Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 maj 2014

Ändring av budgeten för att täcka forskning, utbildning, stöd till företag och sammanhållningspolitik

Kommissionen föreslår en ökning av 2014 års nivå på betalningsbemyndigandena med 4,738 miljarder euro för att täcka nya rättsliga skyldigheter inom forskning och utveckling, utbildning och stöd till små och medelstora företag. Högre betalningsansökningar från medlemsländerna inom ramen för sammanhållningspolitiken måste beaktas, liksom den svåra situationen i Ukraina. Kommissionen föreslår att använda outnyttjad marginal under betalningstaket och falla tillbaka på särskilda instrument, som marginalen för oförutsedda utgifter1. Nettokostnaden för medlemsländerna kommer att bli betydligt lägre, 2,165 miljarder euro, eftersom kommissionen kommer att ta in över 1,5 miljarder euro i extra intäkter, främst från böter på konkurrensområdet, samt över en miljard euro från genomförandet av 2013 års budget.

Den tredje ändringsbudgeten behandlar behovet av ytterligare betalningar för EU-program som förstärkts för att ge stöd till Europas ekonomiska återhämtning, tillväxt och sysselsättning: Horisont 2020 (forskning), Ungdomssysselsättningsinitiativet, Erasmus + (utbildning), Cosme (företagsstöd). Dessutom har flera rättsakter tillkommit efter det att 2014 års budget antogs, och kräver fler betalningsbemyndiganden. Slutligen kräver en del andra program tillskott för att täcka behoven från förra året.

Dagens förslag täcker även sammanhållningspolitiken, där det krävs omkring 3,4 miljarder euro för att tillgodose de ovanligt höga betalningsansökningarna från medlemsländerna, och stödpaketet till Ukraina (250 miljoner euro för den första delbetalningen i juni 2014).

Förslag till ändringsbudget 3 i detalj (i miljoner euro)

Betalningsbemyndiganden
per rubrik i den fleråriga budgetramen

Slutlig budget 2013

Antagen budget 2014

FÄB 3

Föreslagen ökning jämfört med budgeten för 2014

Användning av outnyttjad marginal 2014

Användning av marginalen för oförutsedda utgifter

Totalt

1 a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Hållbar tillväxt: Naturresurser

57 814

56 459

6

100

106

0,2 %

3

Säkerhet och medborgarskap

1 894

1 677

4

Europa i världen

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Administration

8 418

8 406

6

Kompensationer

75

29

Totalt

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

Varav rubrikerna 1a, 2 och 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

OBS!

Detta är det tredje förslaget om att ändra 2014 års budget.

Förslag till ändringsbudget 1 antogs i februari 2014 och påverkade inte den sammanlagda budgeten (omfördelning av belopp som överenskommits inom den antagna budgeten).

Förslag till ändringsbudget 2 antogs i maj 2014 och omfattade överskottet från 2013 års budget (1 miljard euro)

MER INFORMATION

Webbplats för EU:s budget: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32) – @ECspokesbudget

För allmänheten: Europa Direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

1 :

Marginalen för oförutsedda utgifter: En ny mekanism för perioden 2014–2020 gör det möjligt för kommissionen att begära ytterligare medel i händelse av oförutsedda omständigheter. 0,03 % av EU28:s BNI (4 027 miljoner euro 2014) kan läggas till den årliga budgeten. Framtida tak för betalningar måste minskas med samma belopp för att säkerställa att taket för hela perioden är oförändrat.


Side Bar