Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 6 d.

Darbuotojų sveikata ir sauga. Strateginėje programoje išdėstyti 2014–2020 m. ES tikslai

Siekdama geriau apsaugoti daugiau negu 217 mln. ES darbuotojų nuo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų, šiandien Europos Komisija pateikė naują 2014–2020 m. strateginę darbuotojų saugos ir sveikatos programą. Joje išdėstyti pagrindiniai su darbuotojų sveikata ir sauga susiję uždaviniai ir strateginiai tikslai, svarbiausi veiksmai ir priemonės. Naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES toliau atliktų vieną svarbiausių vaidmenų skatinant aukštus darbo sąlygų standartus tiek Europoje, tiek tarptautiniu mastu, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras sakė: „Šiandien atnaujiname Komisijos įsipareigojimą nuolat gerinti žmonių darbo sąlygas ES. Žmonės turi teisę darbe išvengti grėsmės sveikatai ir saugai. Vis dėlto ES kasmet daugiau negu 3 mln. darbuotojų tampa sunkių nelaimingų atsitikimų darbe aukomis, iš jų 4 000 miršta. Nuo su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų nukenčia visi – biuro darbuotojai, sunkvežimių vairuotojai, kalnakasiai, statybininkai ir kitų sektorių bei profesijų atstovai. Tokie nelaimingi atsitikimai ir ligos ne tik sukelia asmeninių kančių, bet ir brangiai atsieina bendrovėms ir visai visuomenei. Naujosios strateginės programos tikslas – gerinti darbo kokybę ir didinti pasitenkinimą darbu, kartu didinti Europos bendrovių, visų pirma mažųjų, konkurencingumą ir našumą, taip pat mažinti socialinės apsaugos sistemų išlaidas.“

Strateginėje programoje nurodyti trys pagrindiniai darbuotojų sveikatos ir saugos srities uždaviniai:

gerinti galiojančių sveikatos ir saugos taisyklių įgyvendinimą, visų pirma didinant labai mažų ir mažų įmonių pajėgumą diegti efektyvias ir veiksmingas rizikos prevencijos priemones;

gerinti su darbu susijusių ligų prevenciją, šalinant naują ir atsirandančią riziką, kartu skiriant dėmesio esamai rizikai;

atsižvelgti į ES darbo jėgos senėjimą.

Strateginėje programoje spręsti šiuos uždavinius siūloma imantis įvairių veiksmų, skirstomų pagal septynis toliau nurodytus pagrindinius strateginius tikslus:

toliau konsoliduoti nacionalines sveikatos ir saugos strategijas, pavyzdžiui, užtikrinant politikos koordinavimą ir tarpusavio mokymąsi;

teikti praktinę paramą mažoms ir labai mažoms įmonėms, kad joms būtų lengviau laikytis sveikatos ir saugos taisyklių. Įmonėms būtų teikiama techninė parama ir praktinės priemonės, kaip antai Interaktyvi internetinė rizikos vertinimo priemonė (OiRA) – interneto platforma, padedanti kurti sektorių rizikos vertinimo priemones;

užtikrinti, kad valstybės narės tinkamiau vykdytų atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, vertinant nacionalinių darbo inspekcijų veiklos rezultatus;

prireikus supaprastinti galiojančius teisės aktus, kad būtų pašalinta nereikalinga administracinė našta ir kartu išlaikytas aukštas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygis;

spręsti Europos darbo jėgos senėjimo problemą ir gerinti su darbu susijusių ligų prevenciją, siekiant pašalinti esamą ir naują riziką, kylančią dėl, pavyzdžiui, nanomedžiagų, ekologiškų technologijų ir biotechnologijų;

geriau rinkti statistinius duomenis, kad būtų turima geresnių faktinių duomenų ir kuriamos tinkamos stebėsenos priemonės;

gerinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis (pvz., Tarptautine darbo organizacija (TDO), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)) bei partneriais ir taip prisidėti prie nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų mažinimo visame pasaulyje.

Strateginėje programoje nurodytos priemonės, kuriomis bus įgyvendinami minėti veiksmai: diegti sveikatos ir saugos taisykles padės socialinis dialogas, informuotumo didinimas, ES teisės aktų vykdymo užtikrinimas, sąsajos su kitomis politikos sritimis (pvz., visuomenės sveikatos, švietimo) ir ES fondų, pvz., Europos socialinio fondo (ESF), bei Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programos lėšos.

2016 m. strateginė programa bus persvarstyta, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo ir šiuo metu vykdomo išsamaus ES darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vertinimo rezultatus – jie bus paskelbti iki 2015 m. pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Investuoti į rizikos prevencijos kultūrą ir gerinti darbo sąlygas naudinga ekonominiu ir socialiniu požiūriu, ypač ekonominės krizės sąlygomis: mažėja su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, didėja darbuotojų gerovė ir pasitenkinimas darbu. Panašios taisyklės visoje ES taip pat padeda užtikrinti vienodas sąlygas visoms įmonėms bendrojoje rinkoje, o kartu užkertamas kelias vadinamajam socialiniam dempingui.

Naujoji strateginė programa grindžiama sėkminga 2007–2012 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos (DSS) strategija, padėjusia 27,9 proc. sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe, dėl kurių neatvykstama į darbą ilgiau negu tris dienas, skaičių. Įgyvendinant DSS strategiją numatyta bendra koordinavimo sistema ir bendra veiksmų kryptis. Šiuo metu 27 valstybės narės vykdo nacionalines DSS strategijas, pritaikytas prie nacionalinių sąlygų ir pagrindinių prioritetinių sričių. 2007–2012 m. DSS strategijos vertinimo rezultatai parodė, kad ES strateginė programa, pagal kurią imamasi politikos priemonių darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, būtų išties naudinga. Be to, vertinimas parodė, kad būtina peržiūrėti tikslus, prioritetus ir darbo metodus, kad ES politikos programa būtų pritaikyta prie kintančių darbo modelių ir naujos bei atsirandančios rizikos.

Programoje atsižvelgiama į ES institucijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų atstovų išreikštas nuomones, 2013 m. viešų konsultacijų, kuriomis siekta išsiaiškinti dabartinius ir būsimus uždavinius darbuotojų sveikatos ir saugos srityje, rezultatus (IP/13/491) ir 2014 m. balandžio 28 d. darbo sąlygų klausimams skirtoje konferencijoje, kuria baigtas konsultacijų ciklas, išreikštas nuomones.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/14/400

2014–2020 m. strateginė darbuotojų saugos ir sveikatos programa

László Andoro interneto svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar