Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU LT PL BG RO HR

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juni 2014

Kommissionen bedömer åtta EU-länder och föreslår att Litauen ansluter sig till euroområdet nästa år

Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort sin konvergensrapport 2014. Åtta EU-länder har analyserats för att se om de är redo att ansluta sig till den gemensamma valutan. Länderna har kommit olika långt på vägen mot att införa euron och som enda land i gruppen uppfyller Litauen nu konvergenskriterierna.

Kommissionen föreslår därför att EU:s ministerråd beslutar att Litauen kan införa euron den 1 januari 2015. Rådet kommer att fatta ett slutgiltigt beslut under andra hälften av juli, efter det att EU:s stats- och regeringschefer har diskuterat frågan under Europeiska rådets möte den 26–27 juni, och efter det att Europaparlamentet har yttrat sig.

– Litauen är nu redo att införa euron vilket är ett resultat av att landet under lång tid har arbetat med en försiktig finanspolitik och ekonomiska reformer, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande och ansvarig för ekonomiska och monetära frågor samt euron. – Reformarbetet, som delvis har drivits på av Litauens EU-anslutning för tio år sedan, har lett till en slående välståndsökning i landet. BNP per capita har ökat från knappt 35 % av EU-genomsnittet 1995 till förväntade 78 % nästa år.

– Den ekonomiska och monetära unionen är en fortsatt attraktiv gemenskap. Dagens euroområde har en effektivare samordning av den ekonomiska politiken, en solid finansiell brandvägg för att garantera stabiliteten och, från och med i år, en bankunion, tillägger han. – Litauen har visat sin vilja att delta i alla dessa områden och att stärka dem ytterligare. Tack vare de senaste fem årens ansträngningar är fartyget betydligt bättre rustat för oroliga farvatten än när krisen började.

Av de sju andra EU-länderna med så kallat undantag1 (Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige) är det för närvarande inget land som uppfyller alla kriterierna för att införa euron. Deras situation kommer därför att ses över igen om två år.

Konvergenskriterierna – var står de åtta länderna?

Inflation

Litauens genomsnittliga inflationstakt var 0,6 % under 12-månadersperioden fram till och med april 2014. Detta ligger klart under referensvärdet på 1,7 % för samma månad. Inflationstakten förväntas ligga kvar under referensvärdet under den närmaste tiden. En analys av underliggande ekonomiska fundamenta och det faktum att inflationen ligger under referensvärdet med bred marginal har lett till att uppfyllandet av prisstabilitetskriteriet kan bedömas positivt.

De andra länder som uppfyller detta kriterium är Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Ungern, Polen och Sverige. Rumänien uppfyller inte kriteriet.

Offentliga finanser: skulder och underskott

Litauen omfattas inte av ett rådsbeslut om allt för stora underskott (enligt artikel 126.6 i fördraget). Underskottet i Litauens offentliga finanser minskade från 5,5 % av BNP under 2011 till 2,1 % under 2013 och förväntas ligga kvar på 2,1 % under 2014 enligt kommissionens vårprognos från i år. Den offentliga sektorns skuld uppgick till 39,4 % av BNP i slutet av 2013, klart under Maastricht-referensvärdena.

De andra länder som uppfyller detta kriterium är Bulgarien, Ungern, Rumänien och Sverige. Tjeckien uppfyller också kriteriet om rådet beslutar att avsluta underskottsförfarandet, som kommissionen föreslår. Två medlemsstater (Kroatien och Polen) är fortfarande föremål för underskottsförfaranden och uppfyller därmed inte kriteriet.

Växelkursstabilitet

Inom den europeiska växelkursmekanismen (ERM II) ligger växelkursen fast gentemot euron i EU-länder utanför euroområdet. Den får endast variera inom bestämda gränser (normalt fluktuationsband på ± 15 % i förhållande till centralkursen). Litauen har varit medlem i ERM II sedan den 28 juni 2004.

Under referensperioden på två år har den litauiska litas inte utsatts för påfrestningar och det har inte förekommit någon avvikelse från centralkursen.

Inget annat EU-land uppfyller för närvarande detta kriterium eftersom de inte deltar i ERM II.

Långfristiga räntesatser

Den genomsnittliga långa räntan i Litauen under tolvmånadersperioden fram till och med april 2014 var 3,6 %, vilket är klart under referensvärdet på 6,2 %. Spreaden gentemot räntan på långa referensobligationer i euroområdet har sjunkit markant sedan 2010. Nivåerna är mycket låga vilket tyder på att marknaden hyser stark tilltro till Litauen.

Alla andra länder uppfyller också detta kriterium.

Kvalitativa kriterier

Andra faktorer har också analyserats, till exempel bytesbalansens utveckling och integreringen av arbets-, varu- och finansmarknader. Litauens utrikessaldo har stärkts kraftigt under de senaste åren, bland annat tack vare ökad extern konkurrenskraft. Litauens ekonomi är väl integrerad i EU-ekonomin genom handel och arbetsmarknad, och den drar till sig betydande utländska direktinvesteringar. Även den inhemska finanssektorn är väl integrerad i EU:s finansiella system, huvudsakligen på grund av stort utländskt ägande i banksystemet.

Dessutom är Litauens lagstiftning på det monetära området helt i linje med EU-lagstiftningen.

Bland de andra länderna är endast Kroatiens lagstiftning också fullt förenlig med EU:s lagstiftning.

Kommissionens analys kompletteras av Europeiska centralbankens (ECB) egen konvergensrapport, som också offentliggörs i dag.

Bakgrund

Under hela krisen har Litauen framgångsrikt hanterat en makroekonomisk anpassningsprocess och har nu åter ekonomisk tillväxt efter en djup konjunkturnedgång år 2009.

Alla EU:s medlemsstater, utom Förenade kungariket och Danmark, är skyldiga enligt fördraget att införa euron så snart de uppfyller de nödvändiga villkoren. 18 länder har redan infört den gemensamma valutan. Åtta EU-länder står fortfarande utanför euroområdet (och är så kallade medlemsstater med undantag).

Enligt EU-fördraget ska kommissionen och ECB, vartannat år eller på begäran av en medlemsstat som vill ansluta sig till euroområdet, undersöka om medlemsstaterna uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan.

Kriterierna för införande av euron utgörs av fyra ekonomiska stabilitetsvillkor som avser de offentliga finansernas ställning, prisstabilitet, växelkursstabilitet och konvergens i långfristig räntenivå. Alla dessa villkor ska uppfyllas på ett varaktigt sätt. Den nationella monetära lagstiftningen måste också vara förenlig med EU-fördraget.

Enligt fördraget måste dessutom ytterligare aspekter beaktas i bedömningen (bl.a. bytesbalans och marknadsintegration), som indikatorer på att landets integration i euroområdet kommer att vara friktionsfri, och för att få en mer omfattande överblick över konvergensens hållbarhet.

Konvergensrapporten 2014 åtföljs av ett arbetsdokument med en mer detaljerad analys av hur villkoren är uppfyllda.

Mer information:

Bedömningen av de åtta EU-länderna finns i konvergensrapporten 2014 som kan laddas ned på

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/ee4_en.htm

See also MEMO/14/391

ECB:s konvergensrapport:

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406en.pdf

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24))

1 :

EU-medlemsstater som ännu inte uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa euron kallas i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för medlemsstater med undantag, till skillnad från Danmark och Storbritannien, som förhandlade fram undantagsklausuler i Maastrichtfördraget.


Side Bar