Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV CS LT PL BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 4.

A Bizottság nyolc uniós tagállamot értékelt: Litvánia 2015-ben csatlakozhat az euróövezethez

Az Európai Bizottság ma tette közzé a 2014. évi konvergenciajelentést, amely nyolc tagállam esetében értékeli, hogy azok milyen mértékben készültek fel az euróövezethez való csatlakozásra. A tagállamok egyenetlen eredményt mutatnak fel, de Litvánia kiemelkedik e csoportból, mivel megfelel a konvergenciakritériumoknak.

A Bizottság ezért javasolja, hogy az Európai Unió Tanácsa határozzon az euró 2015. január 1-jei litvániai bevezetéséről. A Tanács július második felében hoz végleges határozatot, azt követően, hogy az állam- és kormányfők megvitatták a kérdést az Európai Tanács június 26–27-i ülésén és az Európai Parlament közzétette véleményét.

Az előrejelzés kapcsán Olli Rehn, az Európai Bizottság alelnöke, a gazdasági ügyekért, a monetáris politikáért és az euróért felelős tagja így fogalmazott: „Litvánia felkészültsége az euróövezethez való csatlakozásra annak eredménye, hogy az ország hosszú távra elkötelezte magát a körültekintő költségvetési politika és a gazdasági reformok mellett. A reformimpulzus, amelyet részben az ország uniós csatlakozása ösztönzött, szembeszökő jóléti növekedést eredményezett Litvániában: 1995-ben a 28 tagú EU átlagának 35%-a volt az egy főre jutó GDP, 2015-re 78%-ot jósolnak.”

A biztos hozzátette: „A gazdasági és monetáris unió továbbra is nagy vonzerővel rendelkező közösség. Az euróövezet hatékonyabb gazdaságpolitikai koordinációval, szilárd alapokon nyugvó, a stabilitás védelmét szolgáló pénzügyi tűzfallal rendelkezik, és ettől az évtől a bankunió is erősíti. Litvánia elkötelezte magát arra, hogy szerepet vállaljon és erősítse ezeket az eszközöket. Az előző öt év erőfeszítéseinek köszönhetően a pénzügyi unió sikeresebben tudja venni az előtte álló akadályokat, mint a válság kezdetén.”

A másik hét tagállam közül, amelyek az ún. „eltérés”1 miatt még nem vezették be az eurót (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország), jelenleg egyetlen egy sem felel meg maradéktalanul az euróövezethez való csatlakozás feltételeinek. Felkészültségüket két év múlva újra értékeli a Bizottság.

A nyolc ország konvergenciakritériumoknak való megfelelése

Infláció

Az átlagos inflációs ráta Litvániában a 2014 áprilisáig tartó 12 hónapban 0,6%, az adott hónapra vonatkozó 1,7%-os referenciaértéknél jóval alacsonyabb volt, és az elkövetkező időszakban is várhatóan a referenciaérték alatt marad. Az alapvető adottságok elemzése, illetve az a tény, hogy a referenciaértéket nagy biztonsággal tartják, az árstabilitási kritérium teljesüléséről alkotott pozitív értékelést támasztja alá.

Ennek a kritériumnak megfelel még Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország és Svédország is. Románia nem tesz eleget ennek a feltételnek.

Államháztartás: államadósság és költségvetési hiány

Litvánia jelenleg nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról (a Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének értelmében) hozott határozat hatálya alatt. A GDP-arányos államháztartási hiány 2011-ben még 5,5% volt, ám 2013-ra 2,1%-ra csökkent, és a Bizottság legfrissebb, tavaszi gazdasági előrejelzése szerint 2014-ben is 2,1% marad. A bruttó államadósság a GDP 39,4%-a volt 2013 végén, ami jóval alacsonyabb a maastrichti követelményekben előírtaknál.

Ennek a kritériumnak megfelel még Bulgária, Magyarország, Románia és Svédország is. A Cseh Köztársaság is meg fog felelni ennek a kritériumnak, amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy megszünteti a túlzotthiány-eljárást, amelyre a Bizottság már ajánlást tett. Két tagállam (Horvátország és Lengyelország) ellen még folyik túlzotthiány-eljárás, így ennek a feltételnek nem felelnek meg.

Árfolyam-stabilitás

A II. árfolyam-mechanizmusban (ERM II) az euróövezeten kívüli tagállam pénznemének átváltási árfolyama az euróhoz rögzített, és csak meghatározott értékek között mozoghat (a standard ingadozási sáv a középárfolyamhoz képest +/- 15%). Litvánia 2004. június 28. óta az ERM II tagja.

