Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juni 2014

Inzetten op groei: landenspecifieke aanbevelingen 2014

Brussel, 2 juni 2014 – De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een reeks tot de individuele lidstaten gerichte aanbevelingen voor het economische beleid, die erop gericht zijn het herstel te versterken dat een jaar geleden is ingezet. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de situatie in elk land en verstrekken leidraden voor het stimuleren van de groei, het bevorderen van het concurrentievermogen en het scheppen van banen in 2014-2015.

Dit jaar is het accent verschoven van het aanpakken van de door de crisis veroorzaakte urgente problemen naar het bijdragen aan een klimaat dat bevorderlijk is voor duurzame groei en werkgelegenheid in een economie die uit een crisis komt. Als onderdeel van het pakket van vandaag, dat het culminatiepunt vormt van het vierde Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid, heeft de Commissie ook diverse besluiten over de overheidsfinanciën van de lidstaten genomen in het kader van het stabiliteits- en groeipact. Al deze maatregelen samen komen neer op een ambitieuze reeks hervormingen van de EU-economie.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft in dit verband het volgende verklaard: "Het gaat erom de lidstaten te helpen de crisis definitief achter zich te laten en wederom op weg te zetten naar groei, waarbij de landenspecifieke aanbevelingen fungeren als een kompas dat de te volgen richting aangeeft. De in heel Europa geleverde inspanningen en gebrachte offers beginnen vruchten af te werpen. De groei trekt aan en vanaf dit jaar zullen we een – zij het nog steeds te bescheiden – stijging van de werkgelegenheid zien. De fundamentele uitdaging waar de EU thans voor staat, is van politieke aard: hoe kunnen we ervoor zorgen dat hervormingen op steun kunnen blijven rekenen nu de druk van de crisis wegebt? Als politici blijk geven van leiderschap en politieke wil tonen om hervormingen door te drukken – ook al zijn deze impopulair – dan kunnen we een sterker herstel en een betere levensstandaard voor iedereen realiseren."

Volgens de analyse van de Commissie heeft de EU-economie dankzij de volgehouden inspanningen die de laatste jaren op alle niveaus zijn geleverd, thans veel vastere grond onder de voeten. De groei zal in de loop van 2014-2015 echter ongelijk en broos blijven, waardoor het des te noodzakelijker is dat de hervormingsdynamiek in stand wordt gehouden. Op langere termijn bezien is het groeipotentieel van de EU nog steeds vrij beperkt: hoge werkloosheidsniveaus en de moeilijke sociale situatie zullen slechts langzaam verbeteren en het zal tijd kosten om het grote investeringstekort aan te vullen.

Landenspecifieke aanbevelingen voor 2014

Dit jaar zijn aanbevelingen gericht tot 26 landen (niet tot Griekenland en Cyprus, die economische aanpassingsprogramma's aan het uitvoeren zijn). Uit deze reeks aanbevelingen blijkt dat vorderingen zijn gemaakt ten opzichte van de in 2013 gedane aanbevelingen, die derhalve positieve resultaten hebben opgeleverd:

  1. de groei is teruggekeerd, ook in de meeste landen die door de crisis zijn getroffen. Aangenomen wordt dat dit jaar alleen Cyprus en Kroatië met een krimpende economie zullen worden geconfronteerd en dat in 2015 alle EU-economieën weer met groei zullen aanknopen;

  2. de overheidsfinanciën blijven verbeteren. In 2014 zal het totale begrotingstekort van de EU-landen naar verwachting voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis dalen tot onder de grenswaarde van 3 % van het bbp. De Commissie beveelt aan de buitensporigtekortprocedure (btp) ten aanzien van Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Slowakije en Nederland stop te zetten, waardoor het aantal landen waartegen een buitensporigtekortprocedure loopt, afneemt tot 11 (van 24 in 2011);

  3. de hervormingen in de meest kwetsbare landen werpen vruchten af. Ierland is in december 2013 uit zijn financiële bijstandsprogramma gestapt, Spanje in januari 2014 en Portugal in mei 2014. Voorspeld wordt dat Griekenland in 2014 weer met groei zal aanknopen, terwijl de situatie in Cyprus is gestabiliseerd. Dankzij zijn vastberaden implementatie van economische hervormingen was Letland in staat om in januari tot de euro toe te treden;

  4. de herbalancering is volop aan de gang, met verbeterende lopende rekeningen in een aantal landen. In maart 2014 heeft de Commissie voor het eerst sinds de invoering van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden geconcludeerd dat twee landen (Denemarken en Malta) niet langer met onevenwichtigheden worden geconfronteerd, en dat Spanje zich niet meer in een door buitensporige onevenwichtigheden gekenmerkte situatie bevond;

  5. de werkgelegenheid zal vanaf dit jaar naar verwachting een bescheiden stijging te zien geven en de werkloosheid zal tegen 2015 vermoedelijk teruglopen tot 10,4 %. Dat komt doordat de arbeidsmarktontwikkelingen gewoonlijk ten minste een half jaar achterlopen op de ontwikkeling van het bbp. In diverse lidstaten, waaronder Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk, zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de veerkracht van de arbeidsmarkt te vergroten.

