Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. kesäkuuta 2014

Strategiakehys vahvistaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat tavoitteet vuosiksi 2014–2020

Euroopan komissio esitteli tänään uuden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan strategiakehyksen vuosiksi 2014–2020. Sillä halutaan lisätä EU:n 217 miljoonan työntekijän suojaa työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia vastaan. Strategiakehyksessä määritellään työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät keskeiset haasteet ja strategiset tavoitteet ja ehdotetaan toimia ja välineitä, joilla niihin voidaan vaikuttaa. Uudella kehyksellä pyritään varmistamaan, että EU on jatkossakin edelläkävijä korkealaatuisten työolojen edistämisessä niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että ”tänään komissio sitoutuu entistä tiukemmin jatkamaan työtään EU:n työolojen jatkuvaksi parantamiseksi. Ihmisillä on oikeus tehdä työtä pelkäämättä terveys- tai turvallisuushaittoja. Silti vuosittain yli kolme miljoonaa työntekijää joutuu vakavan työtapaturman uhriksi EU:ssa. Tapaturmista 4 000 johtaa kuolemaan”, lisäsi Andor. ”Työtapaturmat ja ammattitaudit vaikuttavat kaikkiin toimialoihin ja kaikkiin ammatteihin riippumatta siitä, istuvatko ihmiset työpöydän ääressä, ajavatko he kuorma-autoa vai työskentelevätkö he kaivoksessa tai rakennustyömaalla. Ne aiheuttavat paitsi henkilökohtaista kärsimystä myös merkittäviä kustannuksia yrityksille ja yhteiskunnalle.” Andor lisäsi vielä, että ”uudella strategiakehyksellä pyritään parantamaan työn laatua ja työtyytyväisyyttä sekä lisäämään samalla eurooppalaisten yritysten, erityisesti pienyritysten, kilpailukykyä ja tuottavuutta ja vähentämään sosiaaliturvajärjestelmien kuluja.”

Strategiakehyksessä määritellään kolme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää merkittävintä haastetta:

Kehitetään olemassa olevien työterveys- ja -turvallisuussääntöjen täytäntöönpanoa, erityisesti parantamalla mikro- ja pienyritysten valmiuksia toteuttaa tehokkaita ja vaikuttavia riskien ehkäisystrategioita.

Kehitetään työperäisten sairauksien ennaltaehkäisemistä puuttumalla uusiin ja kehittyviin riskeihin unohtamatta nykyisiä riskejä.

Otetaan huomioon EU:n työvoiman ikääntyminen.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi strategiakehyksessä ehdotetaan useita toimenpiteitä, jotka on ryhmitelty seitsemän strategisen tavoitteen alle:

Vahvistetaan entisestään kansallisia työterveys- ja työturvallisuusstrategioita esimerkiksi politiikan koordinoinnilla ja keskinäisellä oppimisella.

Tarjotaan käytännön tukea mikro- ja pienyrityksille, jotta ne voivat noudattaa paremmin työterveys- ja -turvallisuussääntöjä. Yrityksille olisi hyötyä teknisestä avusta ja käytännön työkaluista. Tällaisen tarjoaa esimerkiksi alakohtaisia riskinarviointityökaluja tarjoava web-foorumi sähköinen interaktiivinen riskinarviointiväline (OiRA).

Kehitetään täytäntöönpanoa jäsenmaissa esimerkiksi arvioimalla kansallisten työterveys- ja työturvallisuustarkastajien toimintaa.

Yksinkertaistetaan mahdollisuuksien mukaan voimassa olevaa lainsäädäntöä tarpeettoman hallinnollisen rasitteen poistamiseksi säilyttäen kuitenkin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden korkea suoja.

Puututaan Euroopan työvoiman ikääntymiseen ja parannetaan työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyä, jotta löydetään ratkaisu nykyisiin ja uusiin riskeihin (esimerkiksi nanomateriaalit, vihreä teknologia ja bioteknologia).

Tehostetaan tilastotietojen keräämistä tarkempien tietojen saamiseksi ja seurantavälineiden kehittämiseksi.

Lujitetaan koordinointia kansainvälisten organisaatioiden (kuten Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)) sekä kumppaneiden kanssa, jotta voidaan myötävaikuttaa työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseen ja työolojen parantamiseen.

Strategiakehyksessä määritellään työkalut toimien toteuttamiseksi. Työterveys- ja turvallisuusääntöjen täytäntöönpanoa voidaan tukea työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla, tiedotuksella, EU:n lainsäädännöllä, synergioilla muiden politiikan alojen kanssa (esim. kansanterveys, koulutus) ja EU:n rahastojen kautta, kuten Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma.

Kehystä tarkastellaan vuonna 2016 sen täytäntöönpanon arvioimiseksi ja käynnissä olevan EU:n työterveys ja -turvallisuuslainsäädännön kattavan arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi. Mainittu lainsäädännön arviointi on käytettävissä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tausta

Erityisesti talouskriisin aikoina investoiminen riskinehkäisyyn ja parempien olojen edistämiseen työpaikalla tarjoaa taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, kuten työhön liittyvien pikkuonnettomuuksien vähenemistä, työntekijöiden hyvinvoinnin paranemista ja työtyytyväisyyttä. Samanlaisilla säännöillä ympäri EU:ta luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sisämarkkinoiden yrityksille ja ehkäistään samalla sosiaalista polkumyyntiä.

Uusi strategiakehys pohjautuu vuosien 2007–2012 työterveys- ja työturvallisuusstrategiaan, joka oli erittäin onnistunut erityisesti siltä osin, että sen avulla kyettiin vähentämään yli kolmen päivän poissaoloja aiheuttavien työtapaturmien määrää 27,9 prosentilla EU:ssa. Strategia tarjosi yhteisen koordinointikehyksen ja antoi selkeän suunnan. 27 jäsenmaassa on nyt olemassa työterveys- ja työturvallisuusstrategia, jota on mukautettu kansallisten tarpeiden ja prioriteettien mukaisesti. Vuosien 2007–2012 työterveys- ja työturvallisuusstrategian arvioinnin tulokset vahvistavat EU:n laajuisen strategiakehyksen merkityksen alalla toteuttaville poliittisille toimille. Siinä todettiin myös, että tavoitteita, prioriteetteja ja työmenetelmiä on tarpeen tarkastella uudelleen, jotta EU:n poliittinen kehys voidaan muuttaa vastaamaan työn muuttuvia muotoja sekä uusia ja kehittyviä riskejä.

Kehyksen laadinnassa on otettu huomioon EU:n toimielinten ja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajien esittämät näkökannat, vuonna 2013 järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset (kuulemisella haluttiin kerätä näkemyksiä nykyisistä ja tulevista työterveys- ja työturvallisuusalan haasteista, IP/13/491) ja 28. huhtikuuta 2014 pidetyssä työoloja käsittelevässä konferenssissa , joka päätti kuulemiskierroksen, esitetyt näkökannat.

Lisätietoja

Ks. MEMO/14/400

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteystiedot:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar