram, mazāk negadījumu saistībā ar darbu, uzlabota personāla labsajūta un apmierinātība ar darbu. Līdzīgi noteikumi visā ES izveido arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem vienotajā tirgū, vienlaikus reaģējot uz nepieciešamību novērst sociālo dempingu.

Jaunā pamatstratēģija veidota, pamatojoties uz veiksmīgo ES stratēģiju veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam, kas īpaši palīdzēja Eiropas Savienībā par 27,9 % samazināt nelaimes gadījumus darbavietā, kuru dēļ darba kavēšana pārsniedza trīs dienas. Šī stratēģija piedāvāja vienotu koordinācijas sistēmu un iezīmēja kopīgu virzienu. Šobrīd 27 dalībvalstīm ir valsts mēroga darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) stratēģija, kas pielāgota attiecīgās valsts kopsakarībām un galvenajām prioritārajām jomām. 2007.–2012. gada DDVA stratēģijas novērtējuma rezultāti apliecināja, cik svarīga ir ES pamatstratēģija politiskajai rīcībai DDVA jomā, un uzsvēra nepieciešamību pārskatīt mērķus, prioritātes un darba metodes, lai pielāgotu ES politikas pamatstratēģiju mainīgajai darba videi, kā arī jauniem un potenciāliem riskiem.

Šī pamatstratēģija ņem vērā viedokļus, ko paudušas ES iestādes un pārstāvji no darba ņēmēju un darba devēju organizācijām, un 2013. gada sabiedriskās apspriešanas rezultātus, lai apkopotu informāciju par pašreizējām un sagaidāmajām problēmām saistībā ar drošību un veselības aizsardzību darbā (IP/13/491), kā arī viedokļus, kas izskanējuši 2014. gada 28. aprīļa konferencē par darba apstākļiem, kura noslēdza apspriešanās ciklu.

Papildu informācija

Sk. MEMO/14/400

Pamatstratēģija drošībai un veselībai darbā 2014.–2020. gadam

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī

Abonējiet bez maksas Eiropas Komisijas elektronisko informācijas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību.

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Sabiedrībai: “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar