Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. června 2014

Evropská unie na konferenci v Bonnu zvýší laťku pro mezinárodní boj proti změně klimatu

Na jednáních OSN o změně klimatu, která se budou konat od 4. do 15. června v německém Bonnu, si Evropská unie vytyčí, jakou měrou přispěje v oblasti klimatu k ambicióznějšímu mezinárodnímu snažení do roku 2020. Konference bude sice probíhat především na úřednické úrovni, ale ve dnech 5. a 6. června je v jejím rámci též vyhrazen prostor pro debaty mezi ministry.

Toto desetidenní setkání je příležitostí pro další pokrok nejen na cestě k celosvětové dohodě o klimatu pro období po roce 2020, jejíž konečná podoba by měla být hotova v příštím roce, ale také na cestě k opatřením, která by zintenzivnila úsilí vyvíjené mezinárodním společenstvím do roku 2020. Zmiňovaná opatření jsou nutná k překlenutí hluboké propasti mezi tím, do jaké míry státy dosud přislíbily omezit emise skleníkových plynů, a tím, do jaké míry je třeba tyto emise snížit, má-li se celosvětové oteplování udržet pod úrovní 2 °C ve srovnání s teplotou před začátkem průmyslové revoluce.

„Ačkoli se naše úvahy už ubírají dále za hranice aktuální dekády, je také nesmírně důležité zintenzivnit úsilí, které se bude v oblasti klimatu vyvíjet do roku 2020,“ zdůrazňuje evropská komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová. „Evropská unie výrazně přesáhne své emisní cíle stanovené Kjótským protokolem pro období do roku 2020, a to především díky odhodlanému politickému úsilí Unie a jejích členských států v průběhu více než deseti let. Podstatnou měrou přispíváme k vyrovnání rozdílu mezi tím, co svět musí učinit, a tím, co do konce tohoto desetiletí hodlají učinit jednotlivé země. Evropská unie si nyní do října vytyčí, jakým dílem bude proti změně klimatu bojovat v rámci mezinárodní dohody o klimatu pro období po roce 2020. Ostatní velké ekonomiky žádá, aby i ony předložily konkrétní návrhy na zvýšení svých příslušných ambicí.“

Řecký ministr pro životní prostředí, energetiku a změnu klimatu Yannis Maniatis, jehož země v současné době předsedá Radě EU, k tomu dodává: „Na tomto setkání je nutno výrazně pokročit a dohodnout se na tom, jaké informace by země měly poskytovat, až budou v rámci dohody pro období po roce 2020 navrhovat své příspěvky ke snižování emisí. Shoda na těchto informacích má zásadní význam pro transparentnost a plnou srozumitelnost příspěvků. V Bonnu se rovněž musí připravit půda pro rozhodnutí, jakými způsoby bude zintenzivněno snižování globálních emisí před rokem 2020. Evropská unie by uvítala, kdyby se k rozhodnutí v obou těchto věcech dospělo na klimatické konferenci, která se uskuteční v prosinci v Limě.“

Diskuse u kulatého stolu, u něhož 5. června zasednou ministři, se zaměří na to, jak v druhém kontrolním období Kjótského protokolu (tj. v letech 2013–2020) zvýšit ambice, jež si v tomto protokolu vytkly rozvinuté země. Ministerský dialog 6. června se bude věnovat budoucí celosvětové dohodě o klimatu a způsobům, jak dosáhnout toho, aby si vyšší mety pro opatření do roku 2020 stanovily všechny země.

Na uvedených ministerských schůzkách se EU podělí o zkušenosti s plněním a překračováním svých emisních cílů a vyloží na nich své představy o koncepci budoucí celosvětové dohody.

