Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. júna 2014

EÚ na konferencii v Bonne oznámi svoj príspevok k ambicióznejším globálnym opatreniam na ochranu klímy

Počas rokovaní OSN o zmene klímy, ktoré sa uskutočnia od 4. do 15. júna v nemeckom Bonne, Európska únia oznámi, ako chce prispieť k tomu, aby boli medzinárodné opatrenia na ochranu klímy do roku 2020 ambicióznejšie. Súčasťou konferencie, ktorá sa bude konať zväčša na úrovni úradníkov, bude priestor aj pre diskusie ministrov v dňoch 5. a 6. júna.

10-dňové podujatie ponúka okrem možnosti zintenzívniť medzinárodné opatrenia na ochranu klímy do roku 2020 takisto príležitosť dosiahnuť pokrok smerom ku globálnej dohode o klíme na obdobie po roku 2020, ktorá by sa mala dokončiť na budúci rok. Takéto opatrenia sú potrebné na preklenutie širokej medzery medzi mierou, do akej sa krajiny zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov, a mierou, do akej je potrebné tieto emisie znížiť, aby bolo možné udržať globálne otepľovanie pod hranicou nárastu o 2°C v porovnaní s teplotou pred industrializáciou.

Komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Hoci sa už teraz zameriavame za horizont súčasného desaťročia, takisto je dôležité zintenzívniť opatrenia pred rokom 2020. EÚ podstatne prekročí svoje ciele v oblasti emisií stanovené v Kjótskom protokole na obdobie do roku 2020. Stane sa tak najmä vďaka viac ako desať rokov trvajúcim rozhodným politickým opatreniam EÚ a členských štátov. Významným spôsobom sa podieľame na odstraňovaní „medzery v ambíciách“ medzi tým, čo svet potrebuje, a tým, čo sa krajiny zaviazali vykonať do konca tohto desaťročia. EÚ do októbra prijme svoj príspevok k medzinárodnej dohode o ochrane klímy po roku 2020. Zároveň žiadame ďalšie veľké hospodárstva, aby predložili konkrétne spôsoby, ako zintenzívnia svoje ambície.“

Yannis Maniatis, minister pre životné prostredie, energetiku a zmenu klímy Grécka, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, dodal: „Na tomto stretnutí je potrebné dosiahnuť výrazný pokrok smerom k dohode o informáciách, ktoré by krajiny mali poskytnúť pri navrhovaní vlastných príspevkov k zníženiu emisií v rámci dohody na obdobie po roku 2020. Dohoda o takýchto informáciách je nevyhnutná, aby sa zabezpečila transparentnosť a zrozumiteľnosť príspevkov. V Bonne sa takisto musí pripraviť pôda pre rozhodnutie o spôsoboch, ako navýšiť mieru zníženia celosvetových emisií pred rokom 2020. Cieľom EÚ je dosiahnuť, aby sa rozhodnutia o oboch týchto otázkach prijali na decembrovej konferencii o zmene klímy v Lime.“

Rokovania ministrov za okrúhlym stolom, ktoré sa uskutočnia 5. júna, sa zamerajú na to, ako zvýšiť ambície rozvinutých krajín na ochranu klímy v rámci Kjótskeho protokolu počas jeho druhého obdobia záväzkov (t. j. v rokoch 2013 až 2020). Predmetom ministerského dialógu 6. júna bude diskusia o budúcej globálnej dohode o klíme a o tom, ako zvýšiť emisné ciele všetkých krajín pred rokom 2020.

Na stretnutí ministrov sa EÚ podelí o svoje skúsenosti zo splnenia a prekročenia cieľa v oblasti znižovania emisií a oznámi svoje názory na koncepciu budúcej globálnej dohody.

EÚ možno prekročí svoj cieľ na rok 2020 o 5,5 mld. ton

EÚ úspešne pretrhla väzbu medzi hospodárskym rastom a emisiami skleníkových plynov. Kým emisie v rokoch 1990 až 2012 klesli o 19 %, hospodárstvo EÚ narástlo o viac než 44 %. Vďaka zníženiu emisií na jednotku HDP o takmer polovicu sa EÚ stala jedným z energeticky najúspornejších hospodárstiev na svete.

Za okrúhlym stolom o Kjótskom protokole Únia ukáže, že vďaka tomu sa jej podarilo presiahnuť vlastný oficiálny cieľ stanovený v protokole pre prvé záväzné obdobie (2008 – 2012) odhadom o 4,2 miliardy ton ekvivalentu CO2. Možné presiahnutie cieľovej hodnoty v druhom období sa odhaduje na ďalších 1,3 Gt (gigaton) a celkové emisie skleníkových plynov z EÚ a Islandu1 v roku 2020 budú približne o 24,5 % nižšie v porovnaní s hodnotami vo vybranom východiskovom roku (vo väčšine prípadov rok 1990).

Kombinované presiahnutie za prvé a druhé obdobie záväzkov by malo viesť k zníženiu emisií do roku 2020 o dodatočných 5,5 Gt navyše k tomu, čo sa EÚ a Island zaviazali dosiahnuť. Ide o ekvivalent presahujúci ročnú mieru emisií: v roku 2012 predstavovali emisie z EÚ a Islandu spolu 4,55 Gt.

Okrem tohto hlavného príspevku na preklenutie „medzery v ambíciách“ EÚ dá jasne najavo, že jej ponuka na posunutie svojho oficiálneho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 z 20 % na 30 % pod podmienkou, že ostatné veľké hospodárstva prijmú porovnateľné opatrenia, je stále aktuálna.

Prioritou EÚ v Bonne bude dosiahnuť pokrok, ktorý by spriechodnil prijatie rozhodnutia na decembrovej konferencii OSN o zmene klímy v Lime týkajúceho sa konkrétnych spôsobov, ako zintenzívniť ambície globálnych opatrení na ochranu klímy do roku 2020.

Informácie potrebné na objasnenie príspevkov k zníženiu emisií

V rámci diskusií o dohode o zmene klímy po roku 2020 bude ťažiskovou úlohou stretnutia v Bonne pokročiť v úsilí zameranom na dosiahnutie konsenzu o informáciách, ktoré by krajiny mali poskytnúť pri predkladaní svojich navrhovaných príspevkov na zníženie emisií v rámci budúcej dohody, aby sa zabezpečila zrozumiteľnosť príspevkov a možnosť ich preskúmania.

Zámerom je prijať rozhodnutie o týchto informáciách na konferencii v Lime. Všetky krajiny sa dohodli, že predložia svoje príspevky v predstihu pred konaním konferencie v Paríži v decembri 2015, na ktorej by sa mala prijať dohoda na obdobie po roku 2020, najlepšie však v prvom štvrťroku 2015, ak je to možné.

Tlačové konferencie EÚ

EÚ usporiada v Bonne tri tlačové konferencie: 4. júna o 14.00 hod. SELČ, 6. júna o 14.30 hod. SELČ za účasti komisárky Hedegaardovej a ministra Maniatisa a 15. júna o 14.00 hod. SELČ. Tlačové konferencie sa budú prostredníctvom internetu vysielať naživo a budú dostupné aj „na požiadanie“ na adrese www.unfccc.int.

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Isaac Valero Ladron (+ 32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom

1 :

Záväzok EÚ v oblasti znižovania emisií počas druhého obdobia Kjótskeho protokolu bude splnený spoločne s Islandom. Podľa záväzku by sa kombinované emisie skleníkových plynov členských štátov EÚ a Islandu v rokoch 2013 – 2020 mali v priemere pohybovať na úrovni o 20 % nižšej v porovnaní s hodnotami vo vybranom východiskovom roku (vo väčšine prípadov rok 1990). Ponuka EÚ na 30-percentné zníženie, ak ostatné priemyselne rozvinuté hospodárstva uskutočnia porovnateľné úsilie, je súčasťou záväzku a stále platí.


Side Bar