A kétéves referencia-időszakban a litván litas nem volt súlyos feszültségeknek kitéve, és a központi árfolyamhoz viszonyítva nem mutatkozott eltérés.

A másik hét tagállam nem tesz eleget ennek a kritériumnak, mivel egyik sem tagja az ERM II-nek.

Hosszú távú kamatok

Az átlagos hosszú távú kamatláb Litvániában a 2014 áprilisa előtti egy évben 3,6% volt, ez jóval a 6,2%-os referenciaérték alatt van. Az euróövezet irányadó hosszú lejáratú kötvényeihez viszonyított különbség 2010 óta igen alacsony, ami erős piaci bizalomról tanúskodik Litvániában.

Ennek a kritériumnak a másik hét ország is eleget tesz.

Minőségi kritériumok

A vizsgálatba egyéb tényezőket, így a fizetési mérleg alakulását, valamint a termék-, a munkaerő- és pénzügyi piacok integrációját is bevonták. Litvánia külkereskedelmi egyenlege a válság alatt jelentős mértékben javult, amit az ország külső versenyképességének kedvező alakulása is elősegített. A litván gazdaság a kereskedelmi és munkaerő-piaci kapcsolatoknak köszönhetően megfelelően integrálódott az uniós gazdaságba, és nagyszabású közvetlen külföldi befektetéseket vonz. A belföldi pénzügyi szektor szilárdan integrált az uniós pénzügyi rendszerbe, főként a bankrendszerre jellemző nagyarányú külföldi tulajdon miatt.

Mindemellett Litvánia monetáris jogszabályai teljes összhangban állnak az uniós joggal.

A másik hét tagállam közül csak Horvátország jogszabályai állnak teljes összhangban az uniós joggal.

Ezt az értékelést az Európai Központi Bank (EKB) saját konvergenciajelentése egészíti ki, amelyet szintén ma tesznek közzé.

Háttér-információk

A válság idején Litvánia sikeresen hajtott végre egy komoly makrogazdasági kiigazítást, majd a 2009-es mély recesszió után visszatért a gazdasági növekedés útjára.

Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Királyság és Dánia kivételével, a Szerződésben is vállalták, hogy bevezetik az eurót, amint az előírt feltételeknek eleget tesznek. Tizennyolc tagállamban már a közös valutát használják. Ez azt jelenti, hogy nyolc tagállam még nem csatlakozott az euróövezethez (ezek az ún. eltéréssel rendelkező tagállamok).

A Maastrichti Szerződés értelmében a Bizottság és az Európai Központi Bank kétévente, vagy adott esetben egy, az euróövezethez csatlakozni kívánó tagállam kérésére megvizsgálja, hogy a tagállamok eleget tesznek-e a közös valuta bevezetéséhez előírt feltételeknek.

Az euró bevezetésének feltételei négy stabilitásorientált gazdasági kritériumot tartalmaznak az államháztartás helyzetére, az árstabilitásra, az árfolyam-stabilitásra és a hosszú távú kamatlábak konvergenciájára vonatkozóan, amelyeket fenntartható módon kell teljesíteni. A monetáris ügyekre vonatkozó nemzeti jognak szintén összhangban kell állnia a Maastrichti Szerződéssel.

A Szerződés emellett az értékelés során további tényezők (fizetési mérleg, piaci integráció) figyelembevételét is előírja, egyrészt annak mutatóiként, hogy a tagállam képes lesz-e zökkenőmentesen integrálódni az euróövezetbe, másrészt pedig annak érdekében, hogy átfogóbb képet alkothassanak a konvergencia fenntarthatóságáról.

A 2014. évi konvergenciajelentést bizottsági szolgálati munkadokumentum kíséri, amely részletesebb elemzést tartalmaz a kritériumoknak való megfelelésről.

További információk

A nyolc ország értékelése a 2014. évi konvergenciajelentésben található, amely az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/ee4_en.htm

See also MEMO/14/391

Az Európai Központi Bank konvergenciajelentése:

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406en.pdf

Kapcsolattartás:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

1 :

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés „eltéréssel rendelkező tagállamnak” nevezi azokat a tagállamokat, amelyek még nem felelnek meg az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek. Dánia és az Egyesült Királyság esetében a Maastrichti Szerződésben lefektették, hogy e két tagállam nem kíván csatlakozni az euróövezethez.


Side Bar