Het herstel is echter nog altijd ongelijk gespreid en kwetsbaar, wat inhoudt dat de structurele hervormingen van onze economieën moeten worden voortgezet, met name om:

  1. de hoge werkloosheid, ongelijkheid en armoede aan te pakken: De crisis heeft ernstige en blijvende gevolgen gehad voor de werkloosheid in de EU, die in 2013 met 10,8 % op een dramatisch hoog niveau is gebleven, waarbij de percentages uiteenliepen van 4,9 % in Oostenrijk tot 27,3 % in Griekenland. Daarom moeten de hervormingen van het werkgelegenheidsbeleid worden voortgezet en moet tevens worden gezorgd voor een betere dekking en prestatie van het onderwijssysteem en het socialezekerheidsstelsel. In de aanbevelingen wordt bijzondere aandacht besteed aan het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, met name door een jongerengarantieregeling in te voeren;

  2. op een werkgelegenheidsvriendelijker belastingheffing over te stappen: Tijdens de crisis hebben tal van landen hun toevlucht genomen tot belastingverhogingen in plaats van uitgavenverminderingen, waardoor de totale belastingdruk is toegenomen. Aangezien er maar weinig manoeuvreerruimte voorhanden is wat de overheidsfinanciën betreft, wordt in een aantal aanbevelingen benadrukt dat het vooral zaak is het zwaartepunt van de belastingdruk te verleggen van belastingen op arbeid naar periodieke onroerendgoed-, verbruiks- en milieubelastingen, voor een betere naleving van de belastingwetgeving te zorgen, en belastingfraude te bestrijden;

  3. particuliere investeringen aan te moedigen: Bankfinanciering blijft schaars in Italië, Griekenland, Spanje, Litouwen, Slovenië, Kroatië en Cyprus, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. In de aanbevelingen wordt ervoor gepleit de banksector verder te stabiliseren en alternatieve financieringsvormen, zoals leninggarantieregelingen of bedrijfsobligaties, te ondersteunen;

  4. onze economieën concurrerender te maken: In vergelijking met 2013 is in een aantal essentiële sectoren maar weinig vooruitgang geboekt bij het doorvoeren van structurele hervormingen. In een aantal aanbevelingen van dit jaar wordt daarom aangedrongen op verdere hervormingen op het gebied van de dienstensector, de energie- en vervoersinfrastructuur, O&O-systemen en het mededingingsrecht.

  5. de schuld terug te dringen: Als gevolg van de tekorten die in de loop van de tijd zijn opgebouwd, zal de overheidsschuld dit jaar naar verwachting een hoogtepunt bereiken en komt het erop aan deze op een neerwaarts pad te brengen, met name in België, Ierland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus en Portugal, waar zij hoger blijft dan 100 % van het bbp. De uitdaging op het gebied van de overheidsfinanciën bestaat erin de kosten van de vergrijzing – met name pensioenen en gezondheidszorg – onder controle te houden en de groeibevorderende uitgaven voor onderwijs, onderzoek en innovatie te vrijwaren;

Begrotingsbesluiten

De Europese Commissie heeft vandaag de Raad van ministers van de EU aanbevolen de buitensporigtekortprocedure (btp) ten aanzien van de volgende zes landen stop te zetten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Nederland en Slowakije.

De Commissie heeft ook een verslag bekendgemaakt met de redenen waarom voor Finland een geplande en voorspelde overschrijding van de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde voor de overheidsschuld (60 % van het bbp) wordt toegestaan. Zij is tot de slotsom gekomen dat het inleiden van een btp niet gerechtvaardigd is omdat de overschrijding te wijten is aan de door het land geleverde bijdragen aan solidariteitsmaatregelen ten behoeve van eurozonelanden.

De Commissie heeft bovendien geconcludeerd dat twee landen, Polen en Kroatië, doeltreffend gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen die de Raad in het kader van hun btp heeft gedaan.

Volgende stappen

De landenspecifieke aanbevelingen zullen in juni door de EU-leiders en EU-ministers worden besproken. Zij zullen op 8 juli officieel door de Raad van ministers van Financiën van de EU worden aangenomen. Daarna zal het aan de lidstaten zijn om aan de aanbevelingen uitvoering te geven door deze in aanmerking te nemen bij de opstelling van hun nationale begrotingen en bij de uitwerking van andere beleidsmaatregelen voor 2015. De in het kader van het stabiliteits- en groeipact gedane aanbevelingen zullen worden besproken en goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van de Raad van ministers van Financiën van de EU op 20 juni.

Voor nadere informatie:

Landenspecifieke aanbevelingen 2014:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

Besluiten in het kader van het stabiliteits- en groeipact:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar