Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. juuni 2014

Majanduskasvu loomine: 2014. aasta riigipõhised soovitused

Brüssel, 2. juuni 2014 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu liikmesriikidele mõeldud majanduspoliitilised soovitused, et toetada aasta eest alanud majanduse taastumist. Soovitused põhinevad iga riigi olukorra üksikasjalikul analüüsil ja nendes antakse juhised majanduskasvu elavdamise, konkurentsivõime suurendamise ja töökohtade loomise kohta ajavahemikul 2014–2015.

Sel aastal on rõhuasetus nihkunud kriisist tingitud kiireloomuliste probleemide käsitlemiselt jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive tingimuste kindlustamisele kriisijärgses majanduses. Koos tänase paketiga, mis märgib majanduspoliitika koordineerimise Euroopa neljanda poolaasta kulminatsiooni, võttis komisjon samuti vastu mitu stabiilsuse ja kasvu paktil põhinevat otsust liikmesriikide rahanduse kohta. Üheskoos moodustavad need ELi majanduse elavdamisele suunatud põhjalike reformide kogumi.

Komisjoni president José Manuel Barroso sõnas: „Kogu ettevõtmise mõte on liikmesriigid kindlalt kriisist välja aidata ja suunata nad tagasi majanduskasvu teele, kusjuures riigipõhised soovitused toimivad suunava kompassina. Euroopa pingutused ja ohvrid hakkavad end ära tasuma. Majanduskasv hoogustub ja ehkki see on endiselt tagasihoidlik, näeme, et alates käesolevast aastast hakkab tööhõive suurenema. Põhimõtteline väljakutse ELi jaoks on praegu poliitiline: kuidas suudame säilitada toetust reformidele kriisi surve vähenedes? Kui poliitikud näitavad üles juhtimisoskusi ja leiavad poliitilise tahte viia reformid ellu isegi, kui see on ebapopulaarne, siis suudame taastada tugevama majanduse ja luua parema elu kõikidele.”

Komisjoni analüüsi kohaselt on viimaste aastate püsivad poliitilised jõupingutused kõikidel tasanditel muutnud ELi majanduse palju tugevamaks. Kuid aastatel 2014–2015 on majanduskasv siiski endiselt ebaühtlane ja nõrk, mis tähendab, et reformide elluviimist tuleb sama hoogsalt jätkata. Pikemas perspektiivis on ELi majanduskasvu potentsiaal endiselt suhteliselt madal: kõrge töötuse tase ja raske sotsiaalne olukord paraneb aeglaselt ja investeeringutega seotud ulatusliku mahajäämuse kõrvaldamine võtab aega.

2014. aasta riigipõhised soovitused

Sel aastal anti soovitusi 26 riigile (välja arvatud Kreeka ja Küpros, kes rakendavad makromajanduslikku kohandamisprogrammi). Nendes kajastatakse edusamme, mis on tehtud pärast 2013. aasta soovitusi:

  1. Majanduskasv on taastunud, sealhulgas enamikus riikides, mida kriis mõjutas. Vaid Küprosel ja Sloveenias on käesoleval aastal oodata majanduslangust ning 2015. aastaks peaks kõikide ELi liikmesriikide majandus jälle kasvama.

  2. Riigi rahanduse olukord paraneb. 2014. aastal peaks ELi liikmesriikide eelarve kogupuudujääk esimest korda pärast kriisi algust jääma alla 3% SKPst. Komisjon soovitab Austrial, Belgial, Madalmaadel, Taanil ja Tšehhi Vabariigil lõpetada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse, mille tulemusel väheneb menetlust kasutavate riikide arv 11ni (võrreldes 24 riigiga 2011. aastal).

  3. Reformid kõige haavatavamates riikides tasuvad end ära. Iirimaa lõpetas finantsabi programmi 2013. aasta detsembris, Hispaania 2014. aasta jaanuaris ja Portugal 2014. aasta mais. Kreekas peaks prognooside kohaselt majanduskasv taastuma 2014. aastal ning Küprose olukord on stabiliseerunud. Tänu majandusreformide järjepidevale rakendamisele suutis Läti jaanuaris ühineda euroalaga.

  4. Tasakaalu taastamine käib ja jooksevkontopositsioonid paranevad mitmes riigis. 2014. aasta märtsis jõudis komisjon esimest korda pärast makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse kasutuselevõttu järeldusele, et kahes riigis (Taani ja Malta) ei ole enam tasakaalustamatust, ning et Hispaanias ei ole enam ülemäärast tasakaalustamatust.

  5. Väljavaated: tööhõive tagasihoidlik kasv alates sellest aastast ning tööpuuduse vähenemine 10,4%ni 2015. aastal, kuna muutused tööturul toimuvad tavaliselt pool aastat või rohkem pärast SKP muutusi. Mitmes liikmesriigis, näiteks Hispaanias, Portugalis, Itaalias ja Prantsusmaal, toimuvad ulatuslikud reformid tööturu vastupidavuse parandamiseks.

Taastumine on paiguti siiski ebaühtlane ja habras ning seepärast tuleb majanduse struktuurireforme jätkata. Konkreetsemalt tuleb teha järgmist:

  1. Tegeleda suure tööpuuduse, ebavõrdsuse ja vaesusega. Kriisi mõju tööpuudusele ELis on olnud tõsine ja kestev. 2013. aastal püsis tööpuuduse üldine tase hirmutavalt kõrge (10,8%), jäädes Austria 4,9% ja Kreeka 27,3% vahele. See tähendab, et tuleb jätkata tööhõivepoliitika reformimist ning parandada haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi katvust ja tõhusust. Soovitustes pööratakse eriti suurt tähelepanu noorte tööpuudusele. Olulisim sellealane samm on noortegarantii juurutamine.

  2. Muuta maksusüsteem tööhõivesõbralikumaks. Hulk riike on kriisi ajal pigem makse tõstnud kui kulusid vähendanud ning üldine maksukoormus on kasvanud. Riigi rahanduse puhul on manööverdamisruumi vähe ja seetõttu on mitmes soovituses tehtud ettepanek eelistada tööjõu maksustamisele pigem korduvate omandimaksude ja keskkonnamaksude kasutamist, parandada maksukuulekust ja võidelda maksupettustega.

  3. Anda hoogu juurde erainvesteeringutele. Itaalias, Kreekas, Hispaanias, Leedus, Sloveenias, Horvaatias ja Küprosel ei ole pangad helded rahastamist pakkuma, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Soovitustes juhiti tähelepanu sellele, et pangandussektorit tuleks veelgi stabiilsemaks muuta ja toetada alternatiivseid rahastamisvõimalusi, näiteks laenutagatiskavasid või ettevõtete võlakirju.

  4. Majandus tuleb muuta konkurentsivõimelisemaks. Võrreldes 2013. aastaga on edusammud olulisimate sektorite reformimisel piiratud. Reas selleaastastes soovitustes rõhutatakse täiendavate reformide vajadust teenustesektoris, energia- ja transporditaristus, teadus- ja arendustegevuses ja konkurentsiõiguses.

  5. Võlga tuleb vähendada. Puudujäägid on aja jooksul akumuleerunud ja prognooside kohaselt peaks valitsemissektori võlg jõudma sel aastal haripunkti. Võlgade akumuleerumist tuleb vähendada, seda eelkõige Belgias, Iirimaal, Hispaanias, Itaalias, Küprosel ja Portugalis, kus kõnealune näitaja on üle 100% SKP-st. Valitsemissektori ees seisab keeruline ülesanne tulla toime elanikkonna vananemisega, eelkõige pensioni- ja tervishoiuprobleemidega, ning säilitada kasvu kiirendavad kulutused haridusele, teadusuuringutele ja innovatsioonile.

Eelarvet puudutavad otsused

Euroopa Komisjon soovitas täna Euroopa Liidu Nõukogul sulgeda ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kuue riigi puhul: need on Austria, Belgia, Madalmaad, Slovakkia, Taani ja Tšehhi Vabariik.

Samuti avaldas komisjon aruande, milles analüüsitakse põhjusi, miks ei ole Soome kavandatud ja prognoositud valitsemissektori võlg (60% SKP-st) vastavuses asutamislepingus sätestatud kontrollväärtusega. Komisjon jõudis järeldusele, et ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse algatamine ei ole siiski põhjendatud, sest ülemäärase puudujäägi on põhjustanud Soome osalemine euroala riikide solidaarsusmeetmetes.

Peale selle jõudis komisjon järeldusele, et kaks riiki – Poola ja Horvaatia on võtnud neile ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames esitatud nõukogu soovituste põhjal tõhusaid meetmeid.

Edasised sammud

ELi riigipead ja ministrid peavad riigipõhiste soovituste üle aru juunis. Ametlikult võetakse need vastu ELi rahandusministrite nõukogu 8. juuli kohtumisel. Seejärel on liikmesriikide käes kord asuda soovitusi ellu viima ning kasutada neid oma eelarvete ja muude asjaomaste poliitikadokumentide koostamisel aastaks 2015. Arutelud stabiilsuse ja kasvu paktil põhinevate soovituste üle toimuvad ELi rahandusministrite 20. juuni kohtumisel ning seal võetakse need ka vastu.

Lisateave:

2014. aasta riigipõhised soovitused http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

Stabiilsuse ja kasvu pakti põhjal tehtud otsused: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_et.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar