Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. januára 2014

Štátna pomoc: Komisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2014 až 2020

Európska komisia dnes schválila mapu Slovenska na poskytnutie štátnej pomoci na roky 2014 až 2020 v rámci nových usmernení o regionálnej pomoci, ktoré Komisia prijala v júni 2013 (pozri IP/13/569). V nových usmerneniach sa stanovuje, za akých podmienok môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc podnikom na účely regionálneho rozvoja. Cieľom usmernení je posilniť rast a súdržnosť na jednotnom trhu.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, uviedol: „Mapa regionálnej pomoci poskytuje rámec na podporu produktívnych investícií, ktoré počas nasledujúcich siedmich rokov pomôžu regionálnemu rozvoju na Slovensku, a zároveň zabezpečuje, aby peniaze daňovníkov smerovali tam, kde je to najviac potrebné.“

V mape regionálnej pomoci sa určujú regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci a stanovuje sa v nej maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Prijatie mapy regionálnej pomoci pre Slovensko zabezpečuje kontinuitu jeho regionálnej politiky. Mapa bude platná v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou. V usmerneniach o regionálnej pomoci sa tento typ regiónov definuje ako región s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.

V súlade s týmito zásadami bude na regionálnu investičnú pomoc aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty. V porovnaní s platnou slovenskou mapou regionálnej pomoci bude intenzita pomoci v novej mape o 15 % nižšia, čo je v súlade s novými usmerneniami o regionálnej pomoci.

Bratislavský kraj, v ktorom žije 11,52 % slovenského obyvateľstva, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc. To nemení súčasnú situáciu, keďže tento región prestal byť oprávnený na pomoc na základe súčasnej mapy už v roku 2009, po uplynutí prechodného obdobia, keď intenzita pomoci mohla dosahovať 10 %.

Súvislosti

V usmerneniach o regionálnej pomoci sa stanovujú pravidlá, za akých členské štáty môžu poskytnúť štátnu pomoc podnikom na podporu investícií do nových výrobných zariadení v znevýhodnených regiónoch v Európe alebo na rozšírenie alebo modernizáciu existujúcich zariadení. Konečným cieľom regionálnej štátnej pomoci je podporiť hospodársky rozvoj a zamestnanosť. Usmernenia o regionálnej pomoci obsahujú pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty vypracovať mapy regionálnej pomoci platné počas celého obdobia platnosti usmernení. V mapách sa určuje, v ktorých geografických oblastiach môžu podniky získať regionálnu štátnu pomoc a v akom pomere k oprávneným investičným nákladom (=intenzita pomoci). Oprávnené náklady sú súčasťou celkových investičných nákladov, ktoré sa môžu zohľadniť pri výpočte pomoci.

Kontaktné osoby:

Antoine Colombani (+32 2 297 4513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 1925)

Stredné Slovensko
35 %

Východné Slovensko
35 %

Západné Slovensko

25 %

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.37447 v registri štátnej pomoci (State Aid Register) na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci sa uverejňujú na internete a v úradnom vestníku v elektronickom týždenníku štátnej pomoci (State Aid Weekly e-News).


Side Bar