Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 2. junija 2014

Komisija predstavila predlog za odpravljanje svetovne revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, ki bo prispevalo k oblikovanju stališča EU v mednarodnih pogajanjih o ciljih trajnostnega razvoja, ki bodo nasledili razvojne cilje tisočletja. Cilji trajnostnega razvoja so namenjeni krepitvi zaveze mednarodne skupnosti za izkoreninjenje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja. Gre za izziva, ki vplivata na življenja zdajšnjih in prihodnjih generacij. V sporočilu Komisije so opisana ključna načela ter predlagana prednostna področja in možni cilji za obdobje po letu 2015, kar je korak k opredelitvi omejenega števila ciljev trajnostnega razvoja.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Potrebujemo nov okvir, da mednarodno skupnost spodbudimo k spopadanju z medsebojno povezanimi izzivi odpravljanja revščine, povečanja blaginje in zagotavljanja trajnostnega napredka ob upoštevanju omejitev planeta. Agenda Združenih narodov (ZN) za obdobje po letu 2015 bi morala biti univerzalna ter zagotavljati celovit odziv za vse.“

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dodal: „Splošno znano je, da ima svet zdaj potrebno tehnologijo in vire za izkoreninjenje skrajne revščine še za časa našega življenja. Nimamo več izgovorov in moramo se zavezati, da bomo to storili. To je možno samo s trajnostno rastjo in trajnostnim razvojem. Najti moramo rešitve, ki bodo resnično uravnotežile ekonomske, socialne in okoljske cilje. Za vzpostavitev globalnega okvira, ki bo vsem zagotavljal dostojno življenje, pa moramo povezati tako vlade kot tudi civilno družbo, zasebni sektor in državljane.“

Cilji trajnostnega razvoja bodo prispevali k oblikovanju novega mednarodnega okvira, ki bo nasledil razvojne cilje tisočletja. Ta okvir bo univerzalen in se bo uporabljal za vse, temeljil pa bo na partnerstvu med vsemi državami ter s civilno družbo in zasebnim sektorjem. Vse države bi morale prispevati svoj pravični delež k uresničevanju globalnih ciljev ter biti odgovorne svojim državljanom in mednarodni skupnosti. Okvir bo temeljil na socialni, okoljski in ekonomski razsežnosti trajnostnega razvoja. Tako bo imel tudi oprijemljive koristi za državljane EU: nadalje bo pospeševal in spodbujal gonila vključujoče in trajnostne rasti, izboljšal socialne razmere ter zagotovil bolj zdravo in čistejše okolje.

Predlagana prednostna področja

Komisija v predlogu poziva k spopadanju z globalnimi izzivi, kot so revščina, neenakost, zdravje, prehranska varnost, izobraževanje, enakost spolov, voda in sanitarna oskrba, trajnostna energija, dostojno delo, vključujoča in trajnostna rast, trajnostna poraba in proizvodnja, biotska raznovrstnost, degradacija zemljišč ter morja in oceani.

Okvir za obdobje po letu 2015 bi moral prav tako zagotoviti pristop, ki temelji na pravicah, ter obravnavati pravičnost, enakost in enakopravnost, dobro upravljanje, demokracijo in pravno državo ter družbe brez konfliktov in nasilja.

Nadaljnji koraki

O sporočilu bosta zdaj razpravljala Svet ministrov in Evropski parlament. Na podlagi rezultatov razprav se bo oblikovalo stališče EU v pogajanjih na ravni ZN ter prispevalo k pripravi poročila generalnega sekretarja ZN o okviru za obdobje po letu 2015, ki naj bi bilo pripravljeno še letos. Sklepi odprte delovne skupine bodo predvidoma objavljeni naslednji mesec.

Ozadje

Danes sprejeto sporočilo temelji na prejšnjih stališčih EU, določenih v sklepih Sveta iz junija 2013 o „splošni agendi za obdobje po letu 2015“, ter sporočilu z naslovom „Dostojno življenje za vse: Izkoreninjenje revščine in zagotavljanje trajnostne prihodnosti sveta“. Opira se tudi na zadevne mednarodne razprave o trajnostnem razvoju in izkoreninjenju revščine, zlasti odprte delovne skupine ZN za oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja, ter na javna posvetovanja.

Na posebnem dogodku Generalne skupščine ZN o razvojnih ciljih tisočletja, ki je potekal septembra 2013, so že bili dogovorjeni glavni parametri razvojne agende za obdobje po letu 2015. Ti parametri so bili določeni na podlagi napredka pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja ter rezultatov konference Rio+20, na kateri je bilo odločeno, da se oblikujejo cilji trajnostnega razvoja. Današnje sporočilo je korak proti natančnejšemu stališču EU v pogajanjih za oblikovanje teh ciljev.

Na vrhu ZN leta 2000 je bilo določenih osem razvojnih ciljev tisočletja, ki naj bi jih dosegli do leta 2015. Ti cilji zajemajo področja, kot so izkoreninjenje revščine, enakost spolov, umrljivost otrok, HIV, okoljska trajnost in razvoj. Napredek pri doseganju teh ciljev je bil izjemen, a rok za njihovo uresničitev se izteka in mnogo držav še čakajo pomembni izzivi. Cilji trajnostnega razvoja bodo v središču okvira, katerega namen je odpraviti preostale težave s skupnimi prizadevanji za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj.

Dodatne informacije:

Povezava na sporočilo:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/index_en.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300

Kontakti:

Za medije:

Okolje:

Joe Hennon (+32 22953593), Andreja Škerl (+32 22951445)

Razvoj:

Alexandre Polack (+32 22990677), Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali elektronski pošti


Side Bar