Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2014

Töötervishoid ja tööohutus: Strateegilises raamistikus sätestatakse ELi eesmärgid aastateks 2014–2020

Rohkem kui 217 miljoni ELi töötaja paremaks kaitsmiseks tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest esitas Euroopa Komisjon täna uue töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku aastateks 2014–2020. Selles määratakse kindlaks töötervishoiu ja tööohutuse peamised probleemid ja strateegilised eesmärgid ning esitatakse põhimeetmed ja määratletakse vahendid nende probleemide lahendamiseks ja eesmärkide täitmiseks. Uue raamistiku eesmärk on tagada kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020” ELi jätkuv juhtiv roll töötingimuste kõrgete standardite arendamisel nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas järgmist: „Täna uuendame komisjoni kohustust täiustada pidevalt ELis inimeste töötingimusi. Inimestel on õigus töötada nii, et nad ei puutu töökohal kokku tervise- ja ohutusriskidega. Siiski kannatab igal aastal ELis üle kolme miljoni töötaja tõsiste tööõnnetuste tõttu ning 4000 inimest sureb tööõnnetuse tagajärjel. Tööga seotud õnnetused ja haigused mõjutavad kõiki sektoreid ja elukutseid, olenemata sellest, kas inimesed töötavad kontorilaua taga, juhivad veoautot või töötavad kaevanduses või ehitusel. Tööga seotud õnnetused ei põhjusta mitte ainult isiklikke kannatusi, vaid tekitavad ka suuri kulusid ettevõtetele ja ühiskonnale tervikuna. Uue strateegilise raamistiku eesmärk on aidata parandada töökohtade kvaliteeti ja rahulolu tööga, parandades samal ajal Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja tootlikkust, eelkõige väikeettevõtete puhul, ja vähendades sotsiaalkindlustussüsteemide kulusid.”

Strateegilises raamistikus määratletakse kolm peamist töötervishoiu ja tööohutuse väljakutset:

parandada olemasolevaid töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju, suurendades eelkõige mikro- ja väikeettevõtete suutlikkust kehtestada tõhusad ja tulemuslikud riski ennetamise strateegiad;

tõhustada tööga seotud haiguste ennetamist, käsitledes uusi ja esilekerkivaid riske, eiramata seejuures olemasolevaid riske;

võtta arvesse ELi tööjõu vananemist.

Strateegilises raamistikus tehakse ettepanek käsitleda neid väljakutseid mitmete meetmete kaudu seitsme peamise strateegilise eesmärgi raames:

riiklike tervishoiu- ja ohutusstrateegiate edasine tugevdamine, näiteks poliitika kooskõlastamise ja vastastikuse õppimise kaudu;

praktilise toe pakkumine väike- ja mikroettevõtetele, et aidata neil paremini järgida tervishoiu- ja ohutuseeskirju. Ettevõtjad saaksid kasu tehnilisest abist ja praktilistest vahenditest, näiteks on veebipõhine interaktiivne riskihindamissüsteem (OiRA) selline platvorm, mis pakub vahendeid sektori riski hindamiseks;

õigusaktide jõustamise parandamine liikmesriikides, näiteks riiklike tööinspektsioonide tegevuse hindamise kaudu;

vajaduse korral olemasolevate õigusaktide lihtsustamine, et kaotada tarbetu halduskoormus, säilitades samal ajal töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemeline kaitse;

Euroopa vananeva tööjõu probleemi käsitlemine ja tööga seotud haiguste ennetamise parandamine, et tõkestada näiteks nanomaterjalidest, rohelisest tehnoloogiast ja biotehnoloogiatest tulenevaid olemasolevaid ja uusi riske;

statistiliste andmete kogumise parandamine, et saada paremaid tõendeid ja töötada välja paremaid seirevahendeid;

koostöö tugevdamine rahvusvaheliste organisatsioonidega (nagu näiteks Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)) ning partneritega, et aidata kaasa tööõnnetuste ja kutsehaiguste vähendamisele ja töötingimuste parandamisele kogu maailmas.

Strateegilises raamistikus on esitatud vahendid nimetatud meetmete rakendamiseks. Tervishoiu- ja ohutusnõuete rakendamiseks saab kasutada järgmisi vahendeid: sotsiaalne dialoog, teadlikkuse tõstmine, ELi õigusaktide jõustamine, sünergiad muude poliitikavaldkondadega (nt rahvatervis, haridus) ja ELi fondid, nagu Euroopa sotsiaalfond (ESF) ja Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI).

Raamistik vaadatakse läbi 2016. aastal, et teha kokkuvõte selle rakendamisest ja võtta arvesse käimasolevat ELi töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate õigusaktide põhjalikku hindamist, mille tulemused tehakse kättesaadavaks 2015. aasta lõpuks.

Taustteave

Eelkõige majanduskriisi kontekstis pakub investeerimine riskiennetusse ja paremate töötingimuste edendamisse majanduslikku ja sotsiaalset kasu, nagu näiteks vähem tööga seotud õnnetusi, töötajate heaolu ja tööga rahulolu paranemine. Sarnased eeskirjad kogu ELis loovad võrdsed tegutsemisvõimalused kõigile ettevõtetele ühtsel turul, käsitledes samal ajal vajadust hoida ära sotsiaalset dumpingut.

Uus strateegiline raamistik tugineb ELi 2007–2012 töötervishoiu ja -ohutuse strateegiale, mis oli edukas eelkõige selliste tööõnnetuste arvu vähendamisel ELis 27,9 % võrra, mille tõttu tuleb töölt puududa rohkem kui kolm päeva. See strateegia andis ühtse koordineerimisraamistiku ja ühise suuna. 27 liikmesriigil on nüüdseks riiklikud töötervishoiu ja -ohutuse strateegiad, mis on kohandatud riikliku konteksti ja prioriteetsete valdkondade jaoks. 2007–2012 aasta töötervishoiu ja -ohutuse strateegia hindamise tulemused kinnitasid ELi strateegilise raamistiku vajalikkust töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna poliitiliste meetmete jaoks ning rõhutasid vajadust läbi vaadata eesmärgid, prioriteedid ja töömeetodid, et kohandada ELi poliitikaraamistikku muutuvate töömeetodite ning uute ja tekkivate riskidega.

Raamistikus võetakse arvesse ELi institutsioonide ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajate väljendatud seisukohti ning 2013. aasta avaliku arutelu tulemusi, et koguda teavet praeguste ja tulevaste probleemide kohta tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas (IP/13/491). Samuti võetakse arvesse 28. aprillil 2014 toimunud töötingimusi käsitleval konverentsil väljendatud seisukohti, millega lõpetati arutelude tsükkel.

Lisateave

Vt MEMO/14/400

Töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014–2020

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 22 994 107)

Cécile Dubois (+32 22 951 883)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 67 891 011 või e-post


Side Bar