Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juni 2014

EU:s Östersjöstrategi – femte årliga forumet

EU:s Östersjöstrategi är inne på sitt femte år. Länderna runt Östersjön vill nu fördjupa sitt samarbete för att möta de olika utmaningar som de står inför – från konkurrenskraft och klimatförändring till energi och utbildning.

EU:s regionkommissionär Johannes Hahn deltar i det årliga strategiforumet och det sextonde toppmötet inom Baltic Development Forum i Åbo (Finland) den 3–4 juni. I forumet samlas många beslutsfattare, högt uppsatta politiker, experter och viktiga aktörer från näringslivet. Bland annat deltar Finlands statsminister Jyrki Katainen, Estlands premiärminister Taavi Roivas, de finska statsråden Erkki Tuomioja (utrikesminister), Jan Vapaavuori (ekonomiminister), Alexander Stubb (Europa- och utrikeshandelsminister) och Ville Niinistö (miljöminister), Åbos stadsdirektör samt Polens vice minister för infrastruktur och utveckling Marcin Kubiak. Företrädare för näringslivet är Siemens Finlands VD Janne Öhman, Bayer Nordics VD Oliver Rittgen, Christian Ketels från Harvard Business School, Nordeas chefsekonom Helge Pedersen och ordföranden för Baltic Development Forum Lene Espersen.

Forumet kommer att locka över 1 000 företrädare från den privata sektorn, det regionala näringslivet, det civila samhället, högskolor, universitet och medier från Östersjöområdet och Island, Norge och Ryssland. Syftet är fördjupa samarbetet i denna makroregion på temat ”Growing Together – For a prosperous, inclusive and connected Baltic Sea Region”.

Åtta EU-länder (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen) – med 17 procent av EU:s befolkning – har nu samarbetat i fem år via EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin har gett upphov till många framgångsrika initiativ och projekt inom bland annat miljöskydd, konkurrens och trygg energiförsörjning. Ett av dessa projekt är Chemsea, som bedömer riskerna med dumpade kemiska stridsmedel. Ett annat samarbetsprojekt går ut på att utnyttja biogas som förnybar energikälla. De här initiativen gör Östersjöregionen till en förebild för övriga Europa.

Forumet kommer också att kräva ett större politiskt engagemang och mer riktade åtgärder från medlemsländerna, vilket EU-kommissionen lyfte fram i sin senaste månadsrapport om styrningen av EU:s makroregionala strategier.

– Östersjöstrategin är en samarbetsform som saknar motstycke i Europa, säger kommissionär Johannes Hahn inför evenemanget. Innan de baltiska länderna och Polen gick med i EU för tio år sedan hade det varit mycket svårare att samarbeta på det här sättet och ta upp så olika frågor som Östersjöns miljöproblem, bättre utbyggnad av transportförbindelser och samarbete inom banbrytande forskning och innovation. Vi kan redan se att samarbetet ger uppmuntrande resultat.

– Nu är det dags att ge den här banbrytande makroregionen de resurser som den behöver för att fatta beslut om sin egen framtid och fungera effektivt i ett längre perspektiv. Vi vill se mer ansvarstagande från regionen och mer ledarskap från alla berörda regeringar, så att vi kan främja tillväxt, lösa akuta miljöproblem och uppnå mer konkreta resultat.

Forumet anordnas av kommissionen och Baltic Development Forum tillsammans med Östersjörådets finska ordförandeskap och Åbo stad. Det är ett led i Östersjödagarnas evenemangsserie för 2014 och Östersjöregionens största konferens om Östersjöfrågor i år.

Flera presskonferenser och evenemang ordnas under de två dagar som forumet hålls. Johannes Hahn kommer dessutom att besöka Åbo vetenskapspark.

Bakgrund

EU-strategin för Östersjöregionen, som godkändes av Europeiska rådet 2009, är en samarbetsram för problem som är svåra att lösa på egen hand. Runt 85 miljoner människor bor i makroregionen som omfattar åtta EU-länder (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen). De har gått samman med Island, Norge och Ryssland för att ta itu med särskilda utmaningar i regionen. Östersjöstrategin var EU:s första makroregionala strategi. Den följdes av Donaustrategin 2011. På EU-ländernas begäran kommer Johannes Hahn inom kort att formellt föreslå en ny makroregional strategi för den adriatisk-joniska regionen. En makrostrategi för Alperna väntas komma nästa år.

Exempel på projekt och initiativ inom Östersjöstrategin

Chemsea – (Chemical Munitions Search & Assessment) kartlägger dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön och bedömer miljöriskerna. Initiativet ska också utveckla riktlinjer för att minska potentiella hot mot miljön samt ta fram en beredskapsplan för eventuella läckage.

BSR Stars initiativ Demola är en öppen samarbetsplattform för innovation där högskolestuderande kan utveckla nya lösningar på konkreta problem i samarbete med näringslivet. Projektet ska hindra studerande från att hoppa av sina studier. Demola-initiativet tog sin början i Tammerfors (Finland) 2008 och har nu exporterats till andra länder i Östersjöregionen (Sverige, Lettland och Litauen) och övriga EU (Ungern och Slovenien). Läs mer om de sju Demola-centrumen.

Projektet Stardust 2010–2013 knoppades av från projektet BSR Stars. Det bestod av fem gränsöverskridande innovationspartnerskap (Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain och Mobile Vikings). Varje partnerskap samlade forskare, kluster, småföretagsnätverk och offentliga aktörer från olika länder – olika perspektiv och sakkunskaper gav olika resultat.

Projektet Baltic Deal arbetar med jordbrukare i hela regionen för att hjälpa dem att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket samtidigt som de bibehåller sin konkurrenskraft och produktionsnivå. Lantbrukarnas riksförbund leder projektet tillsammans med Lettlands centrum för landsbygdsrådgivning och utbildning.

Efficiensea är ett projekt för en effektiv, trygg och långsiktigt hållbar sjöfart. Det ska göra Östersjön till en pilotregion för e-navigation genom att utveckla och prova infrastruktur och tjänster och sprida god praxis. Søfartsstyrelsen i Danmark leder projektet.

Projektet LNG Baltic Sea Ports ska se till att de nya gränserna för svavelhalten i marina bränslen respekteras i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Projektet ska dessutom främja en mer enhetlig infrastruktur för tankstationer för flytande naturgas (LNG) i regionen, eftersom detta ses som en viktig förutsättning för att man ska kunna uppfylla de nya kraven.

Den baltiska energimarknadens sammanlänkningsplan (Bemip) vill få till stånd en integrerad och välfungerande energimarknad genom att genomföra infrastrukturprojekt, kartlägga brister i el- och gasinfrastrukturen och samordna de berörda aktörerna. Dessutom vill man bidra till att samordna de nationella energistrategierna, diversifiera utbudet och få energimarknaden att fungera bättre.

Mer information

Forumets program

EU:s strategi för Östersjöområdet

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Videoklipp: EU:s strategi för Östersjöområdet – samarbete för vår region

EU:s makroregionala strategier

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) – (mobil: +32 460766565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) – (mobil: +32 460 793 310)


Side Bar