Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2014 г.

Здравословни и безопасни условия на труд: Стратегическа рамка за определяне целите на ЕС за периода 2014—2020 г.

За по-добра закрила на над 217 милиона работници в ЕС от трудови злополуки и професионални заболявания Европейската комисия представи днес нова Стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г., в която се определят ключовите предизвикателства и стратегическите цели за постигане на здравословни и безопасни условия на труд и се представят основните действия, както и инструментите за тяхното прилагане. С тази нова рамка се цели да се осигурят предпоставки ЕС да продължава да играе водеща роля в насърчаването на високи стандарти за условията на труд както в рамките на Европа, така и в международен план, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Европейският комисар за трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Днес ние подновяваме ангажимента на Комисията да продължи непрекъснатото подобряване на условията на труд в ЕС. Хората имат право да работят, без да са изправени пред рискове, свързани със здравето и безопасността на работното място. При все това всяка година в ЕС над 3 милиона работници стават жертва на тежки трудови злополуки, а 4000 умират при злополуки на работното място. Трудовите злополуки и професионалните заболявания засягат всички сектори и професии, независимо от това дали човек седи зад бюрото, кара камион, работи в мина или на строителен обект. Те не само предизвикват лични страдания, те налагат също така високи разходи на предприятията и на обществото като цяло. Целта на новата стратегическа рамка е да допринесе за подобряване на качеството на работните места и удовлетворението от работата, като в същото време се подобряват конкурентоспособността и производителността на европейските дружества, особено на малките предприятия, и се намаляват разходите за системите за социално осигуряване.“

В стратегическата рамка се определят три основни предизвикателства, свързани със здравословните и безопасни условия на труд:

подобряване прилагането на съществуващите правила, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, по-специално чрез подобряване на капацитета на микропредприятията и на малките предприятия да въвеждат ефективни и ефикасни стратегии за предотвратяване на риска;

подобряване на предотвратяването на професионалните заболявания, като се обърне внимание на новите и възникващите рискове, без да се пренебрегват съществуващите рискове;

отчитане застаряването на работната сила на ЕС.

За да се отговори на тези предизвикателства, в стратегическата рамка се предлагат редица дейности за постигане на седем основни стратегически цели:

по-нататъшно консолидиране на националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд, например чрез координация на политиките и взаимно обучение;

предоставяне на практическа подкрепа за малките предприятия и микропредприятията, за да им се помогне да спазват в по-голяма степен правилата за здравословни и безопасни условия на труд. На предприятията ще се предоставят техническа помощ и практически инструменти, като например интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) — уеб платформа за предоставяне на секторни инструменти за оценка на риска;

подобряване на правоприлагането от страна на държавите членки, например чрез оценка на резултатите от националните инспекции по труда;

опростяване на съществуващото законодателство, когато е уместно, за да се премахне ненужната административна тежест, като същевременно се запази високо ниво на закрила на здравето и безопасността на работниците;

преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на европейската работна ръка и подобряване на превенцията на професионалните заболявания, за да се преодолеят съществуващите и новите рискове като например тези, свързани с наноматериалите, екологосъобразните технологии и биотехнологиите;

подобряване на събирането на статистически данни за осигуряване на по-солидни факти и разработване на инструменти за мониторинг;

укрепване на координацията с международни организации (като Международната организация на труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и с партньори, с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и подобряване на условията на труд в световен мащаб.

В Стратегическата рамка се определят инструментите за прилагане на посочените действия — социален диалог, повишаване на осведомеността, правоприлагане в областта на законодателството на ЕС, полезни взаимодействия с други области на политиката (напр. обществено здраве, образование) и фондовете на ЕС, като Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейската програма за заетост и социални иновации (EаSI): чрез тях ще се подкрепи прилагането на правилата, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Рамката ще бъде преразгледана през 2016 г., за да се направи преглед на нейното прилагане и да се вземат предвид резултатите от текущата цялостна оценка на законодателството на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд, която ще бъде на разположение до края на 2015 г.

Контекст

Особено в контекста на икономическата криза, инвестирането в културата на превенция на риска и насърчаването на създаването на по-добри условия на работното място осигуряват икономически и обществени ползи, като например по-малко трудови произшествия, подобряване на благосъстоянието на персонала, удовлетворение от работата. Въвеждането на еднакви правила в целия ЕС създава също така равнопоставени условия за всички предприятия в рамките на единния пазар, като в същото време се посреща необходимостта от предотвратяването на социалния дъмпинг.

Новата стратегическа рамка се основава на стратегията на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г., която се осъществи с успех, като по-конкретно допринесе за намаляването с 27,9 % на броя на трудовите злополуки в ЕС, водещи до отсъствие от работа за повече от три дни. Стратегията осигури обща рамка за координация и общо разбиране за посоката на действие. Понастоящем 27 държави членки разполагат с национална стратегия в областта на здравословните и безопасни условия на труд, адаптирана към националните условия и ключовите приоритетни области. Резултатите от оценката на стратегията за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г. потвърдиха значението на стратегическата рамка на ЕС за действия в областта на здравословните и безопасни условия на труд и подчертаха необходимостта от преразглеждане на целите, приоритетите и методите на работа за адаптиране на рамката на политиката на ЕС към променящите се модели на работа и новите и възникващите рискове.

В рамката се отчитат становищата, изразени от институциите на ЕС и от представители на организации на работниците и работодателите. В нея са представени и резултатите от проведената през 2013 г. обществена консултация за събиране на идеи относно текущите и бъдещите предизвикателства в областта на безопасните и здравословни условия на труд (IP/13/491), както и мненията, изразени по време на конференцията относно условията на труд, проведена на 28 април 2014 г., с която приключи цикълът на консултации.

За повече информация:

Вж. MEMO/14/400

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Можете да се абонирате за издавания от Европейската комисия безплатен електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar