Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. června 2014

Strategický rámec stanoví cíle EU na období 2014–2020 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

S cílem zlepšit ochranu více než 217 milionů pracovníků v EU před pracovními úrazy a nemocemi z povolání dnes Evropská komise představila nový strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. Uvádí v něm největší výzvy i strategické cíle pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, představuje hlavní opatření a stanoví nástroje k jejich řešení. Cílem tohoto nového rámce je v souladu se strategií Evropa 2020 zajistit, aby EU hrála i nadále vedoucí úlohu při prosazování vysokých norem v oblasti pracovních podmínek, a to jak v Evropě, tak v mezinárodním měřítku.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor k tomu uvedl: „Komise dnes obnovila svůj závazek trvale zlepšovat pracovní podmínky v EU. Lidé mají právo vykonávat svou práci, aniž by jim na pracovišti hrozila zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Přesto v EU dochází každoročně k více než 3 milionům pracovních úrazů a při úrazech na pracovišti umírá 4 000 osob. Pracovní úrazy a nemoci z povolání se týkají všech sektorů a profesí, ať v nich lidé sedí v kancelářích, řídí nákladní auta, nebo pracují v dolech či na stavbách. Důsledkem je nejen osobní utrpení, ale také vysoké náklady pro podniky a společnost jako celek. Nový strategický rámec si klade za cíl přispět ke zlepšení kvality pracovních míst a spokojenosti v zaměstnání a zároveň zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu evropských firem, zejména malých podniků, a snížit náklady pro systémy sociálního zabezpečení.“

Strategický rámec identifikuje tři hlavní výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

zdokonalit provádění stávajících předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví, zejména posílením schopnosti mikropodniků a malých a středních podniků zavádět účinné a hospodárné strategie pro předcházení rizikům,

zdokonalit prevenci onemocnění spojených s výkonem povolání řešením nových a vznikajících rizik, aniž by byla opomíjena stávající rizika,

zohlednit stárnutí pracovní síly EU.

Strategický rámec navrhuje jako řešení těchto výzev řadu opatření v rámci sedmi hlavních strategických cílů:

Další konsolidace vnitrostátních strategií v oblasti zdraví a bezpečnosti, např. koordinací politik a prostřednictvím vzájemného učení.

Poskytování praktické podpory malým podnikům a mikropodnikům, aby mohly lépe splňovat zdravotní a bezpečnostní předpisy. Podniky by mohly využívat odborné podpory a praktických nástrojů, jako je interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA – internetová platforma poskytující nástroje pro odvětvové posuzování rizik).

Lepší prosazování předpisů členskými státy, například pomocí hodnocení fungování vnitrostátních inspektorátů práce.

Ve vhodných případech zjednodušování stávajících právních předpisů v zájmu odstranění zbytečné administrativní zátěže, přičemž musí zůstat zachována vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Řešení problému stárnoucí pracovní síly v Evropě a zlepšení prevence onemocnění spojených s výkonem povolání odstraněním stávajících a nových rizik, jež přinášejí nanomateriály, ekologické technologie a biotechnologie.

Lepší shromažďování statistických údajů, tak aby byly získávány lepší důkazy, a vývoj nástrojů pro monitorování.

Posílení koordinace s mezinárodními partnery a organizacemi (jako je Mezinárodní organizace práce (ILO), Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)), což by přispělo ke snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšování pracovních podmínek na celém světě.

Strategický rámec vymezuje klíčové nástroje pro provádění těchto opatření: sociální dialog, zvyšování povědomí, prosazování právních předpisů EU, synergie s dalšími oblastmi politiky (např. veřejné zdraví, vzdělávání) a fondy EU, jako je Evropský sociální fond (ESF) a operační program pro zaměstnanost a sociální inovaci – všechny tyto nástroje mohou podpořit provádění předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví.

Strategický rámec bude přezkoumán v roce 2016 s cílem vypracovat bilanci jeho provádění a zohlednit výsledky probíhajícího komplexního hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které budou k dispozici do konce roku 2015.

Souvislosti

Zejména ve světle hospodářské krize představují investice do kultury prevence rizik a podpory lepších podmínek na pracovišti přínos v podobě ekonomických a sociálních výhod, jako je snížení počtu pracovních úrazů, lepší podmínky pracovníků a větší spokojenost v zaměstnání. Podobná pravidla v celé EU rovněž vytvářejí rovné podmínky pro všechny podniky v rámci jednotného trhu, což současně zabraňuje sociálnímu dumpingu.

Nový strategický rámec vychází ze strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012, která byla úspěšná – pomohla zejména snížit počet pracovních úrazů v EU vedoucích k více než třídenní pracovní neschopnosti o 27,9 %. Tato strategie vymezila společný rámec pro koordinaci a nastolila společný směr. 27 členských států má nyní k dispozici vnitrostátní strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přizpůsobenou vnitrostátnímu kontextu a klíčovým prioritním oblastem. Výsledky hodnocení strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 potvrdily hodnotu strategického rámce EU z hlediska politické akce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zdůraznily, že je třeba přezkoumat cíle, priority a pracovní metody, aby bylo možné přizpůsobit rámec politik EU měnícím se pracovním modelům a novým a vznikajícím rizikům.

Strategický rámec zohledňuje jednak stanoviska orgánů EU a zástupců organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů i výsledky veřejné konzultace z roku 2013, jež dávají přehled o současných a budoucích výzvách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (IP/13/491), a jednak stanoviska vyjádřená na konferenci o pracovních podmínkách konané dne 28. dubna 2014, která cyklus konzultací uzavřela.

Další informace

Viz MEMO/14/400

Strategický rámec pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014–2020

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se zde

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+322 2994107)

Cécile Dubois (+322 2951883)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 či e-mailem


Side Bar