EU možná přesáhne svůj cíl pro rok 2020 o 5,5 miliardy tun ekvivalentu CO2

Evropská unie úspěšně přerušila vazbu mezi hospodářským růstem a emisemi skleníkových plynů. Zatímco emise během let 1990 a 2012 klesly o 19 %, unijní ekonomika vzrostla o více než 44 %. Vzhledem k tomuto snížení emisí na jednotku HDP o necelou polovinu je EU jednou z energeticky nejúčinnějších ekonomik na světě.

Na kulatém stole v rámci Kjótského protokolu Unie ukáže výsledek, a to přesáhnutí svého oficiálního cíle pro první kontrolní období (2008–2012) o přibližně 4,2 miliardy tun (4,2 gigatuny) ekvivalentu CO2. V druhém kontrolním období Kjótského protokolu by se mohlo toto překročení zvýšit o dalších 1,3 gigatuny s tím, že celkové množství emisí skleníkových plynů produkované v EU a na Islandu1 by bylo v roce 2020 zhruba o 24,5 % nižší než množství produkované ve vybraném výchozím roce (kterým byl ve většině případů rok 1990).

Překročení cíle v prvním i druhém kontrolním období dohromady by do roku 2020 znamenalo, že celkové úspory emisí by byly o 5,5 gigatuny vyšší, než jaké se od EU a Islandu vyžadovaly. Toto číslo se rovná emisím za podstatně více než jeden rok – v roce 2012 Unie a Island dohromady vyprodukovaly 4,55 gigatuny ekvivalentu CO2.

Nad rámec tohoto velkého příspěvku, který pomůže překlenout propast mezi tím, co je zapotřebí, a tím, co bylo přislíbeno, EU jednoznačně potvrdí platnost své nabídky, že navýší svůj oficiální cíl pro snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2020 z 20 % na 30 %, jestliže srovnatelný krok učiní i ostatní velké ekonomiky.

Prioritou EU na bonnských jednáních bude dosáhnout pokroku tak, aby na prosincové klimatické konferenci v Limě mohlo být přijato rozhodnutí o konkrétních způsobech, jak do roku 2020 v boji proti změně klimatu zvýšit úsilí celosvětového společenství.

Jaké informace jsou zapotřebí k vyjasnění emisních příspěvků?

V diskusích o klimatické dohodě pro období po roce 2020 se bude na jednáních v Bonnu klást zvláštní důraz na to, aby se zúčastnění přiblížili konsenzu ohledně informací, které by měly země poskytovat, až budou v rámci budoucí dohody předkládat své navrhované příspěvky ke snižování emisí, tak aby příspěvky byly pochopitelné a mohly se přehodnocovat.

Záměrem je přijmout o těchto informacích rozhodnutí na konferenci v Limě. Všechny země přislíbily předložit své příspěvky s dostatečným předstihem před konáním pařížské konference v prosinci 2015, na které by se měla přijmout dohoda pro období po roce 2020, přičemž příspěvky by pokud možno měly být předloženy do prvního čtvrtletí roku 2015.

Tiskové konference EU

Evropská unie bude v Bonnu pořádat tři tiskové konference: dne 4. června ve 14.00 hodin, dne 6. června ve 14.30 hodin za účasti komisařky Hedegaardové a ministra Maniatise a dne 15. června ve 14.00 hodin (hodiny středoevropského času). Tyto konference budou přenášeny živě prostřednictvím internetu a budou k dispozici na vyžádání na stránkách www.unfccc.int.

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratoz (+32 22987278)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail

1 :

Evropská unie dostojí svému závazku ke snížení emisí v rámci druhého období Kjótského protokolu spolu s Islandem. V závazku stojí, že společné emise skleníkových plynů členských států EU a Islandu v letech 2013 až 2020 dosáhnou v průměru o 20 % nižší hodnoty, než tomu bylo ve vybraném výchozím roce (ve většině případů v roce 1990). Součástí zmiňovaného závazku je i stále aktuální nabídka EU, že emise sníží o 30 % v případě, že srovnatelné úsilí vynaloží i ostatní velké ekonomiky.


Side Bar